10 11

Tidskriften OPERA - - Notiser -

Ir­länds­ka Orp­ha Phelan, som stått för fle­ra fi­na re­gi­ar­be­ten i Mal­mö, re­gis­se­rar Tho­mas Adès Pow­der Her Fa­ce, och An­ne Mar­gret­he Dahl har där att ge­stal­ta den vid­lyf­ti­ga och in­te helt sym­pa­tis­ka her­ti­gin­nan av Ar­gyll.

Sä­song­ens sista pre­miär blir Ri­chard Strauss Salo­me i Stefan Her­heims re­gi. Det är den en­da pre­miär där chefs­di­ri­gen­ten Mi­chael Bo­der med­ver­kar. Ann Pe­ter­sen och Gi­se­la Stil­le al­ter­ne­rar som Salo­me och får på slu­tet John Lundgrens hu­vud ser­ve­rat på fat.

Dess­utom re­pri­se­ras Die Frau oh­ne Schat­ten, La Tra­vi­a­ta, Fal­staff och Puc­ci­nis Trip­ty­ken. www.kgl­te­a­ter.dk

Co­pen­ha­gen Ope­ra Fes­ti­val

äger i år rum mel­lan den 26 ju­li och den 2 au­gusti och lik­som ti­di­ga­re hand­lar det om en lång räc­ka eve­ne­mang, där ope­ra pre­sen­te­ras på okon­ven­tio­nellt vis i okon­ven­tio­nel­la lo­ka­ler. Fle­ra in­slag i fes­ti­va­len är verk­li­gen gans­ka ud­da, som ”Ope­ra på en cy­kel”, där La Tra­vi­a­ta kom­mer att cyklas om­kring åt skil­da håll i Kö­pen­hamn (hur det nu ska gå till). Ni­el­senju­bi­le­et upp­märk­sam­mas ge­nom att Det Konge­li­ge ger en kam­mar­ver­sion av Maske­rad ute på stan, och ock­så ge­nom en dra­ma­ti­se­ring av Ni­el­sens brev­väx­ling med hu­strun, bild­hug­ga­ren An­ne Ma­rie Carl-ni­el­sen. Bar­no­pe­ra, fla­men­co-ope­ra och unga ta­lang­er trängs om upp­märk­sam­he­ten

Kirstin Chá­vez i Kvar­tett

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.