Den hårt prö­va­de dans­ka na­tio­nal­sce­nen

Tidskriften OPERA - - Ledare - Chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re

Skue­spil­hu­set var in­te nöd­vän­digt att upp­fö­ra. Så löd en po­li­tisk kom­men­tar från Alex Ah­rend­t­sen i Danskt Fol­ke­par­ti i Kö­pen­hamnsa­vi­sen Po­li­ti­ken den 24 au­gusti. Kom­men­ta­ren ska ses i lju­set av att det dans­ka Fol­ke­ting­et ris­ke­rar att kom­ma med yt­ter­li­ga­re be­spa­rings­krav på den eko­no­miskt re­dan hårt an­sat­ta dans­ka na­tio­nal­sce­nen. Ett al­ter­na­tiv är att man tving­as avytt­ra en av de tre sce­ner­na i Skue­spil­hu­set. Det var ab­so­lut nöd­vän­digt att byg­ga ett nytt te­a­ter­hus i Kö­pen­hamn, då den ti­di­ga­re sce­nen Stae­re­kas­sen vid Kong­ens Ny­torv var ut­dömd av bl.a. ar­bets­mil­jöskäl.

På min förs­ta se­mester­dag pre­cis ef­ter mid­som­mar­hel­gen ring­de Po­li­ti­kens kul­tur­re­dak­tion upp mig och vil­le att jag skul­le kom­men­te­ra ope­ra­si­tu­a­tio­nen i Kö­pen­hamn. Ope­ra­che­fen Sven Mül­ler ha­de pre­cis fått fy­ra års för­läng­ning på sitt kon­trakt. Det­ta har mött mot­stånd in­ternt, men ock­så från en mängd dans­ka kri­ti­ker. Mül­lers prio har va­rit att få ord­ning på eko­no­min, men han är in­te den konst­när­li­ge vi­sio­nä­ren som det Kö­pen­hams­ka ope­ra­hu­set ha­de be­hövt. Jäm­för man ho­nom med fö­re­gång­a­ren Kasper Hol­ten gör Mül­ler en slät figur. Pro­gram­sätt­ning­en är in­te li­ka in­tres­sant i för­hål­lan­de till hur det var un­der Hol­tens chefs­tid. Visst be­hövs räk­ne­nis­sar, men var­je ope­ra­chef mås­te ock­så ha vi­sio­ner och va­ra ett konst­när­ligt be­sjä­lat an­sik­te ut­åt. Men hur många är det?

Ar­ti­keln om Sven Mül­lers nya för­ord­nan­de blev ett stort upp­slag i Po­li­ti­ken. När dis­ku­te­ra­de vi nå­got lik­nan­de i in­hemsk dags­press kring en ope­ra­chefstill­sätt­ning i Sve­ri­ge?

Ett av skä­len till om­gör­ning­en av Tid­skrif­ten OPE­RA i vint­ras var läs­bar­he­ten. Bl.a. har stor­le­ken på bok­stä­ver­na, den s.k. gra­den, bli­vit nå­got stör­re än ti­di­ga­re. Och de val­da typ­snit­ten samt rad­mel­lan­rum­men och ra­dav­stån­den gör ett mo­der­na­re och luf­ti­ga­re in­tryck. Det nya for­ma­tet möj­lig­gör ock­så en stör­re över­skåd­lig­het och man kan hål­la ihop vis­sa av­snitt på ett bätt­re sätt. Bil­der­na har fått en frä­scha­re och mer nu­tids­mäs­sig ex­po­ne­ring, mer i takt med da­gens bildin­ten­si­va mass­me­di­er.

I som­mar­num­ret gick vi ut med möj­lig­he­ten för vå­ra lä­sa­re att stöd­ja OPE­RAS ut­veck­ling. Tid­skrif­ten sö­ker stöd­jan­de vän­ner ef­tersom vi vill gö­ra en än­nu bätt­re pro­dukt. OPE­RA vill fort­sät­ta att ut­veck­las i takt med sin tids för­änd­ring­ar, men ock­så för­stär­ka sin di­gi­ta­la pro­fil. Vi vill ut­veck­la det re­dak­tio­nel­la in­ne­hål­let och ut­ö­ka be­vak­ning­en av bå­de den svens­ka och den in­ter­na­tio­nel­la ope­ra­sce­nen. Det­ta krä­ver re­sur­ser.

Du kan va­ra med och stär­ka OPE­RAS fram­ti­da ut­veck­ling ge­nom att bli me­ce­nat. Mer in­for­ma­tion fin­ner du på s. 37.

Nu är det dags att be­stäm­ma vem som får vårt Ope­ra­pris 2015. Det är som van­ligt ni pre­nu­me­ran­ter och lä­sa­re som av­gör ut­gång­en. Pri­set kom­mer att de­las ut för tju­go­ni­on­de gång­en. Ny spon­sor för Ope­ra­pri­set är Kjell och Mär­ta Bei­jers Stif­tel­se. Vi har i år lyft fram fem kan­di­da­ter: tre so­pra­ner, en re­gis­sör och en ton­sät­ta­re. Om­röst­ning­en gäl­ler konst­när­li­ga be­drif­ter som har ut­förts un­der sä­song­en 2014–15. Rös­ta se­nast den 23 ok­to­ber.

En god start på scen­hös­ten öns­kar

SÖ­REN TRANBERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.