Herr re­dak­tör

Tidskriften OPERA - - Herr Redaktör -

Den 8 au­gusti var jag och såg Tu­ran­dot i Dal­hal­la. Det var en vac­ker kväll, se­na­re prydd med him­la­val­vets al­la stjär­nor. Jag ha­de sett fram emot att få hö­ra en hel ope­ra på Dal­hal­las pri­sa­de akus­tis­ka spel­plats, då jag in­te va­rit där allt­se­dan dess förs­ta år. Jag satt mitt på tret­ton­de bänk och tyck­te jag ha­de en bra plats.

Den om­ta­la­de och pri­sa­de aku­sti­ken har till­skri­vits in­te ba­ra kalk­brot­tets di­men­sio­ner ut­an ock­så de skrov­li­ga kalk­väg­gar­na som skul­le gö­ra att man slapp ekon och kun­de få en mjuk ljud­bild. Sitt­plat­ser­na var spe­ci­ellt ut­pro­va­de för att ge bra ljud oav­sett var man satt. Och en la­gom lång ef­ter­klang och re­so­nans gjor­de att man skul­le kun­na fram­fö­ra ope­ror ut­an elektro­nisk för­stärk­ning.

Mar­ga­re­ta Del­le­fors ha­de im­po­ne­rats av den fe­no­me­na­la aku­sti­ken och sett möj­lig­he­ter­na att ska­pa en ope­ra- och mu­si­ka­re­na på in­ter­na­tio­nell ni­vå. Och i dag, på Dal­hal­las egen of­fi­ci­el­la webb­plats, kan man lä­sa att man er­bju­der en ”grön aku­stik”. De fles­ta ope­ra­fö­re­ställ­ning­ar, står det, kan fram­fö­ras helt ut­an för­stärk­ning via mik­ro­fo­ner och hög­ta­la­re.

Med nyvun­nen er­fa­ren­het frå­gar jag mig vil­ka ope­ra­fö­re­ställ­ning­ar man syf­tar på. För ra­ka mot­sat­sen gäll­de för Rhen­gul­det för två år se­dan och Tu­ran­dot nu. Vad har hänt med den om­ta­la­de "världs­u­ni­ka" aku­sti­ken? Ing­en av re­cen­sen­ter­na i SVD el­ler DN tar i si­na om­näm­nan­den upp den cen­tra­la akus­tis­ka frå­gan och på­ta­lar det ma­ni­pu­le­ra­de lju­det i Dal­hal­la.

I pro­gram­häf­tet till den ak­tu­el­la Tu­ran­dot-upp­sätt­ning­en ta­las om "aku­sti­ken som har myc­ket bra klang ut­an stö­ran­de eko", ”känd i he­la värl­den” och "med en akus­tiskt ut­for­mad scen kan Dal­hal­la jäm­stäl­las med kän­da sce­ner i an­ti­kens Gre­kland och Ita­li­en". Jo, pytt­san! Har nå­gon av dem som skri­vit det­ta va­rit på plats i Gre­kland el­ler Ita­li­en? El­ler i de akus­tiskt för­näm­li­ga frans­ka Orange el­ler spans­ka Méri­da?

Var­för fram­för­de man Tu­ran­dot mik­ro­fon­för­stärkt och via hög­ta­la­re? Det var väl än­då att lu­ra och be­dra den del av publi­ken som kom för att upp­le­va den ”na­tur­li­ga aku­sti­ken”? En aku­stik som an­sågs va­ra så unik att ex­per­ter som Bir­git Nils­son, spon­so­rer och ett an­tal kommun­gub­bar sat­sa­de pre­stige och peng­ar i Dal­hal­la­pro­jek­tet.

Vad fick vi upp­le­va? En scenshow av Tu­ran­dot i bäs­ta mu­si­kal­stil, som fram­för­des med mik­ro­fon­för­stärk­ta rös­ter och via hög­ta­la­re.

Hej Jo­han! Så ro­ligt att du tog dig he­la vä­gen till Dal­hal­la för att ta del av vår Tu­ran­dot! Vi är myc­ket stol­ta över att kun­na pre­sen­te­ra den­na enor­ma upp­sätt­ning med väl­lju­dan­de or­kes­ter, ma­ka­lös kör, so­lis­ter på myc­ket hög ni­vå och ett hårt ar­be­tan­de team bakom ku­lis­ser­na.

Are­nan Dal­hal­la är ut­sökt vac­ker och har en fin aku­stik. Det är sant att de höga, näs­tan ver­ti­ka­la berg­väg­gar­na ger en myc­ket bra klang ut­an stö­ran­de eko samt att vi har publi­ken sit­tan­de ne­re i am­fi­te­a­tern. Dock har ope­ror på Dal­hal­la all­tid fram­förts se­mi­a­kus­tiskt. Det in­ne­bär att vi an­vän­der myc­ket av den be­fint­li­ga aku­sti­ken men pla­ce­rar ut få mik­ro­fo­ner på stra­te­gis­ka punk­ter för att få en så akus­tisk ljud­bild som möj­ligt. Vid pre­miä­ren skym­ta­de dock någ­ra fler mik­ro­fo­ner än van­ligt i or­kes­tern – des­sa var upp­ställ­da för att fånga lju­det till den tv-in­spel­ning som gjor­des i sam­band med fö­re­ställ­ning­en.

På Dal­hal­la Ope­ras hem­si­da – www.dal­hal­la­o­pe­ra.se – har det ald­rig stått nå­got om att ope­ra­fö­re­ställ­ning­ar i Dal­hal­la kan fram­fö­ras helt ut­an mik­ro­fon­för­stärk­ning, helt en­kelt ef­tersom det­ta in­te stäm­mer. Vår ljud­tek­ni­ker Bengt Park (som va­rit med än­da från star­ten) be­rät­tar att det, när opera­verk­sam­he­ten star­ta­de för 20 år se­dan, helst in­te fick sy­nas att ope­ran var för­stärkt över­hu­vud­ta­get. “Jag kom­mer ihåg att vi fick grä­va ner hög­ta­lar­na och täc­ka över dem med tyg”, skrat­tar Bengt Park.

Ing­en kri­tik gäl­lan­de ljud­bil­den på Tu­ran­dot har nått oss i pro­duk­tions­tea­met, tvärtom har vi fått myc­ket po­si­tiv feed­back. Det är trå­kigt att just du in­te upp­lev­de lju­det som till­freds­stäl­lan­de, men jag kan gläd­ja dig med att Dal­hal­las grun­da­re, pi­on­jä­ren Mar­ga­re­ta Del­le­fors, var myc­ket nöjd med upp­sätt­ning­en och tyck­te den var ”helt ena­stå­en­de”. Led­ning­en för Dal­hal­la Ope­ra kom­mer där­för fram­gent stolt pas­se­ra hen­nes byst ne­re i kalk­brot­tet, och hop­pas på att kun­na ge ope­ra­fö­re­ställ­ning­ar i hen­nes an­da även i fram­ti­den. Jag hop­pas på att även du fram­ö­ver ska fin­na den långa re­san till det ma­gis­ka kalk­brot­tet värt besvä­ret!

Noo­mi Hed­lund Pro­du­cent, Dal­hal­la Ope­ra 2015. VD, Fal Par­si AB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.