"Al­la ska ha råd att gå på ope­ra"

Tidskriften OPERA - - Fokus -

Här sät­ter ope­ra­che­fen tum­men på en av mi­na eg­na iakt­ta­gel­ser. Bris­tan­de för­ny­el­se. Många av de åter­kom­man­de upp­sätt­ning­ar­na har satts upp i sam­ma ver­sion i år­tion­den, till ex­em­pel Par­si­fal, Tann­häu­ser och La Bo­hè­me. Även om nya pro­duk­tio­ner na­tur­ligt­vis sätts upp så ger Bud­a­pesto­pe­ran in­tryc­ket av att va­ra en kon­ser­va­tiv in­sti­tu­tion. En pro­duk­tiv, pro­fes­sio­nell in­sti­tu­tion, men med av­sak­nad av den där extra kitt­lan­de spet­sen man som mo­dern ope­ra­besö­ka­re gär­na vill kän­na av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.