Ri­go­let­to

Tidskriften OPERA - - Föreställningar - WI­E­NER STAATSO­PER • RE­CEN­SENT: YE­HYA ALA­ZEM • FOTO: MI­CHAEL PÖHN www.wi­e­ner-staatso­per.at

La Ma­le­di­zio­ne , el­ler För­ban­nel­sen , var den ur­sprung­li­ga ti­teln på Giuseppe Ver­dis mäs­ter­verk Ri­go­let­to . Ope­ran är ba­se­rad på Victor Hu­gos Le Roi s’amu­se (Kung­en ro­ar sig), ett vers­dra­ma som för­bjöds di­rekt ef­ter ur­pre­miä­ren i Frank­ri­ke 1832. Ver­dis ope­ra var minst li­ka po­li­tiskt lad­dad som vers­dra­mat.

Si­tu­a­tio­nen var li­ka il­la för Ri­go­let­to . Ef­ter re­pe­ti­tio­ner­na för­bjöds ope­ran och Ver­di var tvung­en att hit­ta en kom­pro­miss. Li­bret­tis­ten Fran­ce­sco Ma­ria Pi­a­ve för­la­de hand­ling­en till sta­den Man­tua i Lom­bar­di­et. Ver­ket fick in­te hel­ler he­ta La Ma­le­di­zio­ne ut­an Ri­go let­to . Ope­ran fick sin ef­ter­läng­ta­de ur­pre­miär i mars 1851 på Te­atro La Fe­nice i Venedig och blev ge­nast en stor­suc­cé.

La Ma­le­di­zio­ne är hu­vud­ru­bri­ken för Pi­er­re Au­dis nyupp­sätt­ning av Ri­go­let­to på Wi­e­ner Staatso­per. Dys­ter­he­ten fram­ma­nar käns­lan av den för­ban­nel­se som föl­jer Ri­go­let­to he­la ti­den. Det gör hov­nar­ren till en än­nu tyd­li­ga­re central­fi­gur, även när han in­te står på scen.

Au­di får fram al­la vik­ti­ga ele­ment i ope­ran. Stor­sla­gen­he­ten lig­ger i dess en­kel­het. Re­gis­sö­ren läg­ger stort fo­kus på hu­vud­ka­rak­tä­rer­nas in­re käns­lor. De är geo­met­riskt för­de­la­de mel­lan Ri­go­let­to, Gil­da och Her­ti­gen, där för­ban­nel­sen lig­ger i luf­ten från den förs­ta till den sista to­nen.

Pi­er­re Au­dis in­gång är be­prö­vad och kon­ven­tio­nell då han lå­ter ope­ran ut­spe­la sig i sin sam­tid, 1500-ta­let. Christof Het­zers sce­no­gra­fi är myc­ket renska­lad. Allt är gjort av trä. En ro­te­ran­de vridscen med fy­ra oli­ka spel­plat­ser: en gård med någ­ra nak­na träd, ett li­tet rum med en trap­pa som fö­re­stäl­ler Her­ti­gens pa­lats, ett rum som his­sas upp och ner fö­re­stäl­lan­de Gil­das rum i Ri­go­let­tos hem och en skall­bens­lik­nan­de två­vå­nings­ko­ja, där mor­det i tred­je ak­ten äger rum. Allt bör­jar och slu­tar på den först­nämn­da plat­sen. Bernd Purkra­beks ljus­de­sign spe­lar en vik­tig roll, sär­skilt i Ri­go­let­tos en­sam­het, där hans skug­gor un­der­stry­ker käns­lan av för­ban­nel­sen som för­föl­jer ho­nom. Den pols­ke te­no­ren Pi­otr Becza­la gjor­de en ut­omor­dent­lig her­tig. Han har en skönk­ling­an­de ly­risk röst med bril­jant tek­nik pa­rat med en stor ut­strål­ning och scen­när­va­ro. Han vi­sar stor pas­sion för Gil­da och en un­der­bar sen­su­a­li­tet mot Mad­da­le­na, bå­de fy­siskt och vo­kalt. Den ame­ri­kans­ka so­pra­nen Erin Mor­ley gör en över­ty­gan­de Gil­da. Hon har en vac­ker röst och en myc­ket bra tek­nik. Hen­nes ”Ca­ro no­me” bil­dar höjd­punk­ten.

Den ru­mänske ba­ry­to­nen Ge­or­ge Pe­te­an , som er­sat­te Pa­o­lo Ru­metz vid den sista fö­re­ställ­ning­en, gör en fan­tas­tisk Ri­go­let­to. Den ur­sprung­li­ge Ri­go­let­to Si­mon Ke­en­ly­si­de sjöng ba­ra de två förs­ta ak­ter­na vid pre­miär­fö­re­ställ­ning­en och ome­del­bart er­sat­tes han av Ru­metz. Pe­te­an får fram många si­dor hos rol­len, de go­da och de on­da, bå­de sce­niskt och sång­mäs­sigt. En lus­tig clown, en varm pap­pa och ett argt mons­ter, full av hämnd­lyst­nad. Han bär Ri­go­let­tos mi­sär från förs­ta to­nen, då han stod ensam och vil­sen, till sista to­nen när han skri­ker ut ”La ma­le­di­zio­ne” för sista gång­en.

Di­ri­gen­ten Myung-whun Chung har ett ut­märkt sam­spel med kö­ren och so­lis­ter­na och får ut har­mo­ni­er­na ur par­ti­tu­ret på ett fan­tas­tiskt fint sätt. Ett mag­ni­fikt mu­si­ce­ran­de av Or­ches­ter der Wi­e­ner Staatso­per i en all­de­les fe­no­me­nal upp­sätt­ning, vil­ket re­sul­te­ra­de i en oför­glöm­lig Ri­go­let­to . En stor suc­cé för Wi­e­no­pe­ran.

VER­DI: RI­GO­LET­TO

Pre­miär 20 de­cem­ber 2014, be­sökt fö­re­ställ­ning 2 ja­nu­a­ri 2015. Di­ri­gent: Myung-whun Chung Re­gi: Pi­er­re Au­di Sce­no­gra­fi: Christof Het­zer Ljus: Bernd Purkra­bek Ko­re­o­gra­fi: Christi­an Herden So­lis­ter: Ge­or­ge Pe­te­an, Pi­otr Becza­la, Erin Mor­ley, Ele­na Max­i­mo­va, Ry­an Spee­do Green

Spe­las t.o.m. den 30 ju­ni 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.