Al­ci­na

Tidskriften OPERA - - Föreställningar - DET KONGE­LI­GE TE­A­TER, KPH • RE­CEN­SENT: LENNART BROMANDER www.kgl­te­a­ter.dk • FOTO: PER MOR­TEN ABRA­HAM­SEN

Med Yan­nis Hou­var­das Gö­te­borgsupp­sätt­ning av Al­ci­na i gott min­ne ser jag Fran­ci­sco Ne­g­rins ver­sion i Kö­pen­hamn. Den är helt an­norlun­da, men det finns ut­rym­me för många slags in­falls­vinklar till ett så säll­synt rikt verk som Al­ci­na, Hän­dels främs­ta ope­ra vid si­dan av Ju­li­us Cae­sar.

Al­ci­na fram­stod som ett gans­ka mörkt verk i Hou­var­das renska­la­de smått in­tro­ver­ta iscen­sätt­ning, kon­cen­tre­rad på de oli­ka ge­stal­ter­nas fam­lan­de kamp att fin­na kär­lek och de­ras skräck för att bli svik­na. Det finns svär­ta ock­så i Ne­g­rins tolk­ning. De­mon­te­ring­en av Al­ci­na från en stolt och ar­ro­gant härs­kar­ge­stalt till slu­tets för­kros­sa­de och halvt flint­skal­li­ga gam­la häxa är ska­kan­de. Det ska­par ock­så en li­tet över­ras­kan­de pa­ral­lell till en helt an­nan ope­ra, Do­ni­zet­tis Ro­ber­to De­ve­reux, såsom Christof Loy ge­stal­ta­de den i sin så star­ka Mün­chen­upp­sätt­ning.

Ne­g­rin har i Kö­pen­hamn ti­di­ga­re re­gis­se­rat Hän­dels Ju­li­us Cae­sar och Par­te­no­pe samt Janáčeks Den lis­ti­ga lil­la rä­ven. Var­je gång har han vi­sat ovan­ligt fin käns­la för de te­a­tralt vi­ta­la små de­tal­jer­na i ett styc­ke. Det gör han även nu. Han hör de många små hu­mo­ris­tis­ka glim­tar som så of­ta finns i Hän­dels mu­sik, och han vet hur han ska lyf­ta fram dem på sce­nen. Han lå­ter till ex­em­pel yt­lig­he­ten och om­byt­lig­he­ten hos Al­ci­nas sys­ter Mor­ga­na bli un­der­bart dråp­ligt ge­stal­tad av An­ke Bri­e­gel som dess­utom bril­je­rar med en gäc­kan­de, lätt­fo­tad och skim­ran­de ly­risk so­pran. Den unga tys­kan är ny i Kö­pen­hamn­so­pe­rans en­semb­le – vil­ket fynd! Och med un­dan­tag för den helt se­ri­öst teck­na­de Al­ci­na om­fat­tas även de and­ra ge­stal­ter­na i dra­mat av ett slags milt iro­niskt ljus. Det ska­par re­gis­sö­ren ge­nom ide­li­ga små ko­mis­ka tur­ne­ring­ar, som ald­rig skär sig mot svär­tan i Al­ci­na-por­trät­tet men ger vi­ta­li­tet åt upp­sätt­ning­en. Ett par gång­er störs jag dock av för myc­ket bak­grunds­ak­ti­vi­tet vid ma­giskt skö­na ari­or som krä­ver mer still­het och kon­cent­ra­tion.

Pre­miä­ren in­föll un­der in­flu­en­sa­ti­der, och bå­da hu­vud­per­so­ner­na, Ing­er Dam-jen­sen som Al­ci­na och Tu­va Sem­ming­sen som Rug­gi­e­ro ha­de in­sjuk­nat. Som Al­ci­na ha­de man som er­sät­ta­re kal­lat in den ame­ri­kans­ka so­pra­nen Ni­co­le He­as­ton, som sjöng rol­len i sam­ma upp­sätt­ning i Oslo för­ra året. Hen­nes troll­kvin­na har lys­ter och vig­het i stäm­man, och hen­nes dra­ma­tis­ka ut­spel, de­spe­ra­tion och för­tviv­lan är gri­pan­de starkt ge­stal­tad.

Bas­kis­kan It­zi­ar Le­sa­ka upp­trä­der sprit­tan­de vi­talt som Rug­gi­e­ro men stäm­man är li­tet för vek för en hjälte­fi­gur som Rug­gi­e­ro. Li­tet för vek ock­så ru­mänskan Rux­an­dra Do­no­ses Bra­da­man­te – här har jag fort­fa­ran­de Patricia Bar­dons for­mi­dab­la Bra­da­man­te på Drott­ning­holms­tea­tern 2003 i starkt min­ne.

Yp­per­li­ga in­sat­ser av den goss­ak­ti­ga so­pra­nen fransk-ko­re­ans­ka Hyon Lee som Ober­to och den nors­ke ba­ry­to­nen Ma­ri­us Roth Chri­s­ten­sen som Oron­te.

Lou­is Dé­sirés scen­bild do­mi­ne­ras av en ri­då som ibland öpp­nar sig in till Al­ci­nas för­trol­la­de träd­gård. Det är en över hö­van aske­tiskt ut­stof­fe­rad lust­gård, do­mi­ne­rad av bu­rar för de till djur för­vand­la­de män­nen och en öpp­ning in till en grot­ta i fon­den. En grupp yt­ter­ligt vi­ga fi­gu­ran­ter lät­tar upp den­na allt­för påv­ra sce­no­gra­fi, som in­te bi­drar till styr­kan i upp­sätt­ning­en. Det gör där­e­mot Lars Ul­rik Mor­ten­sen och hans Con­cer­to Co­pen­ha­gen. De går till ver­ket med sed­van­ligt högok­ta­nig ener­gi och för­stär­ker det vi­ta­la hel­hets­in­tryc­ket.

HÄN­DEL: AL­CI­NA

Pre­miär 21 feb­ru­a­ri 2015. Di­ri­gent: Lars Ul­rik Mor­ten­sen Re­gi: Fran­ci­sco Ne­g­rin Sce­no­gra­fi och ko­stym: Lou­is Dé­siré Ljus­de­sign och vi­deo: Mik­ki Kunt­tu och Mikael Syl­vest Flyg- och rö­rel­se­in­struk­tör: Ran Art­hur Braun So­lis­ter: Ni­co­le He­as­ton, It­zi­ar Le­sa­ka, Rux­an­dra Do­no­se, An­ke Bri­e­gel, Hyon Lee, Ma­ri­us Roth Chri­s­ten­sen, Wojtek Gi­er­lach, Ja­kob Zeth­ner

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.