Le­da­re

Tidskriften OPERA - - Innehåll - SÖ­REN TRAN­BERG Chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re

Tid­skrif­ten OPE­RA ut­kom­mer här i ny gra­fisk form och design. Det­ta för­änd­rings­ar­be­te har på­gått pa­ral­lellt med vår tid­skrifts­pro­duk­tion se­dan vå­ren 2014. Nu ef­ter­strä­var vi stör­re ak­tu­a­li­tet, fler för­hands­re­por­tage men ock­så fort­satt för­djup­ning kring konst­for­men ope­ra.

OPE­RAS fö­re­gång­a­re Mu­sik­dra­ma­tik (MD) star­ta­de re­dan i slu­tet av 1970-ta­let och byt­te namn till Tid­skrif­ten OPE­RA hös­ten 2002. OPE­RA har eta­ble­rat sig som en av lan­dets le­dan­de kul­tur­tid­skrif­ter. Ing­en an­nan tid­skrift täc­ker in mot­sva­ran­de om­rå­de. Vi är fort­fa­ran­de Nor­dens en­da renod­la­de ope­ra­tid­skrift.

Må­let med vår för­änd­ring är att stär­ka oper­a­kons­tens och Tid­skrif­ten OPE­RAS roll i det svens­ka kul­tur­li­vet, i syn­ner­het bland de ope­ra­in­tres­se­ra­de och i bran­schen. At­tra­he­ra än­nu fler lä­sa­re, pre­nu­me­ran­ter och an­non­sö­rer. Hos oss hit­tar du ak­tu­a­li­tet och histo­ria, men även bredd, för­djup­ning och djuplo­da­de te­man, nå­got som du en­dast un­dan­tags­vis fin­ner i dags­pres­sen nu­me­ra. Det­ta möj­lig­görs in­te minst av en mängd ini­ti­e­ra­de med­ar­be­ta­re och skri­ben­ter.

Se­dan 2002 sam­ar­be­tar vi med Falck & Co som ger tid­skrif­ten dess gra­fis­ka form och ut­tryck. Det är ett ar­be­te som för­dju­pats un­der mitt re­dak­tör­skap se­dan som­ma­ren 2003. Ett stort tack mås­te fram­fö­ras till Falck & Co:s vd Christi­an Falck , pro­jekt­le­da­ren Camilla Do­nar , form­gi­va­ren Helén Kvarn­löf , min art director Ann­ki Andersson , som med kol­le­gan Svan­te Hei­ding ta­git fram pro­fi­len för ”nya OPE­RA”.

Men mitt i för­änd­rings­ar­be­tet strax fö­re jul såg lä­get natt­svart ut när riks­da­gens kul­turut­skott vil­le dra ner pro­duk­tions­stö­det för lan­dets kul­tur­tid­skrif­ter från 19 mil­jo­ner till fy­ra. En minsk­ning med 79%. Men kraft­ful­la pro­tes­ter i so­ci­a­la me­di­er – ett upprop på Fa­ce­book med näs­tan 18 000 nam­nun­der­skrif­ter –, de­battar­tik­lar i pres­sen och en mas­siv upp­slut­ning vid ett pro­test­mö­te på Mynt­tor­get den 17 de­cem­ber tog skruv hos kul­turut­skot­tets bor­ger­li­ga majoritet. För­sla­get drogs tack och lov till­ba­ka.

Jag kan ba­ra kon­sta­te­ra att ett po­li­ti­kens B-lag, i var­je fall in­om bor­ger­lig­he­ten, sit­ter i kul­turut­skot­tet ef­ter se­nas­te va­let. Fle­ra av le­da­mö­ter­na har ald­rig syss­lat med kul­tur­frå­gor. Det känns som en pott po­li­ti­ker som har bli­vit över likt de sko­le­le­ver med då­ligt bollsinne som alltid väljs ut sist när det ska spe­las bränn­boll.

Det gäl­ler i hög grad kul­turut­skot­tets ord­fö­ran­de Per Bill (M), som ti­di­ga­re satt i kon­sti­tu­tions­ut­skot­tet och sköt­te frå­gor han var in­satt i. Hans kraft­ful­las­te ar­gu­ment för att dra ner pro­duk­tions­stö­det: ”Vi ska in­te fi­nan­si­e­ra vux­na in­tel­lek­tu­el­las läsva­nor.” Ta­la om kun­skaps­förakt! Ett plu­ra­lis­tiskt sam­häl­le krä­ver mång­fald och ytt­ran­de­fri­het. I grun­den är det­ta en de­mo­kra­ti­frå­ga, nå­got som en del po­li­ti­ker tycks ha glömt.

Ps. En rät­tel­se i för­ra num­ret: Jag rå­ka­de i min recension av Blan­che & Ma­rie på Norr­landso­pe­ran i Umeå skri­va fel namn på re­spek­ti­ve roll. Blan­che Witt­man gjor­des av Char­lot­ta Lars­son och Ma­rie Cu­rie av Su­san­na Le­vo­nen. Red. be­kla­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.