DA­VID RADOK, re­gis­sör

Tidskriften OPERA - - Opera Priset 2015 - Ut­mär­kel­ser och pri­ser till ... Svens­ka sång­a­re ut­om­lands ...

Da­vid Radok no­mi­ne­ras för sin re­gi till de bå­da en­ak­tar­na Rid­dar Blåskäggs borg och Er­war­tung på Gö­te­borgso­pe­ran.”radok som i sin en­kel­het in­te kan sä­gas va­ra an­nat än snill­rik. Han vill för­stär­ka och hit­ta ett fun­ge­ran­de sam­band mel­lan de två ope­ror­na. Radok gör här en tolk­ning och analys som är så för­bluf­fan­de själv­klar. Han lå­ter kvin­nans mo­no­log ut­spe­las åter­hål­let och ner­to­nat och där­för blir det så myc­ket star­ka­re” (OPE­RA).

3mez­zo­so­pra­nen Ka­ta­ri­na Kar­néus som har till­de­lats me­dal­jen Lit­te­ris et Ar­ti­bus för si­na fram­stå­en­de konst­när­li­ga in­sat­ser som sång­ers­ka. I vå­ras var hon ak­tu­ell som Kvin­nan i Ar­nold Schön­bergs mo­nodra­ma Er­war­tung på Gö­te­borgso­pe­ran. På sam­ma scen vän­tar den här sä­song­en två nya rol­ler för hen­ne: Ma­da­me Se­basti­an i Hans Ge­fors No­to­ri­ous, som får sin ur­pre­miär den 19 sep­tem­ber och drott­ning Ger­trud i Am­bro­i­se Tho­mas grand opé­ra Ham­let, som änt­li­gen får sin Sve­ri­ge­pre­miär den 9 april 2016.

För­e­ning­en Svens­ka Ton­sät­ta­res pris ”Mu­si­kens Möj­lig­gö­ra­re” de­la­des i mit­ten av ju­ni ut till Vadste­na-aka­de­mi­ens konst­när­li­ge le­da­re och vd Nils Spang­en­berg. Pri­set de­las ut till en kon­ser­tar­ran­gör el­ler pro­du­cent vars in­sat­ser va­rit av stor be­ty­del­se för nu­ti­da konst­mu­sik. Pri­set in­ne­bär att mot­ta­ga­ren får be­stäl­la ett mu­sik­verk till ett vär­de av 50 000 kro­nor. Pri­set in­stif­ta­des 2010.

Nils Spang­en­berg har va­rit konst­när­lig le­da­re se­dan 2001 och verk­sam­hets­chef se­dan 2009 på Vadste­na-aka­de­mi­en. I feb­ru­a­ri 2014 till­de­la­des han H.M. Konung­ens medalj i 8:e stor­le­ken för vär­de­ful­la in­sat­ser för svenskt mu­sik­liv.

Las­se Lönn­dahls re­sesti­pen­di­um har de­lats ut i 35 år i sam­band med sång­a­rens fö­del­se­dag i au­gusti, nu se­nast på Li­se­bergs Evert Tau­be-scen i Gö­te­borg. Den 19 au­gusti fyll­de Lönn­dahl 87 år. Sti­pen­di­et går till tre unga ope­ras­ång­a­re ut­bil­da­de vid ope­ra- el­ler mu­sik­hög­sko­lor­na i Stock­holm, Gö­te­borg el­ler Mal­mö samt till en mu­si­kalar­tist. I år gick det till so­pra­nen Cornelia Beskow från Stock­holm, so­pra­nen Alex­an­dra He­din från Gö­te­borg och te­no­ren Va­len­tin Lun­din från Mal­mö Mu­sik­hög­sko­la. Mu­si­kalsti­pen­di­et gick till Da­vid Ar­ve­jord. Pris­ta­gar­na får var­de­ra 10 000 kro­nor. Nu­me­ra är det Las­se Lönn­dahls dot­ter och brors­dot­ter som ut­ser sti­pen­di­a­ter­na. John Lund­gren kom­mer att sjunga bå­de Wo­tan i Val­ky­ri­an och ti­tel­rol­len i Den fly­gan­de hol­län­da­ren vid Bay­reut­h­fest­spe­len 2016. Det blir den förs­te svens­ke hjäl­te­ba­ry­to­nen i en le­dan­de Wag­ner­roll i Bay­reuth se­dan Si­gurd Björ­ling sjöng samt­li­ga Wo­tan­rol­ler­na vid åter­in­vig­ning­en av fest­spe­len 1951. Lund­gren går vi­da­re i sin fri­lanskar­riär ef­ter att ha haft Kö­pen­hamn­so­pe­ran som sin fas­ta punkt i många år. Nu i höst är han ak­tu­ell som spi­o­nen Dev­lin mot Ni­na Stem­mes Ali­cia Hau­ser i Hans Ge­fors nya ope­ra No­to­ri­ous på Gö­te­borgso­pe­ran. I Kö­pen­hamn vän­tar den här sä­song­en Jocha­naan i Salo­me som Lund­gren sjung­er mot sin hust­ru Gi­se­la Stil­le, som gör ti­tel­rol­len. I maj 2017 vän­tar Wo­tan­rol­ler­na i Ni­be­lung­ens ring mot Ni­na Stem­me på Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm. Eli­sa­bet Strid gjor­de en myc­ket fram­gångs­rik de­but som Brünn­hil­de i Si­eg­fri­ed på Leip­zi­go­pe­ran i april i år mot just John Lundgrens Vand­ra­re. Vå­ren 2016 vän­tar en ny roll: Nys­sia i Alex­an­der Zem­lin­skys ope­ra Der Kö­nig Kan­dau­les på bel­gis­ka De Vlaam­se Ope­ra. Strid har lik­som Ni­na Stem­me – som gjor­de Nys­sia vid Salz­burg­fest­spe­len 2002 – en stand in då det en­ligt hand­ling­en krävs att rol­len ska va­ra na­ken i en scen. Ti­tel­rol­len Kan­dau­les görs av Dmitri Go­lov­nin och Gy­ges sjungs av Gi­don Saks. Dmitri Ju­rowski di­ri­ge­rar. För re­gin sva­rar And­rij Zhol­dak. Pre­miär den 25 mars i An­twer­pen, där ope­ran ges fem gång­er till och med den 3 april. Där­ef­ter spe­lar man fy­ra fö­re­ställ­ning­ar i Gent un­der pe­ri­o­den 13 till 24 april. Un­der de se­nas­te sä­song­er­na har mez­zo­so­pra­nen Ka­ta­ri­na Le­o­son gäst­spe­lat bland an­nat på Oper Frankfurt som Lu­cia i Ros­si­ni­buf­fan Den tjuv­ak­ti­ga ska­tan, gjort Cornelia i Hän­dels Ju­li­us Cae­sar på Fin­lands Na­tio­na­lo­pe­ra i Helsing­fors och sjung­it Ol­ga i Eu­gen One­gin på Norr­landso­pe­ran i Umeå. Den 20 ok­to­ber vän­tar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.