Werm­land Ope­ra

Tidskriften OPERA - - Spelåret 2015-16 - Www.werm­lan­do­pe­ra.com

Werm­land Ope­ra i Karl­stad bju­der på två mu­si­ka­ler och en ope­ra un­der näs­ta sä­song. Den 5 no­vem­ber blir det Eu­ro­papre­miär på Bro­ad­way­mu­si­ka­len – som ut­nämnts till ”Bäs­ta pro­duk­tion 2014” – En gent­le­mans hand­bok i kär­lek och mord. Mu­si­ka­len är kom­po­ne­rad av Robert L Freed­man och tex­ten är skri­ven av Ste­ven Lut­vak. Den fli­ti­ge över­sät­ta­ren Cal­le Nor­lén sva­rar för den svens­ka språk­dräk­ten. Mar­kus Vir­ta re­gis­se­rar, me­dan Nigel Hook sva­rar för sce­no­gra­fin.

Erich Wol­f­gang Korn­golds ope­ra Die to­te Stadt får Karl­stads­pre­miär den 27 feb­ru­a­ri 2016. Werm­land Ope­ras chefs­di­ri­gent Jo­han­nes Gustavsson di­ri­ge­rar. Ann­louice Lögd­lund sjung­er Ma­ri­et­ta, me­dan Da­ni­el Frank tar sig an Pauls dra­ma­tis­ka te­nor­par­ti. So­fia Ju­pit­her re­gis­se­rar och Lars-åke Thess­man gör sce­no­gra­fin.

Clau­de-mi­chael Schön­bergs fram­gångs­ri­ka mu­si­kal Les Misé­ra­bles får pre­miär den 16 ju­ni 2016. Re­gis­sör är Ta­ma­ra Har­vey. Upp­sätt­ning­en di­ri­ge­ras av Da­vid White.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.