Gö­te­borgso­pe­ran

Tidskriften OPERA - - Spelåret 2015-16 - Www.ope­ra.se

Gö­te­borgso­pe­ran in­le­der ope­ra­sä­song­en 2015–16 med ur­pre­miä­ren på Hans Ge­fors No­to­ri­ous ef­ter Al­fred Hit­ch­cocks raff­lan­de thril­ler­film. Att Ge­fors tar sig an Hit­ch­cock till­sam­mans med li­bret­tis­ten Kerstin Per­ski känns lo­giskt ef­tersom histo­ri­en har klart ope­ra­mäs­si­ga kva­li­te­ter. Ame­ri­kans­kan Ali­cia Hau­ser över­ta­las av agen­ten Dev­lin att fun­ge­ra som spi­on i Rio de Ja­nei­ro un­der and­ra världs­kri­get. De dras till varand­ra, men för att full­föl­ja sitt upp­drag går Ali­cia med på att gifta sig med Alex Se­basti­an från mot­stån­dar­si­dan. Ali­cia och Dev­lin fort­sät­ter sitt dub­bel­spel och tving­as läg­ga si­na eg­na käns­lor åt si­dan. Upp­sätt­ning­en re­gis­se­ras av den in­ter­na­tio­nellt verk­sam­me Keith War­ner, me­dan Da­vid Fi­el­ding sva­rar för sce­no­gra­fin. Pa­trik Ring­borg di­ri­ge­rar. Ni­na Stem­me ge­stal­tar spi­o­nen Ali­cia och får här en roll för förs­ta gång­en spe­ci­al­skri­ven för sin röst. Även öv­ri­ga rol­ler är lux­u­öst be­sat­ta med John Lundgren som Dev­lin, Mi­chael We­i­ni­us som Alex Se­basti­an och Katarina Kar­néus som Alex' kall­ham­ra­de mor. Sve­ri­ges Te­le­vi­sion kom­mer att spe­la in upp­sätt­ning­en för se­na­re sänd­ning. No­to­ri­ous får sin ur­pre­miär den 19 sep­tem­ber och ges tolv gång­er t.o.m. den 1 no­vem­ber.

Gö­te­borg har en fin Janácˇek-tra­di­tion och tar sig nu an den en­da av ton­sät­ta­rens stör­re ope­ror som in­te spe­lats i den väst­svens­ka hu­vud­sta­den, Fal­let Makro­pu­los. Hu­vud­per­son Emi­lia Mar­ty har levt i 337 år tack va­re ett livs­e­lix­ir, men be­hö­ver nu en ny dos och ja­gar fre­ne­tiskt det för­kom­na re­cep­tet. Till sist stäl­ler hon sig frå­gan: Är det verk­li­gen värt att le­va 300 år till? Pro­duk­tio­nen re­gis­se­ras av Da­vid Ra­dok i ett sam­ar­be­te med ope­ran i Br­no, där ver­ket urupp­för­des 1926. Sce­no­gra­fen Ondrˇej Nekva­sil har ska­pat en raf­fi­ne­rad och so­ber de­kor i art déco­stil. Gö­te­borgso­pe­rans

dra­ma­tis­ka so­pran An­nale­na Pers­son tar sig an den sto­ra ut­ma­ning­en att ge­stal­ta Emi­lia Mar­ty, vars drag­nings­kraft på män­nen ald­rig av­stan­nat trots att he­la hen­nes liv är en bit­ter upp­rep­ning. Bland öv­ri­ga rol­ler To­mas Lind (Al­bert Gre­gor), Åke Zetterström (Ja­roslav Prus) och An­ders Lo­rentz­son (Ko­le­na­tý). Mar­ko Iva­no­vic´ di­ri­ge­rar. Pre­miär den 21 no­vem­ber och ver­ket spe­las el­va gång­er t.o.m. den 3 feb­ru­a­ri.

Puc­ci­nis äls­ka­de och evigt ak­tu­el­la Ma­da­ma But­ter­fly kom­mer nu för förs­ta gång­en i Sve­ri­ge att spe­las i Bre­scia-ver­sio­nen. Det in­ne­bär en mind­re till­rät­ta­lagd ver­sion som är frä­na­re i sin so­ci­a­la kri­tik och som in­ne­hål­ler skar­pa­re kon­tras­ter. Som re­gis­sör har den ja­pans­ke rö­rel­se­in­struk­tö­ren och ko­re­o­gra­fen Yos­hi Oï­da en­ga­ge­rats. För att Puc­ci­nis ton­språk ska få den rät­ta frä­schö­ren och söt­man di­ri­ge­ras upp­sätt­ning­en av den er­far­ne ita­li­ens­ke di­ri­gen­ten Man­lio Ben­zi. Den krä­van­de ti­tel­rol­len kom­mer att de­las av två syd­ko­re­ans­ka so­pra­ner – bå­da på trös­keln till in­ter­na­tio­nel­la kar­riä­rer – Jung Nan Yoon och Ka­rah Son. Katarina Gi­o­tas sjung­er Su­zu­ki, Mar­ce­lo Pu­en­te gör Pin­ker­ton, me­dan Mats Pers­son och Da­ni­el Häll­ström al­ter­ne­rar som Shar­pless. Pre­miär den 13 feb­ru­a­ri, 20 fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 13 maj.

Äntligen får Am­bro­i­se Tho­mas grand opé­ra Ham­let från 1868 sin Sve­ri­ge­pre­miär. Ofeli­as roll skrevs för stor­stjär­nan Christi­na Nilsson på Pa­ri­so­pe­ran. Här görs rol­len av Ida Falk Win­land. Ham­lets roll ge­stal­tas av den ne­der­länds­ke ba­ry­to­nen Tho­mas Oli­e­mans. Som drott­ning Ger­trud al­ter­ne­rar Katarina Kar­néus och Ann-kristin Jo­nes. Clau­di­us görs av Paul Whe­lan, me­dan te­no­ren Jo­achim Bäck­ström tar sig an Laer­tes. Upp­sätt­ning­en re­gis­se­ras av te­a­terns konst­när­li­ge chef, Step­hen Lan­gridge. För sce­no­gra­fi och ko­stym­de­sign sva­rar Sa­mal Blak. Hen­rik Schae­fer di­ri­ge­rar. Pre­miär den 9 april och to­talt blir det el­va fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 21 maj.

Gö­te­borgso­pe­ran bju­der ock­så på två re­pris­pre­miä­rer un­der sä­song­en: Fi­garos bröl­lop och Mac­beth. Mo­zar­to­pe­ran i Step­hen Lan­gridges re­gi åter­kom­mer sju gång­er mel­lan den 17 ja­nu­a­ri och 14 feb­ru­a­ri. De le­dan­de rol­ler­na görs av: Mar­kus Sch­wartz (Fi­garo), Ida Falk Win­land/so­fie Asplund (Su­san­na), Da­ni­el Häll­ström (gre­ven), Ma­lin Har­te­li­us (gre­vin­nan) och Ann-kristin Jo­nes (Che­ru­bin).

Ver­dis Mac­beth i Da­vid Ra­doks re­gi och Lars-åke Thess­mans sce­no­gra­fi åter­kom­mer med sex fö­re­ställ­ning­ar mel­lan den 30 april och 22 maj. Mats Pers­son gör Mac­beth, An­nale­na Pers­son La­dy Mac­beth, me­dan An­ders Lo­rentz­son sjung­er Ban­co och To­mas Lind Mac­duff.

Sä­song­ens mu­si­kal är den ro­man­tis­ka ko­me­din Crazy for You som är en spek­ta­ku­lär stepp­mu­si­kal byggd på Ge­or­ge Gers­hwins mu­sik som vävs sam­man till en ko­misk kär­leks­hi­sto­ria. Hu­vud­rol­ler­na görs av Den­ny Lek­ström (Bob­by) och Jen­ny Holm­gren (Pol­ly). Mat­ti­as Carlsson står för re­gin. Pre­miär den 5 sep­tem­ber 2015.

Mal­mö Ope­ra in­le­der sä­song­en 2015–16 med stepp­mu­si­ka­len Top Hat med mu­sik och sång­tex­ter av Ir­ving Berlin. Mu­si­ka­len är ba­se­rad på fil­men med sam­ma namn av Dwight Tay­lor och Al­lan Scott. Sis­se­la Ky­le och Ro­i­ne Sö­derlundh står för re­gin. Char­les Ko­ro­ly an­sva­rar för bå­de sce­no­gra­fi och ko­sty­mer. Cal­le Nor­lén gör över­sätt­ning­en. Di­ri­gen­ten Ju­li­an Bigg le­der Mal­mö Ope­ras or­kes­ter och sva­rar även för den mu­si­ka­lis­ka be­ar­bet­ning­en. I den dig­ra rollis­tan åter­finns bland and­ra Sind­re Post­holm, Lin­da Olsson, Lennart Jä­h­kel, Pia Jo­hans­son, Jo­han­nes Brost och Christop­her Woll­ter. Pre­miär den 5 sep­tem­ber och där­ef­ter spe­las mu­si­ka­len t.o.m. den 13 de­cem­ber.

Sä­song­ens förs­ta ope­rapre­miär blir Tjaj­kov­skijs Eu­gen One­gin ef­ter Alek­sandr Pu­sjkins vers­dra­ma med sam­ma namn. Tobias The­o­rell re­gis­se­rar, me­dan Mag­da­le­na Åberg sva­rar för sce­no­gra­fin. Ko­stymör är Kersti Vi­ta­li. Mi­chail Ju­rowski di­ri­ge­rar. Vla­dislav Su­lim­sky gör Eu­gen One­gin. Sa­bi­na Cvilak och Ma­ria Fon­tosh al­ter­ne­rar i Tatja­nas par­ti. Pe­ter Au­ty sjung­er Len­skij, Le­na Bel­ki­na Ol­ga och den åld­ra­de furst Gre­min sjungs av Ta­ras Shton­da. Pre­miär den 15 no­vem­ber, ope­ran spe­las t.o.m. den 20 ja­nu­a­ri. El­ton John-mu­si­ka­len Billy El­li­ot får sin Sve­ri­ge­pre­miär den 13 feb­ru­a­ri och publi­ken har se­dan chan­sen att se upp­sätt­ning­en fram till den 3 ju­ni. Även här sva­rar Cal­le Nor­lén för över­sätt­ning­en. Re­gis­se­rar gör Ron­ny Danielsson. För den mu­si­ka­lis­ka be­ar­bet­ning­en sva­rar di­ri­gen­ten Jo­a­kim Hal­lin.

Ver­dis Mas­ke­rad­ba­len är åter aktuell i Mal­mö mel­lan den 23 mars och 6 ju­ni. Ett ita­li­enskt team sva­rar för nyupp­sätt­ning­en med re­gis­sö­ren Leo Musca­to och sce­no­gra­fen Fe­de­ri­ca Pa­roli­ni i spet­sen. Thi­a­go Aran­cam sjung­er Gustav III, Char­lot­ta Lars­son Ame­lia, me­dan Igor Ba­kan och An­ton Eriks­son al­ter­ne­rar som Anc­kar­ström. Ul­ri­ca Arfvids­son görs av Ewa Wo­lak, me­dan So­fie Asplund tar sig an pa­gen Oscars kvill­ri­ga par­ti. Pi­er Gi­or­gio Mo­ran­di och Al­ber­to Hold-gar­ri­do al­ter­ne­rar på di­ri­gent­pul­ten.

De­bus­sys Pel­léas och Mé­li­san­de är in­te ba­ra aktuell på Kung­li­ga Ope­ran näs­ta sä­song ut­an även i Mal­mö. Här sva­rar Ben­ja­min La­zar för re­gin, me­dan Ade­li­ne Ca­ron gör sce­no­gra­fin. Max­i­me Pa­scal di­ri­ge­rar. Hu­vud­rol­ler­na sjungs av Marc Mauil­lon och Jen­ny Da­vi­et. Ver­ket spe­las mel­lan den 7 maj och den 4 ju­ni.

Lo­ve på Opera­verk­stan/kär­lek till det barns­li­ga Den­na sä­song för­dju­par sig an­nex­sce­nen Opera­verk­stan i Carl Jo­han Lo­ve Al­mqvists spän­nan­de för­fat­tar­skap. I en bryt­nings­tid mel­lan romantik och re­a­lism vi­ger han sitt liv åt lit­te­ra­tu­ren och de vik­ti­ga frå­gor­na om hur vi ska le­va vå­ra liv. Det är han som for­mu­le­rat Opera­verk­stans de­vis: De som ej ha­va kär­lek till det barns­li­ga, de ha­va en kall själ och ta­la få­fängt om höga mag­ni­fi­ka ting! Si­na ro­ma­ner, dik­ter, ar­tik­lar och mu­sik­styc­ken gav Al­mqvist ut i Törn­ro­sens bok. Opera­verk­stan sva­rar för kon­cep­tet till Törn­ro­sens Te­a­ter om hur en fö­re­ställ­ning blir till. Här re­pe­te­ras någ­ra sce­ner ur Al­mqvists be­rät­tel­se om Gustav III och hans maske­rad­bal. Publi­ken kom­mer nä­ra te­a­terns ma­gi. Leif Pers­son sva­rar för sce­no­gra­fi och ko­sty­mer. Sång­ar­na Sa­ra Ek­man, Lars Fem­bro, Ola Si­mons­son och So­fia Sö­der­berg Eberhard fram­för mu­sik av bland and­ra Jo­seph Mar­tin Kraus. Det­ta pro­gram fram­förs mel­lan den 22 sep­tem­ber och den 16 ok­to­ber.

Mer av Al­mqvist och Kraus blir det i näs­ta pro­duk­tion Drott­ning­ens ju­velsmyc­ke. Här sva­rar Ma­ria Sun­dqvist för bå­de li­bret­to och re­gi, me­dan Leif Pers­son även här gör sce­no­gra­fi och ko­sty­mer. Spel­pe­ri­od: 5 mars –9 april.

Den ny­skriv­na ope­ran Det går an får sin ur­pre­miär på Läckö Slott den 9 ju­li 2016. För mu­si­ken sva­rar Da­ni­el Fjäll­ström och för re­gin Ma­ria Sun­dqvist. Si­mon Phipps di­ri­ge­rar. So­fie Asplund gör Sa­ra Vi­de­beck, me­dan ser­gean­ten Al­bert ge­stal­tas av Carl Ac­ker­feldt. Den här pro­duk­tio­nen är ett sam­ar­be­te mel­lan Stif­tel­sen Läckö Slott och Opera­verk­stan/mal­mö Ope­ra. På Läckö Slotts borg­gård ges upp­sätt­ning­en t.o.m. den 30 ju­li. Dess­utom blir det två fö­re­ställ­ning­ar i Lund, den 5 och 6 au­gusti.

Mal­mö Ope­ra på tur­né Pro­duk­tio­nen Don Gio­van­ni är ett sam­ar­be­te mel­lan Mal­mö Ope­ra, Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm och Hög­sko­lan för scen och mu­sik vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet. För be­ar­bet­ning sva­rar re­gis­sö­ren Mi­ra Bar­tov, ar­rang­ör och kapellmästare är Bo Wan­ne­fors. Mo­zar­to­pe­ran fram­förs på svens­ka av bl.a. Se­basti­an Durán, Da­ni­el Häll­ström, Tobias Ny­ström, Carl-fred­rik To­h­ver, Sa­bi­na Bisholt, Elsa Rid­derstedt, Re­bec­ca Fjälls­by, Si­byl­le Glos­ted och Noo­ra Kar­hu­lu­o­ma. Pre­miär den 29 au­gusti 2015.

Mu­si­ka­len My Fair La­dy spe­las på Helsing­borgs stads­tea­ter med pre­miär den 18 feb­ru­a­ri. Re­gis­sör är Anna No­vo­vic och kapellmästare är Bo Wan­ne­fors. Det­ta är ett sam­ar­be­te mel­lan Mal­mö Ope­ra och Helsing­borgs stads­tea­ter.

Fal­let Makro­pu­los

Mal­mö Ope­ra

Läckö Slott

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.