BOKNYTT

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Tju­go år av scen­konst: Gö­te­borgso­pe­ran 1994–2014 och The Theat­re of Drott­ning­holm – Then and Now.

TJU­GO ÅR AV SCEN­KONST – GÖ­TE­BORGSO­PE­RAN 1994–2014

Red. Ca­rin Arell. Gö­te­borgso­pe­ran. ISBN: 978-91-637-6819-4

En in­sti­tu­tion med gott själv­för­tro­en­de be­hö­ver in­te gö­ra re­klam. Det räc­ker med att in­for­me­ra publi­ken om vad man hål­ler på med. Det må i da­gens kom­mu­ni­ka­tions­hy­ste­ris­ka värld va­ra en li­ten, men blott en li­ten, över­drift. Om man tit­tar på de rik­tigt sto­ra ope­ra­hu­sens ge­ne­ral­pro­gram och an­non­ser – Wi­en, Salz­burg, Paris el­ler La Monnaie i Brys­sel – så hål­ler de sig i hög grad till hård­fak­ta. De har, för att ta­la kom­mu­ni­ka­tions­lin­go, ett starkt va­ru­mär­ke som grund­lagts av en rad konst­när­ligt högt­stå­en­de pro­duk­tio­ner.

Sam­ti­digt vill var­je in­sti­tu­tion med själ­vakt­ning er­in­ra om sin histo­ria, vil­ket of­tast sker i sam­band med ett ju­bi­le­um. Gö­te­borgso­pe­ran fyll­de 2014 tju­go år och har med an­led­ning av det gett ut en soff­bords­bok, Tju­go år av scen­konst – Gö­te­borgso­pe­ran 1994–2014 , där man valt ut tju­go verk från de gång­na två de­cen­ni­er­na. Men det är in­te ett verk från var­je sä­song, ut­an ur­va­let har i stäl­let styrts av gen­re­re­pre­sen­ta­tion (ope­ra, dans, mu­si­kal), namn­kun­ni­ga ut­tol­ka­re (Ni­na Stem­me, Alex­an­der Ek­man, Pe­ter Jö­back, Vir­pi Pa­h­ki­nen, Sidi Lar­bi Cher­ka­oui, m. fl.) och re­spek­ti­ve fö­re­ställ­nings fram­gång.

Först pre­sen­te­ras ver­ket och upp­sätt­ning­en, följt av en text av nå­gon av de in­blan­da­de samt bil­der från fö­re­ställ­ning­en i frå­ga, kryd­da­de med någ­ra över­sval­lan­de pressci­tat. Tex­ter­na pre­sen­te­ras som vo­re de skriv­na av de oli­ka konst­nä­rer­na, men då de sti­lis­tiskt och te­ma­tiskt lik­nar varand­ra, und­rar jag om de in­te är re­di­ge­ra­de in­ter­vju­er, vil­ket i så fall bor­de ha fram­gått. I var­je text av de oli­ka konst­nä­rer­na mö­ter vi sam­ma struk­tur: hur det he­la bör­ja­de, nå­got om kar­riä­ren och vad Gö­te­borgso­pe­ran har be­tytt för dem.

Nu har Gö­te­borgso­pe­ran all an­led­ning av att va­ra stolt. Som ett av de mo­der­nas­te ope­ra­hu­sen i världen har det gång ef­ter an­nan pre­sen­te­rat konst­när­ligt star­ka upp­sätt­ning­ar som vi­da över­träf­far öv­ri­ga ope­ra­hus i Sve­ri­ge. Att det finns star­ka sam­band mel­lan konst­när­lig fram­gång och väl­ut­rus­tad scen­tek­nik rå­der det ing­en tve­kan om (ut­om på kul­tur­de­par­te­men­tet). De 558 mil­jo­ner som byg­get kos­ta­de när det in­vig­des 1994 (med in­te mind­re än 100 mil­jo­ner från nä­rings­li­vet) kan in­te ses som an­nat än en in­ve­ste­ring med hög av­kast­ning.

En ju­bi­le­ums­skrift som kri­tiskt och ana­ly­tiskt dis­ku­te­rar bå­de de en­skil­da ver­ken och vad Gö­te­borgso­pe­ran som konst­när­lig in­sti­tu­tion har be­tytt – och be­ty­der – för det om­gi­van­de sam­häl­let skul­le ha va­rit ett mer vär­digt sätt att fi­ra tju­go­år­sju­bi­le­um för Sve­ri­ges mest in­tres­san­ta ope­ra­hus. Dess­utom kun­de man ha kostat på sig en full­stän­dig och mer de­tal­je­rad för­teck­ning över samt­li­ga pro­duk­tio­ner, i stäl­let för att ha nöjt sig med full­stän­di­ga upp­gif­ter om de verk som be­hand­las i boken och lå­tit res­ten ba­ra för­teck­nas med kom­po­si­tör, ti­tel, di­ri­gent, ko­re­o­graf (men in­te re­gis­sör).

Ma­lin Byström, ope­ra­so­list

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.