9. FOR­BRY­DEL­SEN .......................................................... 95

Skat, Spin og Sladder - - Indhold -

Stormen om Step­hen Kin­no­cks skat hav­de lagt sig, og selv om Thor­ning-Sch­midt af og til blev kri­ti­se­ret for at ha­ve holdt den ful­de af­gø­rel­se tilbage for of­fent­lig­he­den, lå sa­gen låst væk i ar­ki­ver­ne i næ­sten et år. Men kort ef­ter at stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen hav­de ud­skre­vet fol­ke­tings­valg, duk­ke­de den op igen.

Ons­dag 7. sep­tem­ber 2011 - en uge før val­get - sad pro­duk­tions­di­rek­tør fra Skat­te­mi­ni­ste­ri­et St­ef­fen Nor­mann Hansen i en taxi, da BT’s Si­mon Andersen rin­ge­de ham op. Jour­na­li­sten vil­le ta­le om Kin­no­cks skat­tesag. Nor­mann Hansen for­søg­te at af­vi­se jour­na­li­sten - han var på vej til et mø­de på et ho­tel i by­en, for­kla­re­de han, og hav­de ik­ke tid til at la­de sig in­ter­viewe. Ik­ke de­sto min­dre stod Si­mon Andersen klar, da Nor­mann Hansen an­kom til ho­tel­let.

BT hav­de fat i no­get, tænk­te Nor­mann, mens han gled af på spørgs­må­le­ne un­der den kor­te sam­ta­le på for­to­vet. Det lød, som om BT hav­de en el­ler fle­re kil­der i SKAT København, der hav­de for­talt om for­lø­bet i Kin­no­ck-sa­gen - og at avi­sen hav­de få­et fat i den ni si­der lange af­gø­rel­se.

På ga­den for­an ho­tel­let var jour­na­li­sten in­ter­es­se­ret i no­get, der ik­ke stod i af­gø­rel­sen: En pas­sus på fi­re linjer. Han bad Nor­mann Hansen be­kræf­te, at linjer­ne var ble­vet re­di­ge­ret ud af den en­de­li­ge tekst - og at de hav­de no­get at gø­re med ho­mo-seksu­a­li­tet. St­ef­fen Nor­mann Hansen hav­de in­gen kom­men­ta­rer.

Bag­ef­ter rin­ge­de Nor­mann Hansen til bå­de sin de­par­te­ments­chef og til di­rek­tør Er­ling Andersen i SKAT København og for­tal­te dem om sam­ta­len med jour­na­li­sten. Er­ling Andersen var på vej til Sto­ck­holm, hvor han sam­me af­ten fik en sms fra Si­mon Andersen, der spurg­te, hvor­for han hav­de skre­vet de fi­re linjer ud af af­gø­rel­sen. Er­ling Andersen sva­re­de per sms, at han hav­de tavs­heds­pligt i per­sonsa­ger.

Bå­de i SKAT København og i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et hav­de man haft en for­nem­mel­se af, at BT var i gang igen og må­ske hav­de sel­ve den for­tro­li­ge af­gø­rel­se. Der­for gik Pe­ter Loft, der el­lers hav­de ig­no­re­ret gen­tag­ne hen­ven­del­ser fra Si­mon Andersen, med til at mø­de jour­na­li­sten over en kop kaf­fe i Sko­vs­ho­ved nord for København for at fin­de ud af, hvad BT ar­bej­de­de på.

Jour­na­li­sten sag­de ik­ke no­get om, at BT hav­de få­et fat i den for­tro­li­ge af­gø­rel­se. Til gen­gæld tal­te han om en for­mu­le­ring, der ik­ke var kom­met med i af­gø­rel­sen - han hav­de hørt, at det var no­get, der hav­de skabt en min­dre re­vo­lu­tion i skat, sag­de han. Og så li­ge en ting til:

“Det si­ges, at der fin­des et no­tat, hvor det skul­le frem­gå, at Kin­no­ck skul­le væ­re ho­mo- el­ler bi­seksu­el. Kan du be­kræf­te det?” spurg­te jour­na­li­sten.

Pe­ter Loft und­lod at sva­re. Så vidt han vid­ste, var der kun

gan­ske få, der var ble­vet ind­vi­et i, hvad Fro­de Holm hav­de sagt om Kin­no­ck. Og det var end­nu fær­re, der kend­te til den for­mu­le­ring på fi­re linjer, han hav­de krad­set ned på bag­si­den af en gam­mel dags­or­den for at få SKAT København til at ta­ge det med i af­gø­rel­sen. De ene­ste, der hav­de væ­ret til ste­de, da spørgs­må­let blev dis­ku­te­ret, var St­ef­fen Nor­mann Hansen, Er­ling Andersen, Lis­beth Ras­mus­sen og Pe­ter Loft selv. Sel­ve pa­pi­ret lå i SKAT Kø­ben­havns for­seg­le­de sags­map­per, hvor det året før hav­de få­et en neut­ral ti­tel for at und­gå Om­buds­man­dens op­mærk­som­hed.

“Ti­m­in­gen er ube­lej­lig for Hel­le Thor­ning-Sch­midt her kun en uge før val­get, og BT vil sik­kert bli­ve be­brej­det, at vi brin­ger nyhe­den”, skrev che­fre­dak­tør Olav Skaa­ning Andersen i le­de­ren, da hans avis de­to­ne­re­de en ny skat­te­bom­be på for­si­den: “Fik ube­ret­ti­get fradrag i seks år”.

Avi­sen hav­de få­et fat i den af­gø­rel­se, SKAT hav­de gi­vet Kin­no­ck året før, og som Thor­ning hav­de næg­tet at de­le med of­fent­lig­he­den. Nu gjor­de BT det:

“Lad os slå fast, at ti­m­in­gen in­gen som helst be­tyd­ning har for BT. Vi har, si­den SKAT af­gjor­de Step­hen Kin­no­cks skat­tesag for godt et år si­den, af al­le kræf­ter

for­søgt at fin­de ud af, hvad der lå bag af­gø­rel­sen. For­di vi me­ner, det er af stor of­fent­lig in­ter­es­se at for­tæl­le be­folk­nin­gen, hvor­for lan­dets må­ske kom­men­de stats­mi­ni­sters mand ik­ke skal be­ta­le skat i Dan­mark. Det er lyk­ke­des, og der­for kan vi i dag for­tæl­le om bag­grun­den for Kin­no­ck-af­gø­rel­sen og nyhe­den om den tvist, som Hel­le Thor­ning selv har haft med de dan­ske skat­te­myn­dig­he­der”, skrev che­fre­dak­tø­ren.

Med af­gø­rel­sen kun­ne BT af­slø­re, at Thor­ning i fle­re år hav­de få­et et fradrag, hun ik­ke skul­le ha­ve haft. Selv om SKAT i af­gø­rel­sen hav­de un­der­stre­get, at det skyld­tes en fejl hos SKAT og alt­så ik­ke kun­ne be­brej­des Thor­ning, ci­te­re­de avi­sen fle­re kil­der for, at par­ret bur­de ha­ve gjort me­re for at ret­te fejl­en. Un­der al­le om­stæn­dig­he­der slog avi­sen fast, at Thor­ning i fle­re år hav­de be­talt for lidt i skat af sin løn som først Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker og si­den som med­lem af Fol­ke­tin­get, og at SKAT ‘hav­de op­gi­vet’ at få Thor­ning til at til­ba­ge­be­ta­le pen­ge­ne, for­di for­hol­det var for­æl­det.

“Det er en god idé at væ­re om­hyg­ge­lig i si­ne skat­tesa­ger, hvis man vil væ­re stats­mi­ni­ster, men der er jo in­gen grund til at tro, det er sket med vil­je. Få vil sny­de for et så re­la­tivt be­ske­dent be­løb”, ud­tal­te en af BT’s ad­vo­kat­kil­der.

Med­min­dre BT hav­de få­et re­de­gø­rel­sen di­rek­te fra Thor­ning og Kin­no­ck, var der ta­le om en ulov­lig læka­ge - en for­bry­del­se, der kun­ne straf­fes med op til to års fængsel.

“Tavs­heds­plig­ten er grund­la­get for SKAT’s ar­bej­de. Hvis vo­res tavs­heds­pligt er over­t­rå­dt, er det et straf­bart for­hold, og straf­ba­re for­hold skal un­der­sø­ges af po­li­ti­et”, ud­tal­te de­par­te­ments­chef Pe­ter Loft. Han an­meld­te læka­gen til po­li­ti­et og ori­en­te­re­de skat-

te­mi­ni­ste­ren.

Tro­els Lund Poul­sen var tid­li­ge­re på året ryk­ket vi­de­re til Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et. Hans af­lø­ser var par­ti­fæl­len Pe­ter Chri­sten­sen.

Spin­dok­tor Pe­ter Ar­n­feldt var flyt­tet med Tro­els Lund Poul­sen til Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et og fra­t­rå­d­te li­ge­som si­ne kol­le­ger i de an­dre mi­ni­ste­ri­er, da fol­ke­tings­val­get blev ud­skre­vet i au­gust 2011. Men ude i den bøl­gen­de valg­kamp gik der ryg­ter om, at det var Pe­ter Ar­n­feldt, der hav­de gi­vet BT Kin­no­cks skat­te­af­gø­rel­se.

Hel­le Thor­ning-Sch­midts rå­d­gi­ver, Noa Red­ding­ton, hør­te ryg­ter­ne fra fle­re af de jour­na­li­ster, der kon­stant svær­me­de om ham og stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ten. En af dem var Ek­stra Bla­dets jour­na­list Jan Kjær­gaard, der for­gæ­ves hav­de for­søgt at skaf­fe af­gø­rel­sen året før. Han skrev en mail til Red­ding­ton og for­tal­te, at han selv hav­de væ­ret gan­ske langt i si­ne for­hand­lin­ger med Pe­ter Ar­n­feldt om at få

ad­gang til pa­pi­rer­ne.

Det lød in­ter­es­sant, syn­tes Noa Red­ding­ton og vi­ste mai­len til et par jour­na­li­ster fra an­dre me­di­er. Må­ske de kun­ne få en god hi­sto­rie ud af den.

Til gen­gæld sag­de han ik­ke no­get om mai­len, da Kø­ben­havns Po­li­ti, der ef­ter­for­ske­de den ulov­li­ge læka­ge, af­hør­te ham få uger se­ne­re. Han nø­je­des med at næv­ne re­fe­ren­cer­ne til Pe­ter Ar­n­feldt uden at sæt­te nav­ne på, hvor han hav­de det fra.

For de fle­ste var de kon­stan­te, far­ve­ri­ge ryg­ter, der i øv­rigt gik om Thor­ning og hen­des mand, ba­re end­nu et ek­sem­pel på den liv­li­ge Chri­sti­ans­borg-slad­der, der al­tid fik ek­stra fart un­der en valg­kamp. Uge­bla­det HER&NU spurg­te Thor­ning, om der var hold i snak­ken om en skils­mis­se, da hun kort før val­get gik til film-pre­mi­e­re ale­ne. Hun af­vi­ste blankt. Og da bla­det da­gen før valg­da­gen ud­kom med den hi­sto­rie, fulg­te Ek­stra Bla­det op og spurg­te Thor­ning om bå­de skils­mis­seslad­de­ren og de ryg­ter, der gik om, at hen­des mand skul­le væ­re bøs­se.

Thor­ning sva­re­de med et grin, at det var gro­tesk og til­fø­je­de, og at det var “ube­ha­ge­ligt, at folk ta­ler om os på den må­de. Dig­ter ting om os”.

Men an­dre kob­le­de sex-ryg­ter­ne med ud­fal­det af skat­tesa­gen året før: At net­op den­ne på­stand om æg­te­ska­bet skul­le ha­ve spil­let en af­gø­ren­de rolle. Det var igen be­gre­bet ‘cen­trum for livs­in­ter­es­ser’, der spøg­te.

BT ar­bej­de­de med den hi­sto­rie, og bå­de Noa Red­ding­ton og

so­ci­al­de­mo­kra­ter­nes da­væ­ren­de stabs­chef Bjar­ne Cory­don hav­de måt­tet for­hol­de sig til den. Via Fro­de Holm spurg­te de SKAT Kø­ben­havns Lis­beth Ras­mus­sen, om hun kun­ne opkla­re, hvor de be­syn­der­li­ge på­stan­de om Kin­no­ck kun­ne kom­me fra. I spørgs­må­le­ne fra BT’s jour­na­li­ster blev der hen­vist til et no­tat, hvad gik det ud på?

Lis­beth Ras­mus­sen ane­de ik­ke, hvad det skul­le væ­re for et no­tat. Fro­de Holms in­diskre­te be­mærk­ning om Kin­no­ck ind­gik jo ik­ke i sa­gen. Men det kom den til.

Der var kun to da­ge til val­get, da Bjar­ne Cory­don rin­ge­de di­rek­te til SKAT København for at be­de dem med­dele, at der ik­ke fand­tes no­gen no­ta­ter af den art og der­med af­kræf­te hi­sto­ri­en of­fi­ci­elt. Er­ling Andersen tal­te med Pe­ter Loft om det, og de var eni­ge om, at det ik­ke var en sag, de kun­ne ha­ve no­gen me­ning om over­ho­ve­det.

Hi­sto­ri­en kom ik­ke i avi­sen. Men den var ik­ke død.

Mens Kø­ben­havns Po­li­ti for­søg­te at fin­de ud af, hvem der hav­de læk­ket Kin­no­ck-af­gø­rel­sen, gra­ve­de me­di­er­ne og­så ef­ter bå­de BT’s hem­me­li­ge kil­de og hi­sto­ri­en om Kin­no­cks skat­tesag.

I skat­te­mi­ni­ste­ri­et kun­ne de­par­te­ments­chef Pe­ter Loft 3. ok­to­ber for ot­ten­de gang by­de en ny mi­ni­ster vel­kom­men. Da So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, SF og De Ra­di­ka­le ef­ter val­get dan­ne­de re­ge­ring med Hel­le Thor­ning-Sch­midt som stats­mi­ni­ster,

af­lø­ste den un­ge SF’er Thor Mö­ger Pe­der­sen Ven­stres Pe­ter Chri­sten­sen på skat­te­mi­ni­ster-po­sten.

Og ef­ter ba­re en må­neds tid måt­te den nye skat­te­mi­ni­ster gå ind i sa­gen om sin stats­mi­ni­sters mands skat. 10. novem­ber skrev Po­li­ti­ken nem­lig, at de­par­te­ments­chef Pe­ter Loft ik­ke hav­de talt sandt, da han i au­gust året før be­dy­re­de, at han in­tet kend­te til SKAT Kø­ben­havns ar­bej­de med Kin­no­cks for­hold. Avi­sen hav­de søgt ak­tind­sigt i så­vel Pe­ter Lofts som Er­ling An­der­sens ka­len­de­re og kun­ne af­slø­re,, at de to hav­de holdt fem mø­der om sa­gen.

To af mø­de­r­ne hav­de al­le­re­de fun­det sted, da Loft ud­tal­te, at han ik­ke kend­te no­get til sa­gen.

Po­li­ti­ken skrev og­så, at der iføl­ge en lang ræk­ke kil­der hav­de væ­ret stor util­freds­hed i SKAT København med Pe­ter Lofts in­ter­es­se for sa­gen:

“Det er ble­vet ud­lagt som et pres fra de­par­te­ments­che­fen for at få en af­gø­rel­se, der var så kri­tisk for Hel­le Thor­ning-Sch­midt som mu­ligt, og at Pe­ter Loft var ‘sendt i by­en’ af da­væ­ren­de skat­te­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V), som var me­get op­ta­get af sa­gen sam­men med hans sær­li­ge rå­d­gi­ver, Pe­ter Ar­n­feldt”, skrev Po­li­ti­ken uden nær­me­re kil­de­an­gi­vel­se.

Pe­ter Loft af­vi­ste Politikens be­skri­vel­se. Han hen­vi­ste til, at Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand i for­bin­del­se med sa­gen om ak­tind­sigt hav­de skre­vet, at det var i or­den, at de­par­te­men­tet ind­hen­te­de op­lys­nin­ger om en kon­kret, po­li­tisk in­ter­es­sant sag for at kun­ne hol­de mi­ni­ste­ren ori­en­te­ret.

Men Om­buds­man­den men­te ik­ke, at hans ud­ta­lel­se kun­ne tol­kes på den må­de: “Man kan ik­ke af min ud­ta­lel­se om ak­tind­sigt ud­le­de en blåstem­pling af, hvad der nær­me­re måt­te væ­re fo­re­gå­et på mø­de­r­ne med SKAT København - men hel­ler ik­ke det mod­sat­te. Vi ken­der jo ik­ke om­stæn­dig­he­der­ne og har ik­ke mu­lig­he­der for at ef­ter­prø­ve dem”, sag­de han.

Hi­sto­ri­en om de fem mø­der vak­te for­ar­gel­se på Chri­sti­ans­borg, især da Po­li­ti­ken da­gen ef­ter fulg­te op med nyhe­den om, at Pe­ter Loft iføl­ge ‘fle­re kil­der’ hav­de for­søgt at få SKAT København til at ind­fø­je et sær­ligt af­snit om Thor­ning-Kin­no­ck-par­rets per­son­li­ge for­hold, men at de­par­te­ments­che­fens tekst ik­ke kom med i af­gø­rel­sen, for­di SKAT København ik­ke fandt oplys­nin­ger­ne re­le­van­te.

“Hvis han har sendt et bi­drag til af­gø­rel­sen, så er det al­vor­ligt. Det sva­rer til, at de­par­te­ments­che­fen i Justits­mi­ni­ste­ri­et sen­der et for­slag til en tekst­for­mu­le­ring til Østre Lands­ret el­ler Hø­jeste­ret, som de kan byg­ge ind i en doms­af­gø­rel­se”, vur­de­re­de po­li­tisk kom­men­ta­tor og tid­li­ge­re mi­ni­ster Hans En­gell. Fle­re pro­fes­so­rer i for­valt­nings­ret vur­de­re­de, at det var over­or­dent­ligt be­la­sten­de for Pe­ter Loft, hvis Politikens op­lys­nin­ger var kor­rek­te.

Al­le­re­de da skat­tesa­gen blev af­gjort, hav­de Hel­le Thor­ningS­ch­midt kri­ti­se­ret Tro­els Lund Poul­sen og Pe­ter Loft for at ha­ve væ­ret for åben­mun­de­de un­der sags­be­hand­lin­gen. Nu vil­le den nye skat­te­mi­ni­ster hav­de sa­gen un­der­søgt til bunds. Thor Mö­ger Pe­der­sen bad sin de­par­te­ments­chef om en skrift­lig re­de­gø­rel­se for, hvil­ken rolle de­par­te­men­tet hav­de spil­let. Og­så di­rek­tø­ren for SKAT København blev bedt om en re­de­gø­rel­se for for­lø­bet. Og re­de­gø­rel­ser­ne skul­le af­le­ve­res hur­tigst mu­ligt, un­der­stre­ge­de mi­ni­ste­ren.

Hver­ken Pe­ter Loft el­ler Er­ling Andersen vil­le kom­men­te­re den op­ga­ve, de hav­de få­et.

“Når mi­ni­ste­ren be­der om en re­de­gø­rel­se, så gør jeg det, og han får den som den før­ste”, sag­de Er­ling Andersen. “Er Thor­ning-sa­gen hånd­te­ret ef­ter bo­gen?”, spurg­te Ritzau. “Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til, og jeg tror ik­ke, at vi kom­mer det nær­me­re”, sva­re­de Andersen.

Pres­sen ret­te­de igen sø­ge­ly­set mod den tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen, men han var li­ge­som Pe­ter Loft og Er­ling Andersen yderst få­mælt:

“Jeg er un­der­lagt tavs­heds­pligt, så jeg kan kun bi­fal­de skat­te­mi­ni­ste­rens be­slut­ning. Jeg har kun en in­ter­es­se - og det er, at al­le

de­tal­jer i den her sag bli­ver lagt frem”, skrev han i en mail til Ritzau.

På Chri­sti­ans­borg men­te fle­re po­li­ti­ke­re, at Lund Poul­sen over­spil­le­de sin tavs­heds­pligt. Nu hand­le­de det ik­ke om Kin­no­ck­sa­gen, men om de­par­te­men­tets rolle. Det af­gø­ren­de spørgs­mål var, om Lund Poul­sen som mi­ni­ster hav­de bedt sin de­par­te­ments­chef in­vol­ve­re sig i sags­be­hand­lin­gen.

Ef­ter nog­le da­ge gik Tro­els Lund Poul­sen til Jyl­lands-Po­sten og sag­de, at han in­tet hav­de at skju­le, men at han kun vil­le kom­men­te­re sa­gen, hvis he­le af­gø­rel­sen i Kin­no­cks skat­tesag blev lagt of­fent­ligt frem. BT hav­de kun of­fent­lig­gjort de­le af SKAT’s af­gø­rel­se, så Tro­els Lund Poul­sen var sta­dig en af de gan­ske få, der hav­de læst det he­le.

“Kom­mer sa­gen frem i sin ful­de form med al­le fak­tu­el­le for­hold, stil­ler jeg ger­ne op. Ind­til da har jeg tavs­heds­pligt, og så kan jeg ik­ke kom­men­te­re del­e­le­men­ter i sa­gen”, sag­de den tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster.

“For­søg­te du in­di­rek­te el­ler di­rek­te at på­vir­ke af­gø­rel­sen i Thor­ning-Sch­midts skat­tesag?” spurg­te Jyl­lands-Po­sten.

“Vi kom­mer det ik­ke nær­me­re”.

26. au­gust 2011: Stats­mi­ni­ste­ren ud­skri­ver fol­ke­tings­valg. FO­TO: Jens Dres­ling

ek­strabla­det.dk og po­li­ti­ken.dk 8. sep­tem­ber 2011

8. marts 2011 af­lø­ste Pe­ter Chri­sten­sen (V) Tro­els Lund Poul­sen som skat­te­mi­ni­ster. FO­TO: Lær­ke Posselt

Thor Mö­ger (SF) af­lø­ser Pe­ter Chri­sten­sen (V) som skat­te­mi­ni­ster. FO­TO: Pe­ter Hove Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.