La TRA­VI­A­TA

Gi­u­sep­pe ver­di spe­las he­la hös­ten · kär­lek, skam och död i tre ak­ter · fol­ko­pe­ran.se · tel 08-616 07 50 · pre­miär 16&17 SEP

Tidskriften OPERA - - Porträtt -

hu­sets stäng­nings­tid, tre år, el­ler för kom­pen­sa­tio­ner till störningar av om­kring­lig­gan­de verk­sam­he­ter, är hel­ler in­te med i bud­ge­ten.

För det­ta kom­mer att ta tid. Tjäns­ter ska upp­hand­las, pro­jek­te­ring­ar ge­nom­fö­ras, de­talj­plan fär­dig­stäl­las, bygg­lov er­hål­las, kul­tur­vär­de­na be­va­kas, med me­ra. Först 2020 ska ope­ran läm­na hu­set för att flyt­ta till­ba­ka 2024. Myc­ket kan hän­da un­der tio år. Jag und­rar om det finns en und­re to­le­rans­gräns för hur myc­ket man är be­redd att kom­pro­mis­sa.

Egent­li­gen finns det allt­så fort­fa­ran­de tid att ver­ka för ett nytt hus. Lå­ta 1,1 mil­jar­der gå till hu­sets re­no­ve­ring och sam­ti­digt för­sö­ka ska­pa opi­ni­on för ett nytt ope­ra­hus. Na­tur­ligt­vis krä­ver det­ta en po­li­tisk vil­ja om­satt i eko­no­miskt tå­la­mod. Jag har ti­di­ga­re dristat mig till att fö­re­slå att man kan hål­la det gam­la hu­set vid gott liv ge­nom att lå­ta Drott­ning­holms­tea­tern spe­la där på vin­ter­halv­å­ret. Det krä­ver, vid si­dan av en kom­pe­tent led­ning, öka­de an­slag un­der ett an­tal år för att byg­ga ut och för­be­re­da en så­dan ut­ö­kad verk­sam­het. Ba­roc­ko­pe­ran för­val­tas då­ligt i det­ta land. Gö­te­borgso­pe­ran är i det fal­let, re­la­tivt sett, bätt­re än Kung­li­ga Ope­ran. På Vadste­na-aka­de­mi­en och Stock­holm Ear­ly Mu­sic Fes­ti­val finns det bå­de kom­pe­tens och nät­verk.

För den­na dröm kan en­dast för­verk­li­gas om Sve­ri­ge ser till att kom­ma ikapp Eu­ro­pa när det gäl­ler att vid­ga repertoaren bak­åt i ti­den. Jag har skri­vit det förr, jag skri­ver åter­i­gen att se­dan ett kvarts­se­kel till­ba­ka är ba­roc­ko­pe­ran en fram­gångs­sa­ga runt om i Eu­ro­pa.

Man skul­le ock­så kun­na släp­pa in an­nan mu­sik­dra­ma­tik vid Gustav Adolfs torg. Det finns ing­en an­led­ning att Stock­holms Stads­tea­ter ska ge mu­si­ka­ler, låt des­sa sam­sas med ba­roc­ken. Om en mu­si­kal­publik kli­ver över trösk­lar­na till den gam­la Ope­ran, blir ju det hu­set då mer öp­pet än det skul­le bli av en in­gla­sad en­tré. För dem som dröm­mer om ett nytt ope­ra­hus åter­står två vägar, att ska­pa en opi­ni­on för sa­ken, och att hop­pas på att för­stu­di­ens etap­per stö­ter på patrull, att Af­fi­schö­ren ald­rig ens får sin sänk­håv. Om allt blir som för­stu­di­en hop­pas, får vi vän­ta ett de­cen­ni­um på att se vad oper­a­kons­ten har tjä­nat på pro­jek­tet. Claes Wah­lin

Drifts- och tek­nik­rum

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.