Ndi­a­ter 2015

Tidskriften OPERA - - Stipendier -

An­ders Walls Gires­ta-sti­pen­di­um går till en so­pran med för­kär­lek för Wag­ner Åsa Jä­ger (f. 1984). Pris­sum­man är på 100 000 kro­nor. Jä­ger har en vo­lu­mi­nös so­pran som läm­par sig väl för Wag­ner-, Ver­di-, Puc­ci­ni- och tyng­re Mo­zart­par­ti­er in­om det ly­risk-dra­ma­tis­ka fac­ket. Hen­nes dröm är att få gö­ra Si­eglin­de i Val­ky­ri­an och med ti­den Isol­de.

Till som­ma­ren tar Åsa Jä­ger sin mas­terex­a­men på Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm, men in­nan dess vän­tar en ex­a­mens­pro­duk­tion på Folko­pe­ran i april. Där sjung­er hon den kvinn­li­ga hu­vud­rol­len i Andre­as Hal­léns ope­ra Val­de­mars­skat­ten från 1899, som hand­lar om brand­skatt­ning­en av Vis­by. Jä­ger ska i som­mar åka till fest­spe­len i Bay­reuth som Svens­ka Wag­ner-säll­ska­pets sti­pen­di­at.

Årets and­ra Gires­ta-sti­pen­di­at är trum­pe­ta­ren Filip Draglund (f. 1991), som även han får 100 000 kro­nor.

An­ders Walls Con­fi­dencen-sti­pen­di­um går till ope­ra­ba­sen och bar­bers­hop­mäs­ta­ren Nils Gus­tén. Pris­sum­man är på 100 000 kro­nor. Gus­tén (f. 1988) tar till som­ma­ren sin ex­a­men på Ope­ra­hög­sko­lans treå­ri­ga kan­di­dat­pro­gram. Trots att mu­si­ken var när­va­ran­de un­der hans upp­växt ge­nom Adolf Fred­riks mu­sik­klas­ser och Stock­holms musikgymnasium så ha­de Nils Gus­tén ing­en tan­ke på en mu­si­ker­kar­riär. Drag­ning­en till klas­sisk sång gick via kör­sång. Un­der en pe­ri­od sjöng Gus­tén även bar­bers­hop och till­sam­mans med kö­ren Ze­ro8 vann han EM i bar­bers­hop i Ne­der­län­der­na 2009.

Nu vill sti­pen­di­a­ten bli en bas­so can­tan­te och helst sjunga i bel can­to­re­per­to­a­ren, främst i Bel­li­ni­o­pe­ror. Dröm­rol­len är Filip II i Ver­dis Don Car­los. De röst­mäs­si­ga fö­re­bil­der­na är ba­sar­na Cesare Sie­pi och Gi­or­gio Toz­zi.

I som­mar kom­mer Nils Gus­tén att med­ver­ka i Mats Lars­son Got­hes ny­skriv­na ope­ra Sil­ver­få­geln som hand­lar om Jus­si Björ­ling i Vatt­näs kon­sert­la­da. Till hös­ten tän­ker han, tack va­re sti­pen­di­et, re­sa till New York för ta lek­tio­ner för Da­vid Jo­nes.

Den dans­ka ko­lo­ra­tur­so­pra­nen Si­byl­le Glos­ted från Bir­kerød har till­de­lats An­ders Walls Con­fi­dencen-sti­pen­di­um på 100 000 kro­nor. Sång­ers­kan går and­ra året på Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm. Hon äg­nar sig för när­va­ran­de fram­för allt åt ope­rett och ly­ris­ka Mo­zar­toch Do­ni­zet­ti-rol­ler. Dröm­rol­ler är Adè­le i Lä­der­lap­pen och Su­san­na i Fi­garos bröl­lop. Läng­re fram i en kom­man­de kar­riär vill hon gär­na sjunga Ofelia i Ham­let.

Ef­ter ex­a­men tän­ker Si­byl­le Glos­ted sö­ka sig ut­om­lands med för­hopp­ning­en att få ar­be­ta vid oli­ka eu­ro­pe­is­ka ope­ra­hus. Un­der vå­ren vän­tar fram­trä­dan­den med Norr­kö­pings Sym­fo­nior­kes­ter och i Gires­ta kyr­ka till­sam­mans med and­ra ele­ver från Ope­ra­hög­sko­lan. Sö­ren Tran­berg

Åsa Jä­ger. Foto: Mar­tin Hell­ström Nils Gus­tén. Foto: john­honk Si­byl­le Glos­ted. Foto: Erik L. Un­der­b­jerg

Nils Gus­tén Si­byl­le Glos­ted

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.