NJUT AV VER­DIS ”LA TRA­VI­A­TA” UN­DER EN HELG

Tidskriften OPERA - - Sidan 1 -

I SOM­MA­RENS MADRID

med Cat­he­ri­ne Ur­witz

MAG­NI­FI­KA MADRID i ro­sor­nas tid i den vack­ra re­näs­sanspar­ken Bu­en Re­ti­ro och ståt­li­ga To­le­do i säll­skap med ett av Eu­ro­pas mest spän­nan­de ope­ra­hus, det hi­sto­ris­ka TE­ATRO RE­AL. Här vän­tar stads­pro­me­na­der, ett be­sök på Pra­do-mu­se­et med en fan­tas­tisk ex­posé över väs­ter­ländsk konst­histo­ria och ut­flykt till To­le­do. Vi ut­fors­kar Madrid och nju­ter av väl ut­val­da re­stau­rang­er och bra boende.

EL­LER… I MAJSOLENS ATEN

med Elsa Cha­ra­pi

GU­DIN­NAN ATHE­NAS STAD myll­rar vitt så långt blic­ken kan nå från Akro­po­lis­klip­pan till Pi­reus och Me­del­ha­vets blåa rand. I den­na de skö­na kons­ter­nas stad och de­mo­kra­tins vag­ga ser vi pre­miä­ren av LA TRA­VI­A­TA med världs­ba­ri­to­nen DI­MITRIS PLATANIAS på Olym­pi­a­te­a­tern. Vi ut­fors­kar sta­den, be­sö­ker Na­tio­nal­musé­et och den olym­pis­ka are­nan samt krys­sar i den gre­kis­ka övärl­den. Fint fem­stjär­nigt boende på Akro­po­lis­klip­pan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.