TU­RAN­DOT

NI­NA STEM­ME, LARS CLE­VE­MAN AN­NE WIK LAR­S­SEN, RAG­NAR ULFUNG NIKLAS BJÖR­LING RYGERT GÖ­RAN ELIASSON, JO­HAN SCHINK­LER FRED­RIK ZETTERSTRÖM LUTHANDO QAVE

Tidskriften OPERA - - Spelåret 2015-16 - Www.ope­ran.se

Sä­song­ens förs­ta ope­rapre­miär på Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm blir Ri­chard Strauss Ro­sen­ka­val­je­ren i Christof Loys re­gi. Loy har in­spi­re­rats av 1700-ta­lets Wi­en, det nu­ti­da Stock­holm och Drott­ning­holms­tea­tern. Dirk Bec­ker gör sce­no­gra­fin, me­dan Bar­ba­ra Dro­h­sin sva­rar för bå­de ko­stym och mask. Law­rence Re­nes di­ri­ge­rar. Ma­lin Byström sjung­er Fält­mar­skal­kin­nan, Anna Stép­ha­ny (Octa­vi­an), Christof Fisches­ser (Ochs), Elin Rom­bo (Sop­hie) och Ola Eliasson (Fa­ni­nal). Pre­miär den 26 sep­tem­ber. Straus­so­pe­ran spe­las nio gång­er t.o.m. den 2 no­vem­ber.

Te­no­ren José Cu­ra sät­ter upp La Bo­hè­me med Da­ni­el Jo­hans­son och Ya­na Kleyn i hu­vud­rol­ler­na. Cu­ra sva­rar även för sce­no­gra­fi, ko­stym, mask och ljus. Han har in­spi­re­rats av Ed­vard Munchs färg­star­ka mål­ning­ar, Hans Jae­gers skild­ring av Kristi­a­ni­a­bo­he­mer­na och Au­gust Strind­bergs ro­man Rö­da rum­met. Li­nus Bör­jes­son sjung­er Mar­cel och San­na Gibbs Mu­set­ta. Pre­miär den 21 no­vem­ber. Puc­ci­ni­o­pe­ran spe­las 26 gång­er t.o.m. den 14 ju­ni.

Da­ni­el Börtz´ Me­dea får sin ur­pre­miär den 23 ja­nu­a­ri. Eu­ri­pi­des text tol­kas här av Ag­ne­ta Plei­jel och Jan Stol­pe. Ste­fan Lars­son gör ope­ra­re­gi­de­but. Ru­fus Did­wis­zus gör sce­no­gra­fin, me­dan Ni­na Sandström an­sva­rar för ko­sty­mer­na. Em­ma Vet­ter ge­stal­tar Me­dea, Karl-magnus Fred­riks­son Ja­son och John Erik Ele­by kung Kre­on. Pa­trik Ring­borg le­der Hov­ka­pel­let. Me­dea ges åt­ta gång­er t.o.m. den 26 feb­ru­a­ri.

Clau­de De­bus­sys Pel­léas och Mé­li­san­de re­gis­se­ras av Keith War­ner. För sce­no­gra­fi och ko­stym sva­rar Ashley Mar­tin-da­vis. Joel Ann­mo

sjung­er Pel­léas, Fred­rik Zetterström Gol­aud, An­ders Lo­rentz­son Ar­kel, Katarina Le­o­son Ge­ne­viè­ve och Ma­ri­an­ne Hell­gren Stay­kov Yni­old. Öv­ri­ga rol­ler är in­te be­sat­ta när des­sa ra­der skrivs. Di­ri­gent är frans­man­nen Franck Ol­lu. Pre­miär den 19 mars. To­talt åt­ta fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 23 april.

Mo­zart x 3 = Fi­garos bröl­lop, Don Gio­van­ni och Così fan tut­te – al­la i Ole An­ders Tand­bergs re­gi. Fi­garos bröl­lop får nypre­miär den 9 de­cem­ber. 13 fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 2 maj. Jo­han Ed­holm sjung­er Fi­garo, Ma­ri­an­ne Hell­gren Stay­kov (Su­san­na), Luthando Qave (gre­ve Al­ma­vi­va) och Jo­han­na Rud­ström (Che­ru­bin). Così fan tut­tes nypre­miär är satt till den 24 april. Tio fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 30 maj. Bå­da des­sa Mo­zar­to­pe­ror di­ri­ge­ras av Kung­li­ga Ope­rans chefs­di­ri­gent Law­rence Re­nes. Elin Rom­bo sjung­er Do­ra­bel­la, Ka­ti­ja Dra­go­je­vic (Do­ra­bel­la), Ma­ri­an­ne Hell­gren Stay­kov (De­spi­na), Luthando Qave (Gug­li­el­mo), Kha­ny­i­so Gwenx­a­ne (Fer­ran­do) och Jo­han Ed­holm (Don Al­fon­so). Don Gio­van­ni åter­kom­mer den 31 ok­to­ber med tret­ton fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 28 april. Ola Eliasson gör åter Don Gio­van­ni, Jo­han Ed­holm ger form åt Le­po­rel­lo, Ida Falk Win­land och Ya­na Kleyn al­ter­ne­rar som Don­na Anna. Alex­an­der Joel di­ri­ge­rar.

Där­ut­ö­ver blir det fy­ra nypre­miä­rer. Sä­song­en in­leds med Car­men på Sto­ra sce­nen den 19 au­gusti. To­talt el­va fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 1 ok­to­ber. Ka­ti­ja Dra­go­je­vic sjung­er Car­men, Jesper Tau­be don José, Jo­han Ed­holm Esca­mil­lo och Ya­na Kleyn Mi­caë­la. Eu­ge­ne Tzi­ga­ne di­ri­ge­rar. Christof Loys kri­ti­ker­ro­sa­de upp­sätt­ning av Par­si­fal ges sex gång­er mel­lan den 27 feb­ru­a­ri och 28 mars.

Mi­chael We­i­ni­us sjung­er Par­si­fal, Katarina Da­lay­man Kund­ry, Pe­ter Matt­tei Am­for­tas, me­dan Thorsten Grüm­bel och Lennart Forsén al­ter­ne­rar som Gur­ne­manz. Ver­dis Fal­staff åter­kom­mer med sju fö­re­ställ­ning­ar mel­lan den 2 april och 12 maj. Som Sir John Fal­staff fram­trä­der den ita­li­ens­ke bas­ba­ry­to­nen Re­na­to Gi­ro­la­mi. Ola Eliasson gör den svart­sju­ke Ford, och som Winds­or­da­mer­na hörs Sa­ra Olsson, Ma­ri­an­ne Eklöf, Su­sann Végh och Vi­vi­an­ne Holm­berg. Tu­ran­dot spe­las sju gång­er un­der pe­ri­o­den den 25 maj till den 15 ju­ni. Em­ma Vet­ter sjung­er ti­tel­rol­len, Jesper Tau­be gör Calaf och Ya­na Kleyn sjung­er Liù.

Ma­da­me But­ter­fly åter­kom­mer med 15 fö­re­ställ­ning­ar mel­lan den 4 sep­tem­ber och 13 ju­ni. As­mik Gri­go­ri­an och Sa­ra Olsson al­ter­ne­rar som Cio-cio-san, Jo­nas De­ger­feldt sjung­er Pin­ker­ton, me­dan Su­sann Végh och Karl-magnus Fred­riks­son åter­kom­mer som Su­zu­ki re­spek­ti­ve Shar­pless.

Unga på Ope­ran öns­kar mö­ta barn ut­i­från de­ras eg­na för­ut­sätt­ning­ar och syn­vinklar. Ope­ran Min mam­ma är en dra­ke byg­ger på Pi­ja Lin­den­baums om­tyck­ta barn­bok När Åkes mam­ma glöm­de bort och ha­de sin ur­pre­miär på Gö­te­borgso­pe­ran 2011. Nu kom­mer sam­ma upp­sätt­ning, i re­gi av Mia Ring­blom Hjert­ner, till Stock­holm i ett sam­ar­be­te mel­lan Gö­te­borgso­pe­ran och Kung­li­ga Ope­ran. Tex­ten är skri­ven av Ire­na Kraus och mu­si­ken av Tho­mas Lin­dahl. Pi­ja Lin­den­baum har ska­pat de fan­ta­si­ful­la ko­sty­mer­na. Upp­sätt­ning­en rik­tar sig till barn mel­lan fem och åt­ta år och de­ras fa­mil­jer. Åke görs av Con­ny Thi­man­der, hans mam­ma av Ma­ri­an­ne Eklöf och Åkes mor­mor av Su­sann Végh. Di­ri­gent Kris­ter Lund­kvist. Pre­miär den 7 no­vem­ber på Ro­tun­dan. To­talt 29 fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 5 de­cem­ber.

Ope­ran Vägen hem byg­ger på en barn­bok av den brit­tis­ke för­fat­ta­ren och il­lust­ra­tö­ren Oli­ver Jef­fers och är re­gis­se­rad av den väl­re­nom­me­ra­de brit­tis­kan Ka­tie Mit­chell. Ope­ran ha­de sin pre­miär på Eng­lish Na­tio­nal Ope­ra i London 2014, där den gjor­de stor suc­cé. Vägen hem re­kom­men­de­ras för barn mel­lan tre och fem år. Upp­sätt­ning­en är ett sam­ar­be­te mel­lan Eng­lish Na­tio­nal Ope­ra, Young Vic, Opé­ra Na­tio­nal de Paris och Kung­li­ga Ope­ran. I rollis­tan åter­finns bl.a. Jo­han­na Rud­ström, San­na Gibbs, Su­sann Végh, Niklas Björ­ling Rygert och Jesper Pers­son. Mu­si­ken är kom­po­ne­rad av Jo­an­na Lee och di­ri­gent blir Mat­ti­as Böhm. Pre­miär den 14 maj på Ro­tun­dan och to­talt blir det 21 fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 31 maj.

Ro­sen­ka­val­je­ren

Me­dea

Pel­léas och Mé­li­san­de

Min mam­ma är en dra­ke

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.