Gen­mä­le på Noo­mi Hed­lunds gen­mä­le:

Tidskriften OPERA - - Herr Redaktör -

Tack för svar, men där finns ing­en för­kla­ring till var­för man an­ser att den ”världs­kän­da” na­tur­li­ga aku­sti­ken i Dal­hal­la mås­te för­stär­kas med ut­pla­ce­ra­de mik­ro­fo­ner. Och ur­säk­ta Noo­mi, men gå in på er egen www.dal­hal­la.se un­der ru­bri­ken ”Om Dal­hal­la”, så kan du fort­fa­ran­de i klar­text lä­sa: ”De fles­ta ope­ra­fö­re­ställ­ning­ar kan där­med fram­fö­ras helt ut­an för­stärk­ning via mik­ro­fo­ner och hög­ta­la­re.” Om det­ta in­te stäm­mer bör Dal­hal­la kor­ri­ge­ra sin egen hem­si­da och ta­la om hur det för­hål­ler sig i verk­lig­he­ten. JK

Re­cen­sion av Tu­ran­dot i Dal­hal­la finns att lä­sa på OPE­RAS hem­si­da: www.tid­skrif­te­no­pe­ra.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.