Ope­ra­hu­set

Det gusta­vi­ans­ka Tor Ce­der­man, som är fri­lan­san­de scenograf, ut­ställ­nings­form­gi­va­re och konst­när, har se­dan barn­do­men in­tres­se­rat sig för ba­rock­te­a­terns il­lu­sions­värld. Han har byggt fle­ra mo­del­ler av Drott­ning­holms­tea­tern, ri­tat fan­ta­si­ful­la slott, kyr­ko

Tidskriften OPERA - - In Memoriam -

Att få till­gång till en mo­dell av Gustav III:S ope­ra­hus är en kul­tur­hi­sto­risk an­ge­lä­gen­het. Mo­del­len ska kun­na vi­sas per­ma­nent på Kung­li­ga Ope­ran, men även i and­ra lo­ka­ler i sam­band med oli­ka ut­ställ­ning­ar och eve­ne­mang.

Kung­li­ga Ope­ran är pro­jek­tet be­hjälp­ligt med forsk­nings- och bygg­ma­te­ri­al samt med att till­han­da­hål­la ar­bets­lo­ka­ler. Sam­fun­det S:t Erik, Stock­holms­gil­let, Kung­li­ga Pat­ri­o­tis­ka Säll­ska­pet och Sta­tens Fas­tig­hets­verk har be­vil­jat eko­no­miskt stöd, vil­ket bi­dra­git till att pro­jek­tet har kun­nat på­bör­jas. Men för att nå må­let krävs yt­ter­li­ga­re fi­nan­sie­ring.

Du kan hjäl­pa till med ett bi­drag via bank­gi­ro: 5182-4225. Sö­ren Tran­berg

25/4 KVAR­TETT Fran­ce­sco­ni. D: Ol­lu. Chavés, Meidl. Di­rekt­sänd­ning från pre­miä­ren på Mal­mö Ope­ra.

25/4 OTTONE IN VIL­LA Vi­val­di. D: Mor­ten­sen. Pri­na, Bund­gaard, Jun­ker, Aruhn-so­lén, York. Fö­re­ställ­ning 31/7 2014, Te­a­ter Re­pu­bli­que, Kö­pen­hamn.

2/5 MAS­KE­RAD­BA­LEN Ver­di. D: Le­vi­ne. Becza­la, Rad­va­nov­sky, Hvo­rostov­sky, Sto­ber, Za­jick. Di­rekt­sänd­ning från Metro­po­li­tan, New York.

9/5 RUCKLARENS VÄG Stra­vin­skij. D: Le­vi­ne. Apple­by, Clai­re, Fin­ley, Blyt­he, Sher­ratt. Di­rekt­sänd­ning från Metro­po­li­tan, New York.

16/5 AI­DA Ver­di. D: Se­ger­stam. Be­song, Cle­ve­man, Knit­hi­lä, Shton­da, F. Zetterström, Ha­gen. Från pre­miä­ren 20/3, Mal­mö Ope­ra.

23/5 RO­SEN­KA­VAL­JE­REN Strauss. D: Wel­ser-möst. Koch, Stoya­no­va, Erd­mann, Gro­iss­böck, Eröd. Fö­re­ställ­ning 2/8 2014, Gros­ses Fest­spiel­haus, Salz­burg.

30/5 TANCREDI Ros­si­ni. D: Maz­zo­la. Le­mi­eux, Cio­fi, Si­ra­gu­sa, Hel­mer. Fö­re­ställ­ning 27/5 2014, Théât­re des Champs-élysé­es, Paris.

6/6 TI­TUS MILD­HET Mo­zart. D: Rho­rer. Streit, Gau­vin, Lin­dsey, Bou­li­an­ne, Fuchs, Gle­a­dow. Fö­re­ställ­ning 12/12 2014, Théât­re des Champs-élysé­es, Paris.

13/6 TROLLKVINNAN Tjaj­kov­skij. D: Ta­tar­ni­kov. Gri­go­ri­an, Su­limskij, Zwier­ko, Ak­se­nov, Ogno­ven­ko. Fö­re­ställ­ning­ar 14 och 16/9 2014, Thea­ter an der Wi­en.

20/6 LES BORÉADES Ra­meau. D: Min­kowski. Fuchs, Bo­den, Bri­ot. Fö­re­ställ­ning 18/7 2014, Aix-en-pro­vence.

Ri­chard Wag­ners Tann­häu­ser är en ope­ra som loc­kar djär­va re­gis­sö­rer och väc­ker upp­rör­da käns­lor hos publik och of­fent­lig­het. Härom året stop­pa­des en nyupp­sätt­ning i Düs­sel­dorf, ef­tersom re­fe­ren­ser­na till na­zis­tisk brotts­lig­het an­sågs allt­för grov­hugg­na. Nu har Frun för­stått att det ånyo ra­sar en strid om hur Tann­häu­ser ska tol­kas fast läng­re ös­terut, i No­vo­si­birsk, där ett av Ryss­lands störs­ta ope­ra­hus är be­lä­get. Inga na­zi­an­spel­ning­ar den här gång­en, men re­gis­sö­ren Ti­mo­fej Kuly­a­bin lå­ter Tann­häu­ser klä ut sig till Je­sus un­der sin ini­ti­a­la upp­vakt­ning av Ve­nus, och han får även bä­ra ett kors i det­ta in­te så sakra­la sam­man­hang.

Blas­fe­mi! ut­ro­pa­de den or­to­doxa met­ro­po­li­ten i No­vo­si­birsk, Tichon, och stäm­de så­väl Kuly­a­bin som ope­rans in­ten­dent Bo­ris Mezdritsch in­för rät­ta. Dis­kus­sio­ner­na har ra­sat in­om den ope­ra­in­tres­se­ra­de me­nig­he­ten i No­vo­si­birsk som de­lats upp i frak­tio­ner för och emot. Åkla­ga­ren häv­da­de att brott mot an­stän­dig­he­ten har be­gåtts, me­dan för­svars­si­dan påmin­de om kons­tens fri­het.

Först såg det ut som om met­ro­po­li­ten skul­le få bi­ta i grä­set. Gu­ver­nö­ren i No­vo­si­birsk ut­ta­la­de stöd för för­sva­ret, var­ef­ter rät­ten la ner åta­let i brist på be­vis. Men pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin själv fick nys om af­fä­ren, och han är ju mån om att hål­la sig väl med den kon­ser­va­ti­va or­to­doxa kyr­kan. Följakt­li­gen säl­la­de han sig till den fromt för­o­rät­ta­de de­len av opi­ni­o­nen, var­ef­ter han lät sin kul­tur­mi­nis­ter av­ske­da den fö­re­gi­vet blas­fe­mis­ka ope­ra­che­fen i No­vo­si­birsk.

Så långt har det vis­ser­li­gen ald­rig gått i Sve­ri­ge, men Frun er­in­rar sig hur hen­nes go­de vän, chefs­dra­ma­tur­gen Ste­fan Jo­hans­son, blev stop­pad av en pu­ri­tansk ope­ra­besö­ka­re på Stock­holmso­pe­ran in­för den se­nas­te nyupp­sätt­ning­en av Tann­häu­ser 2002. Dra­ma­tur­gen blev på­hop­pad med: ”Det blir väl ing­et snusk i Ve­nus­ber­get?” Mål­lös har Jo­hans­son ju ald­rig va­rit … ”men det är ju he­la kvin­tes­sen­sen med den sce­nen, vet jag … ”. Frun för­und­ras stän­digt över var­för en del män­ni­skor in­te vill se re­a­li­te­ter­na på scen.

Li­kaså blev re­gis­sö­ren Knut Hend­rik­sen på­hop­pad, när han sva­ra­de för en Ai­da för­lagd till fa­scis­mens Italien un­der 1930-ta­let i Larså­ke Thess­mans tids­ty­pis­ka och stil­säk­ra sce­no­gra­fi. Her­rar­na sva­ra­de ock­så för en upp­sätt­ning av Bo­ris Go­du­nov på Stock­holmso­pe­ran och in­för den pre­miä­ren blev Hend­rik­sen stop­pad av en dam ute på Ja­kobs torg. ”Säg mig, det blir väl inga Stalinorg­lar?” ”Nej, det blir det in­te”, sva­ra­de re­gis­sö­ren. Och da­men kän­de sig ge­nast lug­nad. Na­ken­het på en te­a­ter- el­ler ope­ra­scen är än vär­re. De mest upp­lys­ta och för­doms­fria män­ni­skor blir of­ta ge­ne­ra­de när na­ken­het vi­sas på scen. Frun minns att Fol­ke Abe­ni­us be­rät­tat en se­de­lä­ran­de histo­ria från sin tid som chef för Sto­ra Te­a­tern i Gö­te­borg un­der det fri­gjor­da 70-ta­let. Det gäll­de urupp­fö­ran­det av Wer­ner Wolf Gla­sers ope­ra En na­ken kung ef­ter H.C. An­der­sens sa­ga Kej­sa­rens nya klä­der. Re­gis­sö­ren Eti­en­ne Gla­ser lät kung­en, Sö­ren Sö­der­berg, va­ra li­ka na­ken på scen som han är i för­la­gan. Det blev ge­nast skan­dal för en del av pre­miär­publi­ken läm­na­de sa­long­en ljud­ligt med smäll i dör­rar. Någ­ra fli­ti­ga ope­ra­ha­bi­tué­er sa med ome­del­bar ver­kan upp si­na pre­miä­ra­bon­ne­mang. ”Men att vi­sa na­ken­het, ja, det var det värt och då får man räk­na med visst publik­bort­fall”, sa Abe­ni­us.

Xx­xx Xxxxxxx. Foto: Xx­xx Xx­xx Xxxxxxx. Foto: Xx­xx

Scen ur Tann­häu­ser, No­vo­si­birsk

Sö­ren Sö­der­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.