ING­E­LA BRIMBERG, so­pran

Tidskriften OPERA - - Opera Priset 2015 -

Ing­e­la Brimberg kan­di­de­rar för sin roll­de­but som Elekt­ra i Ri­chard Strauss ope­ra, som Norr­landso­pe­ran spe­la­de ut­om­hus i au­gusti i fjol på den ner­lag­da ka­sern­går­den i Umeå. ”Vo­kalt är Ing­e­la Brimberg på al­la vis en mag­ni­fik Elekt­ra; djup, tät, varm, ex­pan­siv och med stor när­va­ro är hen­nes in­sats av högs­ta klass. Hon nju­ter sin hämnd i my­to­lo­gis­ka pro­por­tio­ner, just så som re­gis­sö­ren Car­los Padris­sa och La Fu­ra dels Baus för­sänkt den­na ope­ra i den klas­sis­ka tra­gedins eld- och blods­be­stänk­ta över­mänsk­li­ga dräkt” (OPE­RA).

Norr­landso­pe­ran i Umeå spe­lar Janácˇek i vin­ter

Re­gis­sö­ren Wilhelm Carls­son sät­ter upp Den lis­ti­ga lil­la rä­ven till­sam­mans med sce­no­gra­fen och ko­stym­de­sig­nern Markus Ols­son. Med­ver­kar gör bland and­ra Mag­da­le­na Ris­berg, Ja­kob Hög­ström, Su­san­na Le­vo­nen och Na­ta­lie Hern­borg. Di­ri­ge­rar gör den unga fin­länds­kan Da­lia Sta­sevs­ka. Den­na fa­bel, som hand­lar om kam­pen för fri­het och in­te minst li­vets krets­lopp, ges sju gång­er un­der pe­ri­o­den den 25 feb­ru­a­ri till och med den 9 mars. Den lis­ti­ga lil­la rä­ven spe­la­des se­nast i Umeå 1996. www.norr­landso­pe­ran.se

Pi­teå Kam­ma­ro­pe­ra sat­sar på nya verk

Pi­teå Kam­ma­ro­pe­ra med Pi­teå Kyr­koo­pe­ra har un­der det se­nas­te de­cen­ni­et va­rit en av de fli­ti­gas­te för­ny­ar­na av oper­a­kons­ten. En frisk sats­ning byggd ute­slu­tan­de på norr­bott­nisk kom­pe­tens vid star­ten 1997. Pi­teå Kam­ma­ro­pe­ra med kyr­koo­pe­ra är en del av NMD – Norr­lands nät­verk för Mu­sik­te­a­ter och Dans – ett tur­né­nät­verk som in­ne­bär att al­la pro­duk­tio­ner går på tur­né i de fy­ra nord­li­gas­te lä­nen. I och med be­ställ­ning­en av Hjär­tats nyck­lar, som urupp­för­des för­ra hös­ten, in­led­de Pi­teå Kam­ma­ro­pe­ra en flerå­rig sats­ning på nya be­ställ­nings­verk – al­la med am­bi­tio­nen att be­rät­ta an­ge­läg­na histo­ri­er i ett mo­dernt mu­sik­dra­ma­tiskt for­mat. I år re­pre­sen­te­ras den­na am­bi­tion av ope­ran Bo­ris Christ, kom­po­ne­rad av Lu­leå­föd­de Mar­cus Fjell­ström (f. 1979). Bo­ris Christ är be­rät­tel­sen om hur män­ni­skan för­lo­rar hop­pet och krä­ver en tro. Den kan ses ock­så som ett slags fram­tids­vi­sion ut­i­från 1920tal­s­per­spek­tiv. Da­ni­el Pedersen (f. 1978) – vän med ton­sät­ta­ren se­dan 30 år till­ba­ka – gör sitt förs­ta li­bret­to, där han häm­tat in­spi­ra­tion från oli­ka sti­lar allt­i­från Mon­ty Pyt­hon till tju­go­ta­lets de­ka­dens och ka­baré­er via Franz Kaf­ka och Da­vid Lynch. Jo­nas Do­mi­ni­que di­ri­ge­rar. På sce­nen åter­finns sång­ar­na An­nie Fred­riks­son, An­nasti­na Malm, Nils Gus­tén, Jo­han Wåll­berg och Mi­kael Axelsson. Spel­pe­ri­od mel­lan den 15 och 30 ok­to­ber. www.nll.se

An­ne So­fie von Ot­ter gör hu­vud­rol­len i Höst­so­na­ten

2Den fin­länds­ke kom­po­si­tö­ren Se­basti­an Fa­gerlund skri­ver en ope­ra som är baserad på Ing­mar Berg­mans film Höst­so­na­ten, med ur­pre­miär på Fin­lands Na­tio­na­lo­pe­ra i Helsing­fors i sep­tem­ber 2017. För ope­ra­libret­tot sva­rar Gu­nil­la Hem­ming. Berg­mans film, som ha­de pre­miär 1978, skild­rar för­hål­lan­det mel­lan en myc­ket fram­gångs­rik kon­sert­pi­a­nist, i fil­men spe­lad av Ingrid Berg­man, och hen­nes vux­na dot­ter (Liv Ull­mann), som mo­dern neg­li­ge­rat un­der upp­växtå­ren. Ope­ran kom­mer att re­gis­se­ras av Stép­ha­ne Braunschweig med An­ne So­fie von Ot­ter som pi­a­nis­ten Char­lot­te. John Storgårds di­ri­ge­rar. Det­ta är Fa­gerlunds and­ra ope­ra ef­ter kam­ma­ro­pe­ran Dö­beln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.