FO­KUS

Tidskriften OPERA - - Innehåll - RE­POR­TAGE: ING­VAR VON MALMBORG

Kris på La Monnaie i Brys­sel, vil­ket in­ne­bär kraf­ti­ga bud­get­nerskär­ning­ar.

Den bel­gis­ka na­tio­na­lo­pe­ran La Monnaie i Brys­sel drab­ba­des i ok­to­ber av en all­var­lig kris. Den fe­de­ra­la re­ge­ring­en be­slu­ta­de då att verk­sam­he­tens bud­get skul­le skä­ras ner re­jält. Un­der en ti­o­års­pe­ri­od fram till 2019 kom­mer ope­ra­hu­set att ha fått en sam­man­lagd bud­get­minsk­ning med 22,5 pro­cent. Kon­se­kven­ser­na blir all­var­li­ga.

Nerskär­ning­en för 2015 mot­sva­rar cir­ka 18 mil­jo­ner kro­nor. Sam­ar­be­tet med dans­grup­pen Ro­sas och ko­re­o­gra­fen An­ne Teresa De Ke­ers­mae­ker dras ner kraf­tigt. Ba­roc­ko­pe­ror­na ut­går helt ur re­per­to­a­ren, ef­tersom man i fram­ti­den in­te har råd att hy­ra in ba­rocken­semb­ler. Sex­ton fas­ta tjäns­ter för­svin­ner. An­ta­let upp­sätt­ning­ar mins­kar grad­vis från nio till sju per år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.