No­ti­ser

Tidskriften OPERA - - Innehåll - Sö­ren Tran­berg

Ma­ri­an­ne Hell­gren Stay­kov och Per Mattsson har till­de­lats 2014-års Gunn Wåll­gren-sti­pen­di­er

1 So­pra­nen Ma­ri­an­ne Hell­gren Stay­kov gjor­de i hös­tas Ilia i Mo­zarts Ido­me­neo på Drott­ning­holms Slottste­a­ter, en sampro­duk­tion mel­lan ba­rock­te­a­tern och Kung­li­ga Ope­ran. Mo­ti­ve­ring: ”Hon har en klock­ren so­pran som med sin var­ma röst lå­ter oss nju­ta av his­nan­de höga, glitt­ran­de to­ner som svä­var tyngd­löst i rum­met ovan­för or­kes­tern. Hen­nes ge­nom­ar­be­ta­de roll­tolk­ning­ar, vo­kalt lik­väl som sce­niskt, ger oss den ef­ter­trak­ta­de käns­lan att dra­mat he­la ti­den ska­pas i nu­et. Som ope­ras­ång­ers­ka på högs­ta ni­vå har hon helt en­kelt för­må­gan att ge sitt yp­pers­ta och bju­da på en min­nesvärd hel­hets­upp­le­vel­se.”

Dra­ma­ten­skå­de­spe­la­ren Per Mattsson har un­der vå­ren och hös­ten spe­lat i Mats Eks upp­sätt­ning av Vilhelm Mo­bergs Ut­vand­rar­na och i Vi­be­ke Bjel­kes upp­sätt­ning av Tje­chovs Må­sen . Han till­hör Dra­ma­tens fas­ta en­semb­le se­dan 1972 och är även verk­sam in­om film, ra­dio och tv. På Dra­ma­ten har han upp­trätt i 60 pro­duk­tio­ner.

Sti­pen­di­er­na ur Gunn Wåll­grens min­nes­fond ut­de­las ge­men­samt av Kung­li­ga Dra­ma­tis­ka Te­a­tern, Kung­li­ga Ope­ran och Kung­li­ga Mu­si­ka­lis­ka Aka­de­mi­en till ”konst­när­ligt för­tjän­ta dra­ma­tis­ka och ly­ris­ka ar­tis­ter”. Sti­pen­di­a­ter­na får var­de­ra 20 000 kro­nor.

Fler sti­pen­di­a­ter

2 So­pra­nen Sa­ra Swiet­lic­ki har ut­setts till 2015 års Jen­ny Lind-sti­pen­di­at. Hon är den fem­tion­de sång­ers­kan som får sti­pen­di­et, som Folkets Hus och Par­ker de­lar ut se­dan 1965 till en ung sång­stu­de­ran­de. Ut­ö­ver pris­sum­man, 40 000 kro­nor, be­står pri­set av tur­né­er i Sve­ri­ge och USA. Swiet­lic­ki till­de­las pri­set för sin var­ma, so­li­da klang och själv­kla­ra när­va­ro i mu­si­ce­ran­det.

Swiet­lic­ki föd­des i Lund 1988. Di­rekt ef­ter gym­na­si­et gick hon mu­sik­lin­jen på Vadste­na folk­hög­sko­la och de tvåå­ri­ga stu­di­er­na ut­vid­ga­des till tre år, sam­ti­digt som hon byt­te röst­fack från mez­zo­so­pran till so­pran. År 2010 bör­ja­de Sa­ra Swiet­lic­ki stu­de­ra vid Det Konge­li­ge Dans­ke Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um. Hon är se­dan 2013 elev vid Ope­raa­ka­de­mi­et i Kö­pen­hamn. In­ne­va­ran­de sä­song gör hon sin prak­tik på Kö­pen­hamn­so­pe­ran.

Svens­ka Wag­ner-säll­ska­pets Bay­reut­h­sti­pen­di­er 2015 har till­de­lats Dé­sirée Ba­rau­la och Åsa Jä­ger . Svens­ka Wag­ner-säll­ska­pet de­lar år­li­gen ut sti­pen­di­er som ger unga lo­van­de ar­tis­ter möj­lig­het att re­sa till Wag­ner­fest­spe­len i Bay­reuth. Sti­pen­di­er­na kom­mer att de­las ut den 27 mars 2015 på Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm i sam­band med en fö­re­ställ­ning av Tris­tan och Isol­de . 3 Mez­zo­so­pra­nen Dé­sirée Ba­rau­la (f. 1985) har bl.a. ut­bil­dats vid Stock­holms Ele­men­tä­ra Te­a­ter­sko­la (S.E.T.) och på Stock­holms Ope­rastu­dio. Se­dan hös­ten 2012 går hon på kan­di­dat­ut­bild­ning­en vid Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm. 4 So­pra­nen Åsa Jä­ger (f. 1984) har gått en treå­rig ut­bild­ning på det Mu­si­ke­s­te­tis­ka pro­gram­met vid Mid­gårds­sko­lan i Umeå, där­ef­ter har hon gått två år på Mu­sik­lin­jen vid Fram­näs folk­hög­sko­la i Pi­teå. Hon har även ge­nom­gått kan­di­da­ta­ut­bild­ning­en på Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm 2011–13 och nu går hon där på Mas­ter­ut­bild­ning­en i sång.

5Den in­ter­na­tio­nellt verk­sam­ma so­pra­nen Eli­sa­bet Strid har till­de­lats Ri­chard Brodinsti­pen­di­et 2014 på 67 000 kro­nor. Sti­pen­di­et de­la­des ut vid Opera­vän­ner­nas år­li­ga lunch den 18 ja­nu­a­ri. En­ligt Ri­chard Brodins öns­kan ska det­ta sti­pen­di­um till­de­las en operasångare som kom­mit en bit på sin kar­riär och får an­vän­das helt ef­ter mot­ta­ga­rens öns­kan.

Den 12 april de­bu­te­rar Strid som Brünn­hil­de i Si­eg­fri­ed i en nyupp­sätt­ning av Ring­en på Leip­zi­go­pe­ran. Hen­nes Si­eg­fri­ed blir Christi­an Franz och Vand­ra­ren sjungs av John Lundgren . I som­mar ge­stal­tar Strid ti­tel­rol­len i Salo­me på am­fi­te­a­tern i bul­ga­ris­ka Plov­div. Där­ef­ter sjung­er hon sin förs­ta Chry­sot­he­mis i Elekt­ra på Na­tio­na­lo­pe­ran i Helsing­fors. En roll som sång­ers­kan sjung­it ti­di­ga­re är Si­eglin­de i Val­ky­ri­an och som hon åter ska gö­ra i en kom­man­de Ni­be­lung­ens ring på Ly­ric Ope­ra of Chi­ca­go.

Norr­landso­pe­ran i Umeå spe­lar bå­de Fi­garos bröl­lop och Ri­go­let­to un­der 2015

6Lin­da Mal­lik sät­ter upp Fi­garos bröl­lop till­sam­mans med sce­no­gra­fen Pe­der Frei­ij och ko­stym­de­sig­nern Anna Ar­de­li­us . Tobias Ring­borg di­ri­ge­rar. Med­ver­kar gör bland and­ra: Li­nus Bör­jes­son (Fi­garo), Ma­ri­ann Fj­eld-sol­berg (Su­san­na), Carl Ac­ker­feldt (gre­ve Al­ma­vi­va), Kristi­na Hans­son (gre­vin­nan Al­ma­vi­va) och An­nie Fred­riks­son (Che­ru­bin). Mo­zar­to­pe­ran spe­las 13 gång­er i Umeå un­der pe­ri­o­den 28 feb­ru­a­ri–28 mars. Där­ef­ter blir det sju tur­né­fö­re­ställ­ning­ar i Härnö­sand, Sundsvall och Bo­den un­der pe­ri­o­den 12–25 april.

Ver­dis mäs­ter­verk Ri­go­let­to får pre­miär på Norr­landso­pe­ran den 1 ok­to­ber. Det blir to­talt 15 fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 7 no­vem­ber. Kristo­fer Steen re­gis­se­rar till­sam­mans med sce­no­gra­fen och ljus­sät­ta­ren Li­nus Fell­bom samt ko­stym­de­sig­nern Behnaz Aram . Norr­landso­pe­rans chefs­di­ri­gent Ru­mon Gam­ba di­ri­ge­rar. Fred­rik Zetterström drar på sig Ri­go­let­tos narr­kå­pa, Te­re­sia Bo­kor sjung­er Gil­da, Jo­achim Bäck­ström li­ber­ti­nen Her­ti­gen och Eli­sa­beth Jansson gör den för­fö­ris­ka Mad­da­le­na.

Ope­ra på Skä­ret sät­ter upp La Tra­vi­a­ta i som­mar

Giuseppe Ver­dis mäs­ter­verk blir hu­vud­num­ret i den tolf­te upp­la­gan av Ope­ra på Skä­rets som­ma­ro­pe­ra­fes­ti­val i år. Ope­ra på Skä­ret gav La Tra­vi­a­ta i en kon­ser­tant ver­sion re­dan 2005, med Char­lot­ta Lars­son och Ti­to Bel­trán i hu­vud­rol­ler­na. Tio år se­na­re är det dags för en full­ska­lig sce­nisk ver­sion. Sång­a­re och pro­duk­tions­team pre­sen­te­ras i bör­jan av året. Klart är att Svens­ka Kam­ma­ror­kes­tern i Öre­bro, som se­nast med­ver­ka­de i Bar­be­ra­ren i Se­vil­la 2013, är till­ba­ka som ope­raor­kes­ter. La Tra­vi­a­ta kom­mer att spe­las tolv gång­er mel­lan den 1 och den 30 au­gusti.

Ope­ra­re­gi­de­but

7Te­a­ter­re­gis­sö­ren Ste­fan Lars­son kom­mer att gö­ra ope­ra­de­but med Da­ni­el Börtz’ ny­skriv­na ope­ra Me­dea , som får sin miär på Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm den 23 ja­nu­a­ri 2016. Lars­son (f. 1964) bör­ja­de sin kar­riär som skå­de­spe­la­re, men re­gi­de­bu­te­ra­de re­dan 1997. Se­dan dess har han re­gis­se­rat ett tju­go­tal pjä­ser på Dra­ma­ten, där han var konst­när­lig le­da­re för sce­nen El­ver­ket 2002–09. Där­ef­ter var han chef för År­hus Te­a­ter t.o.m. 2013 och nu för Bet­ty Nan­sen te­at­ret i Kö­pen­hamn.

Nu de­bu­te­rar Ste­fan Lars­son allt­så som ope­ra­re­gis­sör och kom­mer då att få sam­ar­be­ta med en av Sve­ri­ges mest er­far­na ton­sät­ta­re, Da­ni­el Börtz. Den­nes ope­ra Bac­kan­ter­na , i re­gi av Ing­mar Berg­man, ha­de ur­pre­miär på Kung­li­ga Ope­ran 1991. Hans se­na­re ope­ra, Goya , spe­la­des i re­gi av Wil­helm Carlsson på Gö­te­borgso­pe­ran hös­ten 2009. Me­dea kom­mer att di­ri­ge­ras av Pa­trik Ring­borg . Ti­tel­rol­len sjungs av Em­ma Vet­ter .

Nytt jobb

8Jo­han­nes Gustavsson har ut­setts till ny chefs­di­ri­gent på Werm­land Ope­ra i Karl­stad. Det blir värm­län­ning­en Jo­han­nes Gustavsson som kom­mer att le­da Werm­lands Ope­ras or­kes­ter vi­da­re mot nya mål och ut­ma­ning­ar. Han di­ri­ge­rar stän­digt Ös­ter­bot­tens kam­ma­ror­kes­ter, han är ock­så verk­sam som förs­te di­ri­gent hos Väs­terås Sin­fo­ni­et­ta och se­dan 2010 är han konst­när­lig råd­gi­va­re åt Nor­dis­ka kam­ma­ror­kes­tern. År 2012 ut­sågs Gustavsson till chefs­di­ri­gent un­der tre år hos Uleå­borgs Sym­fo­nior­kes­ter. Bir­git­ta Sven­déns för­ord­nan­de som vd och ope­ra­chef för Kung­li­ga Ope­ran har för­längts t.o.m. som­ma­ren 2019. Be­slut togs i sam­band med ope­rasty­rel­sens de­cem­ber­mö­te. Kul­tur­de­par­te­men­tet är in­for­me­rat och har gett sitt ful­la stöd till be­slu­tet. Hös­ten 2009 till­träd­de Bir­git­ta Sven­dén som ope­ra­chef och blev från och med feb­ru­a­ri 2010 även vd för Kung­li­ga Ope­ran.

Hel­le Sol­berg blir ny or­kes­ter­chef för Kung­li­ga hov­ka­pel­let. Sol­berg ar­be­tar i dag som mu­sik­chef på kon­sert­hu­set Spi­ra i Jön­kö­ping och till­trä­der sin tjänst den 1 maj. Hon ef­ter­trä­der Fred­rik Andersson, som blir pro­gram­di­rek­tör för Kung­li­ga Fil­har­mo­nis­ka Or­kes­tern.

9No­mi­ne­ring­ar till Ope­ra Awards 2015

Norr­landso­pe­rans upp­sätt­ning av Mats Lars­son Got­hes Blan­che & Ma­rie har no­mi­ne­rats i ka­te­go­rin urupp­fö­ran­den av Ope­ra Awards. Li­kaså den sce­nis­ka ver­sio­nen av Ar­nold Schön­bergs Gur­re­li­e­der med Anna Lars­son på Den Ne­der­landse Ope­ra i Ams­ter­dam i ka­te­go­rin nya upp­sätt­ning­ar. Det är brit­tis­ka Ope­ra Ma­ga­zi­ne som år­li­gen ut­ser fi­na­lis­ter i oli­ka ka­te­go­ri­er som t.ex. di­ri­gen­ter, re­gis­sö­rer, ko­stymö­rer, man­li­ga och kvinn­li­ga sång­a­re, årets ny­pro­duk­tio­ner, urupp­fö­ran­den och ope­ra­hus. Bland de no­mi­ne­ra­de till tid­skrif­tens läsar­tips åter­finns Ni­na Stem­me . Vem som blir pris­ta­ga­re med­de­las den 26 april i London. Sö­ren Tran­berg

Sa­von­lin­na 2015

På den gam­la borg­går­den i Olofs­borg in­leds i år Nyslotts ope­ra­fest­spel med ett gäst­spel av Volkso­per i Wi­en med Gla­da än­kan (3-8 ju­li). Se­dan gäst­spe­lar Sem­pe­ro­pe­ran i Dres­den med Fi­garos bröl­lop (13–17 ju­li). Och i sampro­duk­tion med Choré­gi­es d´oran­ge ges Bo­ris Go­du­nov , di­ri­ge­rad av Leif Se­ger­stam i re­gi av Ni­co­la Raab och med Mat­ti Sal­mi­nen i ti­tel­rol­len (11–30 ju­li). I re­pris från ti­di­ga­re ges Tosca (18–31 ju­li) och La Tra­vi­a­ta (20 ju­li–1 au­gusti). www.ope­ra­fes­ti­val.fi

Påsk­fest­spe­len i Salz­burg

Christi­an Thi­e­le­mann di­ri­ge­rar sitt Staatska­pel­le Dres­den i Ca­val­le­ria rusti­ca­na/pa­jaz­zo , re­gi av Philipp Stölzl , med Jo­nas Kauf­mann som Tur­ri­du och Ca­nio (28 mars–6 april). www.salz­bur­ger-fest­spie­le.com

Ope­ra­fes­ti­va­ler i Eng­land

I Glyn­de­bour­ne ges i som­mar Do­ni­zet­tis säl­lan spe­la­de Po­li­u­to i re­gi av Ma­ri­a­me Clé­ment (21 maj–15 ju­li), vi­da­re Mo­zarts En­le­ve­ring­en ur se­ral­jen (13 ju­ni–10 au­gusti), Hän­dels Saul (23 ju­li–29 au­gusti), Brit­tens The Rape of Lucre­tia (5 ju­li–19 au­gusti), Ra­vels L´heu­re espagno­le/l´en­fant et les sor­tilèges (8–30 au­gusti) och Bi­zets Car­men (23 maj–11 ju­li). www.glyn­de­bour­ne.com

På ope­ra­fes­ti­va­len i Buxton sät­ter Eli­jah Mos­hin­sky upp Ver­dis Gio­van­na d´ar­co (11, 14, 17, 21 och 24 ju­li), vi­da­re fram­förs Do­ni­zet­tis Lu­cia di Lam­mer­mo­or (12, 15, 18, 22 och 25 ju­li) och kon­ser­tant ges Char­pen­ti­ers Lou­i­se (16, 19 och 23 ju­li). www.bux­ton­fes­ti­val.co.uk

Garsing­ton Ope­ra ger Ri­chard Strauss In­ter­mez­zo (5, 7 och 9 ju­li), Mo­zarts Così fan tut­te (3, 8 och 11 ju­li) och Brit­tens Dö­den i Venedig (4 och 10 ju­li). www.garsing­to­no­pe­ra.org Hans L Beeck

Marc Min­kowski di­ri­ge­rar på Drott­ning­holms Slottste­a­ter i som­mar

Han le­der Mo­zarts Fi­garos bröl­lop i en nyupp­sätt­ning re­gis­se­rad av Ivan Alex­an­dre , me­dan An­to­i­ne Fon­tai­ne ska­par bå­de sce­no­gra­fi och ko­sty­mer. Den­na trio kom­mer ock­så att sva­ra för Don Gio­van­ni 2016 och Così fan tut­te 2017. Drott­ning­holms­tea­terns mål­sätt­ning är att ge al­la de tre da Pon­te-ope­ror­na i en svit som­ma­ren 2017.

Fi­garos bröl­lop har pre­miär den 2 au­gusti och spe­las åt­ta gång­er t.o.m. den 16 au­gusti. Den frans­ke ba­ry­to­nen Flo­ri­an Sem­pey sjung­er Gre­ven, Camilla Til­ling Gre­vin­nan, ne­der­länds­kan Len­ne­ke Rui­ten ge­stal­tar Su­san­na, ka­na­den­sa­ren Robert Gle­a­dow sjung­er Fi­garo, Mi­ri­am Treichl (Mar­cel­li­na), An­ders J. Dah­lin (bå­de Ba­si­lio och Don Cur­zio) och Han­na Husá­hr (Bar­ba­ri­na). Vem som sjung­er Che­ru­bin och Dr Bar­to­lo är in­te klart när des­sa ra­der skrivs. Bil­jett­för­sälj­ning­en star­tar den 11 mars. www.dtm.se

Yt­ter­li­ga­re en pro­duk­tion kom­mer att spe­las på ba­rock­te­a­tern i som­mar, men vad det blir pre­sen­te­ras vid ett se­na­re till­fäl­le.

Drott­ning­holms­tea­tern

Marc Min­kowski

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.