Aix

Tidskriften OPERA - - Festivaler -

Mitt i som­ma­ren hin­ner ny­hets­flö­det ikapp fes­ti­va­len i Aix-en­pro­vence. En vec­ka fö­re pre­miä­ren på En­le­ve­ring­en ur se­ral­jen hals­huggs en in­du­stri­le­da­re i än­nu en ter­ro­rist­at­tack i Frank­ri­ke. Hän­del­sen för­an­le­der ge­nast ett par in­grepp i upp­sätt­ning­en, en­ligt fes­ti­val­led­ning­en i sam­för­stånd med re­gis­sö­ren. Men hal­lå där, vi skul­le ju in­te va­ra räd­da, det be­stäm­de vi ju ef­ter at­tac­ken mot Char­lie Heb­do i vint­ras. Än­då sit­ter vi här som fe­ga råt­tor, tryg­ga ba­ra till pri­set av en dras­tisk sä­ker­hets­kon­troll. Mo­zart är Char­lie.

Som om in­te det­ta var nog, me­dan vi upp­da­te­ras i ny­hets­sänd­ning­ar dyg­net runt om kri­sen i Gre­kland, har Jo­nat­han Do­ves The Mons­ter in the Ma­ze (Odju­ret i la­by­rin­ten) pre­miär. Det är en av fle­ra små­pro­duk­tio­ner, ett kör­verk spe­ci­al­skri­vet för ama­tö­rer – barn, ung­do­mar och vux­na – som fram­förs av när­ma­re tre­hund­ra med­lem­mar ur kö­rer runt om i re­gi­o­nen till­sam­mans med unga mu­si­ker un­der per­son­lig co­aching av in­stru­men­ta­lis­ter ur Lon­don Symp­ho­ny Or­chest­ra un­der led­ning av Si­mon Ratt­le. Ver­ket är en trans­po­ne­ring till mo­dern tid av my­ten om Mi­no­taurus. Var­je år skic­kas unga ate­na­re till Kre­ta för att bli mat åt odju­ret i la­by­rin­ten. Vi får se dem gå om­bord på bå­tar som ska fö­ra dem över Me­del­ha­vet mot en osä­ker fram­tid. Men till Kre­ta kom­mer ock­så hjäl­ten Te­seus, som räd­dar dem i sista stund ge­nom att drä­pa odju­ret. Pa­ral­lel­ler­na till vår sam­tid är näs­tan över­tyd­li­ga.

Den ös­ter­ri­kis­ke re­gis­sö­ren Mar­tin Kušej har för­lagt hand­ling­en i Mo­zarts ope­ra till 1920-ta­lets kris i Mel­la­nöstern. I ett tält i ök­nen hålls två eu­ro­pe­is­ka kvin­nor fång­na och be­va­kas av en grupp mus­lims­ka sol­da­ter. De är be­väp­na­de med mau­ser­ge­vär – in­te ka­lasj­ni­kov – men de­ras svar­ta öken­mun­de­ring och tilli­ka svar­ta fa­nor le­der än­då as­so­ci­a­tio­ner­na till Isla­mis­ka sta­ten och vå­ra da­gars ji­ha­dis­ter. Pa­scha Se­lim där­e­mot upp­trä­der i eu­ro­pe­isk ko­stym av se­nas­te snitt. Me­dan sång­tex­ter­na fram­förs i ori­gi­nal, har den ta­la­de di­a­lo­gen ge­nom­gått en kraf­tig be­ar­bet­ning och det ta­las till ex­em­pel om ol­je­fö­re­koms­ter och un­der­jor­dis­ka re­sur­ser, som för­sva­ras av mus­li­mer­na. Men istäl­let för att sam­ti­digt stry­kas ner,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.