FEST­SPE­LEN I BRE­GENZ FI­RAR 70 ÅR

Tidskriften OPERA - - Sidan 1 -

VID FO­TEN AV PFÄNDERBERGEN och in­till Bo­den­sjön är den lil­la sta­den Bre­genz vac­kert be­lä­gen. Med stor­ska­lig ope­ra på värl­dens störs­ta sjö-scen ”See­büh­ne” i Bo­den­sjön nju­ter vi av okon­ven­tio­nel­la upp­sätt­ning­ar och spek­ta­ku­lär sce­no­gra­fi un­der Fest­spe­len i ös­ter­ri­kis­ka Bre­genz. Re­gis­sö­ren och sce­no­gra­fen Mar­co Ar­tu­ro Ma­rel­li de­bu­te­rar med Gi­acomo Puc­ci­nis TU­RAN­DOT un­der mu­si­ka­lisk led­ning av Pa­o­lo Ca­ri­gag­ni med Wi­ens sym­fo­nior­kes­ter, Prags fil­har­mo­nis­ka kör och Bre­genz fes­ti­val­kör.

Vo­rarl­berg sym­fo­nior­kes­ter spe­lar Ri­chard Wag­ners WESENDONCK LI­E­DER samt Jo­han­nes Brahms 4:e sym­fo­ni un­der mu­si­ka­lisk led­ning av Gé­rard Korsten. Re­san inklu­de­rar bra boende och ut­flyk­ter till bland an­nat bloms­ter­pa­ra­di­set Mainau och till Zep­pe­lin­mu­se­et i Fri­edrichs­ha­fen. Vi bor trev­ligt i Hei­den. Ci­ce­ron är HANS KUM­LI­EN .

7/8 • 5 DA­GAR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.