GÖ­RAN GA­DE­MAN

Tidskriften OPERA - - Intervju -

(f. 1963) Har va­rit an­ställd som dra­ma­turg på Gö­te­borgso­pe­ran se­dan 2006. Dess­förin­nan var han fors­ka­re och lä­ra­re vid Te­a­ter­ve­ten­skap­li­ga in­sti­tu­tio­nen vid Stock­holms uni­ver­si­tet. Han dis­pu­te­ra­de där 1996 med av­hand­ling­en Re­a­lis­men på Ope­ran , gav ut boken Ope­ra­bö­gar 2004 och de­lar av Ny svensk te­a­ter­histo­ria 2007, sam­ma år som han blev do­cent. Han har sut­tit i sty­rel­ser­na för Folko­pe­ran och Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm. Han är en myc­ket flitig fö­re­drags­hål­la­re och skri­bent, med många fram­trä­dan­den i ra­dio. Hös­ten 2015 kom­mer han ut med en ope­ra­histo­ria på Gid­lunds för­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.