När upp­hör ope­ra att va­ra ope­ra?

Tidskriften OPERA - - Innehåll - Chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re

”Nya num­ret av OPE­RA, i ny gra­fisk form och design, är otro­ligt läc­kert! Jag blir helt över­väl­di­gad av färg, form och in­te minst av ett fan­tas­tiskt innehåll med hög­ak­tu­el­la, in­tres­san­ta ar­tik­lar, tilli­ka su­ve­rä­na fo­ton. STORT TACK.” Des­sa över­sval­lan­de ra­der mej­la­de oss en mång­å­rig pre­nu­me­rant i Vis­by. De po­si­ti­va re­ak­tio­ner­na väll­de in i form av mejl, fa­ce­book- och chatt­kom­men­ta­rer. Många lä­sa­re upp­skat­ta­de vår om­gör­ning och in­ne­hål­let och fle­ra tyck­te att back­sta­ge­re­por­ta­get om operadra­ma­tur­ger­na gav nya in­falls­vinklar. Det ska vi fort­sät­ta med.

När upp­hör ope­ra att va­ra ope­ra? Det tänk­te jag ef­ter att ha sett pre­miä­ren på Fol­ko­pe­rans Hoff­manns även­tyr i nytt för­mins­kat for­mat. En mer rump­hug­gen ver­sion av Of­fen­bachs ope­ra har väl ald­rig setts, med ett ti­o­manna­ka­pell som mer för­med­la­de klez­mer och tan­go än den dra­ma­tik som ope­ran in­ne­hål­ler för stor or­kes­ter.

Många in­om svenskt kul­tur­liv an­ser fort­fa­ran­de att Folko­pe­ran är en ga­rant för för­ny­el­sen av oper­a­kons­ten. Själv an­ser jag att te­a­terns stor­hets­tid in­träf­fa­de för länge se­dan, t.ex. när en av dess grun­da­re, re­gis­sö­ren Claes Fell­bom, för­la­de sin Hoff­mann­upp­sätt­ning för 25 år se­dan till ett men­tal­sjuk­hus. En oer­hört ge­nom­ar­be­tad upp­sätt­ning, där Folko­pe­ran för­sök­te gå i brä­schen för just för­ny­el­sen av oper­a­kons­ten.

Nu har so­nen Li­nus Fell­bom ar­ran­ge­rat en ver­sion som sak­nar det es­sen­ti­el­la som en ope­raupp­sätt­ning bör in­ne­hål­la: en tolk­ning av det verk man sät­ter upp. Här känns det som vi bjuds på en ka­val­kad med kafé­mu­sik. Det räc­ker in­te att för­blän­das av den snyg­ga sce­no­gra­fin. Ing­en skug­ga över so­lis­ter­na, men var­för har led­ning­en på Folko­pe­ran en­ga­ge­rat Lil­la kö­ren, en ung kör som var­ken har scen­ut­bild­ning el­ler er­fa­ren­het av att med­ver­ka i ope­raupp­sätt­ning­ar? Gi­vet­vis är sva­ret eko­no­miskt – brist på peng­ar. Ti­den då man kun­de avnju­ta Fol­ko­pe­rans 35-man­naor­kes­ter, vil­ket kun­de kom­ma gans­ka nä­ra det ur­sprung­li­ga ver­ket, känns re­dan väl­digt av­läg­sen.

I det här num­ret pre­sen­te­rar vi vad de svens­ka ope­ra­hu­sen ska spe­la näs­ta sä­song. Då kan man ge­nast kon­sta­te­ra av na­tio­nal­sce­nen vid Gustav Adolfs torg i Stock­holm säl­lan går ut­an­för stan­dar­dre­per­to­a­ren och tio-i-top­po­pe­ror­na. Ope­ra­che­fen Bir­git­ta Sven­dén vill slå ett slag för fransk ope­ra, och vad sät­ter man upp då? Jo De­bus­sys Pel­léas och Mé­li­san­de, ett verk som ock­så Mal­mö Ope­ra sät­ter upp näs­ta sä­song, för att sä­song­en 2016–17 stå på en an­nan nor­disk na­tio­nal­scens spel­plan. Kanske dags för de nor­dis­ka ope­ra­hu­sen att sam­ta­la om si­na re­per­toar­pla­ner?

När det gäl­ler Kung­li­ga Ope­ran och fransk ope­ra är det alltid Car­men, Hoff­manns även­tyr, Kar­me­lit­syst­rar­na och Wert­her som kom­mer i frå­ga. Mal­mö bjöd i fjol på Mas­se­nets Ma­non, me­dan Gö­te­borgso­pe­ran näs­ta sä­song står för Sve­ri­ge­pre­miä­ren av Am­bro­i­se Tho­mas Ham­let från 1868. I Gö­te­borg har man ny­li­gen vå­gat ge frans­ka verk som Thaïs och Ju­din­nan. Ha­de det in­te va­rit djär­va­re för Kung­li­ga Ope­ran att va­ra först i Sve­ri­ge med Paul Du­kas im­pres­sio­nis­tis­ka ope­ra Ari­a­ne et Bar­be-bleue från 1907? Även den­na ope­ra, likt De­bus­sys, byg­ger sitt li­bret­to på Mau­rice Mae­ter­linck. Vi kom­mer att grans­ka de svens­ka ope­ra­hu­sens re­per­to­ar när­ma­re i ett kom­man­de nummer.

SÖ­REN TRAN­BERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.