Herr re­dak­tör

Tidskriften OPERA - - Innehåll - Vän­li­ga ny­års­häls­ning­ar, Ör­jan Le­ringe, Stock­holm

Hej Sö­ren! Jag lä­ser ju prak­tiskt ta­get allt i OPE­RA med för­tjus­ning. I nr 5/14 blir jag för­vå­nad. Kan in­te Me­ryl Streep sjunga? Vad sägs om in­sat­sen i Mam­ma Mia-fil­men, ”The Win­ner Ta­kes it All”. El­ler ta nå­got av klip­pen på Youtu­be. El­ler country i nå­gon film jag glömt ti­teln på?

Jag kan in­te sjunga sär­skilt bra men bru­kar sä­ga att jag hör när and­ra sjung­er fel. Har jag fel om Me­ryl Streep tyc­ker du?

Hej Ör­jan, Tack för ditt mejl! Av den press­re­le­a­se som vi fick an­gå­en­de fil­men om Flo­rence Fos­ter Jenkins fram­går det in­te om Me­ryl Streep ska sjunga i fil­men. Det gör det in­te hel­ler i för­hands­in­for­ma­tio­nen om fil­men – en film som tyd­li­gen kom­mer att kun­na ses un­der året.

Vad jag me­na­de var att det in­te är helt lätt att imi­te­ra Jenkins och då räc­ker det in­te med att ha sjung­it mu­si­kal med bröst­röst, om än så bra som Streep. Hur ska hon kun­na sjunga Nat­tens drott­nings ”Der Höl­le Rache …”?

Själv minns jag ett un­der­håll­nings­pro­gram på 60-ta­let i svart­vitt, där Eli­sa­beth Söderström sjöng nå­gon ame­ri­kansk ever­green, typ Vin­cent You­mans ”Tea for Two”, där varan­nan ton var ren och varan­nan falsk – in­te det lät­tas­te en sång­a­re kan gö­ra. För så­dant krävs näs­tan en sko­lad röst.

Det är ro­ligt att det görs en film om den ego­cent­ris­ka Flo­rence Fos­ter Jenkins, nå­got som vi kom­mer att upp­märk­sam­ma i OPE­RA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.