No­ti­ser

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Cornelia Beskow årets Bar­bro Sa­lén-sti­pen­di­at

1Sopra­nen Cornelia Beskow har till­de­lats Bar­bro Sa­léns sti­pen­di­um 2015 på 100 000 kro­nor. Mo­ti­ve­ring­en ly­der: ”Ett ex­cep­tio­nellt röst­ma­te­ri­al med ett in­ner­ligt ut­tryck som be­ri­kar och be­rör och pe­kar fram­åt mot en be­ty­dan­de sång­kar­riär.”

Sti­pen­di­et de­la­des ut av ju­ryns ord­fö­ran­de Bir­git­ta Sven­dén och do­na­torn Bar­bro Sa­lén i sam­band med sista fö­re­ställ­ning­en av Writ­ten on Skin på Kung­li­ga Ope­ran. På mot­tag­ning­en ef­teråt i Guld­fo­a­jén sjöng sti­pen­di­a­ten San­tuz­zas aria ”Voi lo sa­pe­te, o mam­ma” ur Ca­val­le­ria rusti­ca­na, en Brit­tensång och Si­eglin­des ”Du bist der Lenz” ur Val­ky­ri­an, ac­kom­pan­je­rad av Mar­tin Hell­ström.

Cornelia Beskow går sista året på Mas­ter­pro­gram­met på Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm. Se­na­re i vår sjung­er hon San­tuz­za när Ca­val­le­ria rusti­ca­na ges i kon­ser­tant form med Norr­kö­pings Sym­fo­nior­kes­ter (SON) i Norr­kö­ping den 21 maj och i Lin­kö­ping den 22 maj.

Jus­si Björ­ling-sti­pen­di­et till Pe­ter Mat­tei

2Årets Jus­si Björ­ling-sti­pen­di­um på 100 000 kro­nor till­de­las den svens­ke hov­sång­a­ren och ba­ry­to­nen Pe­ter Mat­tei. Sti­pen­di­et kom­mer att de­las ut vid en gala­fö­re­ställ­ning med sång­a­re ur den svens­ka ope­ra­e­li­ten på Ul­riks­dals Slottste­a­ter Con­fi­dencen den 16 maj.

Jus­si Björ­ling-fon­den för­val­tas av Stif­tel­sen Kung­li­ga Te­a­terns So­lis­ter, som de­lar ut Jus­si Björ­ling-sti­pen­di­et till fram­stå­en­de sång­a­re och mu­sik­pro­fi­ler. Se­dan 2009 bi­drar An­ders Walls Stif­tel­se med sti­pen­di­e­sum­man.

Pe­ter Mat­tei fick sitt ge­nom­brott som Pent­heus i Ing­mar Berg­mans upp­sätt­ning av Da­ni­el Börtz' ope­ra Bac­kan­ter­na på Kung­li­ga Ope­ran 1991. In­ne­va­ran­de sä­song sjung­er Mat­tei Gre­ven i Fi­garos bröl­lop och ti­tel­rol­len i Don Gio­van­ni på Metro­po­li­tan i New York, Don Fer­nan­do i Fi­de­lio på La Scala i Mi­la­no och ti­tel­rol­len i Tjaj­kov­skijs Eu­gen One­gin på Wi­e­ner Staatso­per.

Ter­ra­kot­ta-ar­méns kej­sa­re blir ope­ra i Vadste­na

3Mo­to Osa­das nya operadra­ma, Son of He­a­ven, med li­bret­to av Kerstin Per­ski hand­lar om den förs­te kej­sa­ren av Ki­na, ska­pa­ren av Ter­ra­kot­ta-ar­mén och ki­ne­sis­ka mu­ren. I ope­ran ja­gar han få­fängt ef­ter evigt liv och tving­as sam­ti­digt ut­käm­pa en bit­ter makt­kamp med si­na sö­ner.

Ope­ran ut­spe­las i gräns­lan­det mel­lan liv och död och ka­rak­tä­ri­se­ras av skön­het, hu­mor och dra­ma­tik. De tio rol­ler­na sjungs av Ja­kob Hög­ström, Wiktor Sun­dqvist, Da­ni­el Carlsson, Ri­chard Ham­rin, Jo­han­na Rud­ström, Karin Os­beck, Cas­sand­ra Le­moi­ne, Christi­na Nilsson, San­na Gibbs och Su­san­na Sund­berg.

5Ope­ra­fa­bri­kens som­mar­pro­duk­tion blir Amil­ca­re Pon­chi­el­lis La Gi­ocon­da. Pe­ter Bäck­ström re­gis­se­rar, me­dan Ma­ria Heg­born sva­rar för sce­no­gra­fin. Ko­stymör är Mi­mi Ter­ris. Ka­pell­mäs­ta­ren Jo­han Reis le­der en li­ten kör och or­kes­ter. Ope­ra­fa­bri­kens eldsjäl Le­e­na Malk­ki sjung­er La Gi­ocon­da, ri­va­len Lau­ra görs av Inge­borg Börch, En­zo Gri­mal­do av Fran­ci­sco Al­man­za, Bengt Krantz iklär sig Bar­na­bas roll, Ste­fa­no Ol­ce­se sjung­er basskur­ken Al­vi­se, me­dan Ul­ri­ka Ten­stam gör La Gi­ocon­das mor, La Cieca. Ver­ket fram­förs på ita­li­ens­ka. Pre­miär den 3 ju­li i Sten­la­dan vid To­rups slott. Där­ef­ter ges ope­ran på tur­né till och med den 18 sep­tem­ber i bå­de Skå­ne och Dan­mark. www.ope­ra­fa­bri­ken.com

9Jo­nas Kauf­mann kom­mer att gö­ra sin Otel­lo­de­but i Ver­dis ope­ra på Co­vent Garden 2017 i en nyupp­sätt­ning som di­ri­ge­ras av An­to­nio Pap­pa­no. Re­dan näs­ta sä­song på sam­ma scen sjung­er Kauf­mann Tu­rid­du i en nyupp­sätt­ning av Ca­val­le­ria rusti­ca­na.

Ny­be­ställ­da ope­ror i München och Wi­en

På Bay­e­rische Staatso­per i München kom­mer den tjec­kis­ke kom­po­si­tö­ren Mi­roslav Srn­kas (f. 1975) ope­ra South Po­le, som hand­lar om upp­täck­ten av Syd­po­len, att få sitt urupp­fö­ran­de den 31 ja­nu­a­ri 2016. Den Tas­ma­ni­en­föd­de li­bret­tis­ten Tom Hol­lo­way skri­ver tex­ten på eng­els­ka. Mün­che­no­pe­rans chefs­di­ri­gent Ki­rill Petren­ko kom­mer att för förs­ta gång­en i sin kar­riär le­da ett ope­raurupp­fö­ran­de. De två upp­täckts­re­san­de Robert Fal­con Scott och Ro­ald Amund­sen kom­mer att gö­ras av Ro­lan­do Vil­lazón och Tho­mas Hamp­son. Scotts fru sjungs av Ta­ra Er­raught, me­dan Amundsens flick­vän görs av Mo­jca Erd­mann. Hans Neu­en­fels re­gis­se­rar. Re­dan nu kan man föl­ja pro­ces­sen kring ope­ran och den hi­sto­ris­ka bak­grun­den till po­lar­ex­pe­di­tio­nen 1910–13 on­li­ne på: www.su­ed­pol.staatso­per.de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.