KATARINA ARONS­SON

Tidskriften OPERA - - Intervju -

(f. 1962) Ef­ter stu­di­er i mu­sik­ve­ten­skap (fil.kand.) stu­de­ra­de Katarina Arons­son dra­ma­tur­gi (Mas­ter) vid Dra­ma­tis­ka In­sti­tu­tet (nu­me­ra Stock­holms Konst­när­li­ga Hög­sko­la). Se­dan 1998 är hon knu­ten till Kung­li­ga Ope­ran som pro­gram­re­dak­tör och från 2011 som dra­ma­turg. Hon har bl. a. sam­ar­be­tat med re­gis­sö­rer­na Tobias The­o­rell, Jo­han­na Gar­pe, Ole An­ders Tand­berg och Kirsten Harms. Katarina Arons­son är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till den upp­märk­sam­ma­de se­ri­en med svensk mu­sik Oer­hört ohört och re­dak­tör för an­to­lo­gin För­fat­ta­re på ope­ran (2013) samt Ni­be­lung­ens ring, Kung­li­ga Ope­ran 1895–2007 . Hon fram­trä­der of­ta som pre­sen­ta­tör, sam­tals- och se­mi­na­ri­e­le­da­re och in­tro­du­ce­rar re­gel­bun­det fö­re­ställ­ning­ar på Ope­ran. Hon har un­der ett fler­tal år ock­så va­rit verk­sam som mu­sik­jour­na­list, bland an­nat på Sve­ri­ges Ra­dio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.