Ett bra ope­ra­år

Tidskriften OPERA - - Sista Ordet -

Visst mås­te vi va­ra nöj­da med spelå­ret som nu gått mot sitt slut. In­te minst för al­la oss som gil­lar att repertoaren allt­mer fo­ku­se­ras på vår sam­tid. Writ­ten on Skin i Stock­holm, A Flo­wering Tree och Rid­dar Blåskäggs borg/er­war­tung i Gö­te­borg, Kvar­tett i Mal­mö, Blan­che & Ma­rie i Umeå samt Tok­furs­ten i Vatt­näs kon­sert­la­da är al­la ly­san­de ex­em­pel på att de svens­ka ope­rain­sti­tu­tio­ner­na nu­me­ra kan pre­sen­te­ra sam­ti­da oper­a­konst på ett sätt som kan mä­ta sig med vil­ket som helst av värl­dens le­dan­de ope­ra­hus. Fle­ra av upp­sätt­ning­ar­na har ock­så väl­för­tjänt fått in­ter­na­tio­nell upp­märk­sam­het. Det är en myc­ket gläd­jan­de ut­veck­ling som skett suc­ces­sivt un­der de se­nas­te åren. För 10-15 år se­dan var det myc­ket glest mel­lan sam­tidso­pe­ror­na i vårt land. De svens­ka ope­ra­hu­sens sam­la­de of­fent­li­ga bi­drag är när­ma­re 1,5 mil­jard per år. Det är myc­ket peng­ar, cir­ka 5% av den of­fent­li­ga kul­tur­bud­ge­ten. Det egen­dom­li­ga är att des­sa re­sur­ser av­sätts år ef­ter år ut­an nå­gon egent­lig kul­tur­po­li­tisk dis­kus­sion – ibland kan man få in­tryc­ket att po­li­ti­ker­na in­te rik­tigt vill låt­sas om de höga an­sla­gen. Man kan ju tyc­ka att så sto­ra år­li­ga sats­ning­ar bor­de lyf­tas fram tyd­li­ga­re i de­bat­ten, in­te minst som de re­sul­te­rat i att den svens­ka oper­a­kons­ten blomst­rar mer än på många år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.