ASMIK GRI­GO­RI­AN, so­pran

Tidskriften OPERA - - Opera Priset 2015 -

Asmik Gri­go­ri­an – li­tau­is­kan som för­ra sä­song­en sjöng Cio-cio-san i Ma­da­ma But­ter­fly på Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm. ”Asmik Gri­go­ri­an har en över­tons­rik dra­ma­tisk so­pran, kom­bi­ne­rat med ett ung­dom­ligt vilt skå­de­spe­le­ri. Hon är knap­past en lu­rad flic­ka, sna­ra­re en ag­gres­siv ton­å­ring. Det sak­na­des ock­så sen­ti­men­ta­li­tet i But­ter­flys aria ”Un bel dì vedre­mo”. Vän­tan på Pin­ker­ton var full av fru­stra­tion sna­ra­re än hopp” (OPE­RA).

de­bu­ten på Metro­po­li­tan i New York som Mad­da­le­na i Ri­go­let­to. Re­gis­sö­ren Mi­chael Meyer har pla­ce­rat sin upp­sätt­ning i 1960-tal på ett ka­si­no i Las Ve­gas. Le­o­son får sjunga mot Želj­ko Lucˇic´/ Ge­or­ge Gadnid­ze (Ri­go­let­to), Step­hen Costel­lo/pi­otr Becza­la (her­ti­gen) och Ol­ga Pere­ty­at­ko (Gil­da). Di­ri­gent är Pablo He­ra­sca­sa­do. Där­ef­ter åter­vän­der Le­o­son till Frankfurt för yt­ter­li­ga­re fö­re­ställ­ning­ar av Den tjuv­ak­ti­ga ska­tan. Se­na­re un­der sä­song­en ge­stal­tar hon Ge­ne­viè­ve i Pel­léas och Mé­li­san­de i en nyupp­sätt­ning på Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm.

Ny chefs­post för Ric­car­do Chail­ly

Ric­car­do Chail­ly har ut­sett till ny chefs­di­ri­gent för Lu­cer­ne Fes­ti­val Or­chest­ra. Där­med för han vi­da­re en tra­di­tion att va­ra bå­de chefs­di­ri­gent för La Sca­la i Mi­la­no och Lu­cer­ne­fes­ti­va­len, nå­got som även hans fö­re­gång­a­re Ar­tu­ro Tosca­ni­ni och Clau­dio Ab­bado var. Ab­bado ska­pa­de dess­utom den nya fes­ti­va­lor­kes­tern i Lu­cer­ne 2003. Ric­car­do Chail­ly till­trä­der sin nya tjänst 2016. Sö­ren Tranberg

Bay­reuth 2015

7Att Ki­rill Petren­ko ut­setts till chef för Ber­li­ner­fil­har­mo­ni­ker­na, den mest pre­stige­fyll­da pos­ten på den tys­ka mu­siksce­nen, har in­te mot­ta­gits med stil­la­ti­gan­de ac­kla­ma­tion. Att ope­raäls­kar­na i Mün­chen blev be­svik­na är in­te kons­tigt, Petren­ko har snabbt gjort sig äls­kad och po­pu­lär som chefs­di­ri­gent för Bay­e­rische Staatso­per i Mün­chen. And­ra har ifrå­ga­satt Petren­kos kom­pe­tens an­nat än som ope­ra­di­ri­gent, och i Die Welt an­tyd­des det olämp­li­ga i att än­nu en ju­de in­tog en chefs­post i Ber­lin, nå­got som na­tur­ligt nog väck­te in­dig­na­tion i ett land så käns­ligt för an­ti­se­mi­tis­ka in­si­nu­a­tio­ner som Tyskland. Die Welt har bett om ur­säkt. Be­tyd­ligt fler ha­de tip­pat che­fen för Staatska­pel­le Dres­den, Christi­an Thi­e­le­mann, som ef­ter­trä­da­re till Si­mon Ratt­le i Ber­lin, in­te minst han själv. Och nu blå­ses mot­sätt­ning­ar­na upp or­dent­ligt mel­lan her­rar Petren­ko och Thi­e­le­mann. De kom in­te minst till ut­lopp i som­ras i Bay­reuth, där Thi­e­le­mann de se­nas­te åren eta­ble­rat sig som Kat­ha­ri­na Wag­ners hand­gång­ne man, sam­ti­digt som Ki­rill Petren­ko lett den se­nas­te Ring-upp­sätt­ning­en till ode­lad en­tu­si­asm hos publik och kri­tik. Ef­ter som­ma­rens fest­spel är det slut med det. Petren­ko har de­kla­re­rat sitt miss­nö­je med al­la rän­ker och allt makt­spel i Bay­reuth och vill in­te åter­kom­ma. Och in­te nog med det. Till som­ma­rens pre­miär på Tris­tan och Isol­de – med Christi­an Thi­e­le­mann som di­ri­gent – ha­de först Eva-ma­ria West­bro­ek an­li­tats som Isol­de. Se­dan hon änd­rat sig och tac­kat nej föll va­let på An­ja Kam­pe, men även hon hop­pa­de av en bit in i re­pe­ti­tions­ti­den ef­ter me­nings­skilj­ak­tig­he­ter med Thi­e­le­mann. Till sa­ken hör att An­ja Kam­pe pe­kats ut som kä­res­ta till – Ki­rill

8Petren­ko. Man för­står att det nu­me­ra in­te ba­ra är de se­ri­ö­sa tid­ning­ar­nas kul­tur­si­dor som in­tres­se­rar sig för vad som hän­der in­om tyskt mu­sik­liv ut­an även pub­li­ka­tio­ner som Bild och Bun­te. Skval­ler­vär­det kring Tysklands kultur-mek­ka Bay­reuth blir ju in­te säm­re av för­veck­ling­ar­na kring festspels­led­ning­en. Halv­syst­rar­na Kat­ha­ri­na Wag­ner och Eva Wag­ner-pasqu­i­er har de se­nas­te åren ba­sat till­sam­mans, men se­dan Eva av­gått från syst­rasty­ret har hon ock­så fått be­söks­för­bud på fest­spe­len. Den wag­ners­ka släkt­fej­den går vi­da­re vid si­dan av kraft­mät­ning­en mel­lan Christi­an Thi­e­le­mann och Ki­rill Petren­ko. Lennart Bro­man­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.