Om for­fat­te­ren

Skat, Spin og Sladder - - Persongalleri -

Ma­rie Lou­i­se Toks­vig (f. 1969) har som fre­elan­cejour­na­list fulgt skat­tesagskom­mis­sio­nens ar­bej­de. Hun har un­der­vejs skre­vet om sa­gen på avi­sen.dk og med­vir­ket i bl.a. ra­diopro­gram-se­ri­en ‘Regnskabets Ti­me’ på Ra­dio 24/7. Ma­rie Lou­i­se Toks­vig er ud­dan­net jour­na­list i 1995 og har tid­li­ge­re væ­ret po­li­ti- og rets­repor­ter på Ek­stra Bla­det, har der­u­d­over ar­bej­det på en ræk­ke tv-pro­gram­mer og har skre­vet stri­be­vis af po­rtrætin­ter­views - blandt an­det i bo­gen Magt (2008) om og med men­ne­sker, der ken­der mag­ten og ved, hvad det vil si­ge at be­gæ­re, ta­ge, ha­ve, bru­ge og mi­ste den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.