An­dre:

Skat, Spin og Sladder - - Persongalleri -

Step­hen Kin­no­ck, f. 1970 i Stor­bri­tan­ni­en. Gift med Hel­le Thor­ning-Sch­midt si­den 1996. Par­ret har to børn og bor på Øster­bro i København. Ba­chel­or i fransk og spansk fra Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty i 1992, ma­ster i Eu­ro­pastu­di­er i 1993 fra Eu­ro­pakol­le­gi­et i Brug­ge, hvor han mød­te Hel­le Thor­ning-Sch­midt. Fra 1996 til 2009 an­sat ved Bri­tish Co­un­cil i bl.a. Bruxel­les, Si­er­ra Leo­ne og Rusland, der­ef­ter di­rek­tør i Wor­ld Eco­no­mic Forum i Schweiz. Si­den 2012 an­sat i rå­d­giv­nings­fir­ma­et Xyn­teo med ti­tel af ma­nag­ing di­rector. Des­u­den si­den marts 2014 kan­di­dat for La­bour-par­ti­et i Wales.

Fro­de Holm, f. 1949. Cand. jur. og re­visor. Hy­ret som rå­d­gi­ver for Hel­le Thor­ning-Sch­midt og Step­hen Kin­no­ck ef­ter BT’s hi­sto­ri­er om par­rets skat­te­for­hold 23. ju­ni 2010. Medstif­ter, me­de­jer og di­rek­tør i skat­te­rå­d­giv­nings­fir­ma­et Re­vi­tax. Tid­li­ge­re an­sat i Land­brugs­mi­ni­ste­ri­et og i Stats­skat­te­di­rek­to­ra­tet. Tidl. for­mand for aka­de­mi­ker­ne i SKAT. Af­hørt med vid­nepligt i Skat­tesagskom­mis­sio­nen.

Noa Red­ding­ton, f. 1971 i New York. Per­son­lig rå­d­gi­ver for Hel­le Thor­ning-Sch­midt. Kan­di­dat i statskund­skab (Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet/Co­lum­bia Uni­ver­si­ty, New York) Af­hørt med vid­nepligt i Skat­tesagskom­mis­sio­nen. Jan Kjær­gaard, f. 1958 i Hjør­ring. Jour­na­list ind­til 2012 på Ek­stra Bla­det. I dag jour­na­list hos WWF, Ver­dens­na­tur­fon­den. Af­hørt med vid­nepligt i Skat­tesagskom­mis­sio­nen. Si­mon Andersen, f. 1969 i Grind­sted. I 2010 nyheds­chef på BT. Jour­na­list fra Dan­marks Jour­na­list­højsko­le 1994, si­den bl.a. Jyl­lands-Po­sten, RUC, Nyheds­a­vi­sen, BT. I dag nyheds­chef på Ra­dio 24/7. Af­hørt med vid­nepligt af Skat­tesagskom­mis­sio­nen, men fri­ta­get mht. kil­den til den for­tro­li­ge af­gø­rel­se pga. reg­ler­ne om kil­de­be­skyt­tel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.