Be­a­trice Benedict

Tidskriften OPERA - - Föreställningar - LÄCKÖ SLOTT • RE­CEN­SENT: SÖ­REN TRANBERG • FO­TO: PET­TER MAG­NUS­SON www.lac­ko­slott.se

I som­ras bjöd Läckö Slottso­pe­ra på Hector Ber­li­oz´ (1803–69) Be­a­trice och Benedict, som fick sitt urupp­fö­ran­de i tys­ka Ba­den-ba­den 1862. Vi fick vän­ta 153 år på Sve­ri­ge­pre­miä­ren. Frans­män­nen fick först upp­le­va ver­ket när den spe­la­des förs­ta gång­en på Opé­racomi­que i Pa­ris 1890. Var­för det dröj­de för­står man in­te när man ser och hör ope­ran på Läckö.

Ope­ran byg­ger på Sha­kespe­a­res pjäs Myc­ket vä­sen för ingen­ting (Much Ado About Not­hing). Ber­li­oz gjor­de ett eget li­bret­to, men hans sto­ra svag­het var att han ald­rig hit­ta­de någ­ra lämp­li­ga li­bret­tis­ter till si­na ope­ror. Han gjor­de li­bret­tot själv och lyf­te fram två bi­rol­ler. He­la pjä­sens kär­na, in­tri­gen med falsk an­kla­gel­se mot He­ro är bor­ta. Här får Clau­dio och He­ro va­ra ett lyck­ligt par, vars en­da funk­tion går ut på att få ti­tel­rol­ler­na Be­a­trice och Benedict att bli ett par. Det är Benedict som för­vand­las från in­bi­ten ung­karl till mål­in­rik­tad ma­ke. Hä­ri lig­ger ope­rans sto­ra svag­het ihop med ett par löst ihop­kopp­la­de sce­ner, som in­te har någon­ting med hand­ling­en att gö­ra och som in­te för spe­let fram­åt. Mu­sik­mäs­ta­rens So­ma­ro­nes roll är en så­dan in­la­ga i spe­let, fast här blev den oer­hört ko­miskt och ro­ligt ge­stal­tad av Li­nus Bör­jes­son.

Be­a­trice och Benedict är den tred­je och sista ope­ran i Läckö Slottso­pe­ras sats­ning på Sha­kespe­a­re­o­pe­ror. De två fö­re­gå­en­de som­rar­na har Brit­tens En mid­som­mar­natts­dröm och Ver­dis Fal­staff spe­lats på den Glo­be-lik­nan­de spel­plat­sen – en en­kel träscen, där man i år vi­sar upp prun­kan­de och stil­säk­ra re­näs­sans­ko­sty­mer sig­ne­ra­de ko­stymö­ren An­na Kjells­dot­ter. He­la ut­rym­met ut­nytt­jas bå­de fram­för publi­ken och med en­tré­er bak­i­från ge­nom borg­går­dens mit­tax­el.

Det är fram­för allt kvin­nor­nas upp­sätt­ning med Mag­da­le­na Ris­berg i spet­sen med sin i al­la lä­gen över­tons­ri­ka och säk­ra so­pran. Hon kvill­rar ikapp med de svir­ran­de sva­lor­na kring in­ner­går­dens luft­hav. Rent ljuv­lig är Ris­berg i du­et­ten (noctur­nen) i förs­ta ak­tens fi­nal med sin du­en­na, Ur­su­le, den klang­ful­la al­ten Ma­ria Streijf­fert. Ing­en kan skri­va så ele­giskt vac­ker musik som Ber­li­oz. Mi­na tan­kar for direkt till Hy­las te­no­ra­ria i Ber­li­oz´ mas­to­don­to­pe­ra Tro­ja­ner­na, som har sam­ma sprö­da skir­het. Li­kaså and­ra ak­tens damtrio, där de två nämn­da kvin­nor­na får säll­skap av Be­a­trice, har sam­ma frans­ka esprit.

Den nors­ka mez­zo­so­pra­nen Met­te Bjae­rang vi­sar le­jon­klon i sin krä­van­de ko­lo­ra­tu­ra­ria, där sång­ers­kan får fram en stor in­le­vel­se i ett fyl­ligt dra­ma­tiskt ut­tryck. Det är en otack­sam roll med hög vo­kal svå­rig­hets­grad. Bland män­nen gjor­de te­no­ren Karl Rom­bo en stark in­sats som den till en bör­jan oin­tres­se­ra­de till­tänk­te brud­gum­men Benedict. Det finns en herrtrio i förs­ta ak­ten, där Rom­bo till­sam­mans med ba­ry­to­nen Tho­mas Sepp (of­fi­ce­ren Clau­dio, han får He­ro) och ba­sen Staf­fan Lil­jas (ge­ne­ral Don Pedro) för spe­let fram­åt.

Läckö Slottso­pe­ras eldsjäl Ca­ta­ri­na Gnos­spe­li­us, som sva­ra­de för re­gin, så rik på psy­ko­lo­gis­ka va­lö­rer och rikt­ning­ar i to­tal sam­klang med mu­si­ken, mås­te ha­ran­ge­ras för si­na in­sat­ser som­mar ef­ter som­mar. Hon är en mu­si­ka­lisk re­gis­sör som bor­de få chan­sen att vi­sa vad hon går för i ett stör­re sam­man­hang på nå­gon av vå­ra stör­re ope­ra­sce­ner.

Även Si­mon Phipps gör en ly­san­de in­sats med sin or­kes­ter, där han lyf­ter fram den sto­ra dy­na­mik som finns mu­si­ken. Men en li­tet stör­re stråk­styr­ka ha­de in­te ska­dat. Vid den sista fö­re­ställ­ning­en kom så änt­li­gen som­mar­vär­men och man kun­de spe­la ut­an regn­tak – vips kom­mer borg­går­dens fi­na aku­stik fram.

BER­LI­OZ: BE­A­TRICE OCH BENEDICT

Pre­miär 11 ju­li, be­sökt föreställning 1 au­gusti 2015. Di­ri­gent: Si­mon Phipps Re­gi: Ca­ta­ri­na Gnos­spe­li­us Ko­stym: An­na Kjells­dot­ter Ljus: Markus Granqvist So­lis­ter: Met­te Bjae­rang, Karl Rom­bo, Mag­da­le­na Ris­berg, Tho­mas Sepp, Mats Jä­derlund, Staf­fan Lil­jas, Ma­ria Streijf­fert, Li­nus Bör­jes­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.