Tra­vi­a­ta

La

Tidskriften OPERA - - Föreställningar - OPE­RA PÅ SKÄ­RET, KOPP­AR­BERG • RE­CEN­SENT: HEN­RY LARSSON www.ope­rapas­ka­ret.se • FO­TO: CI­SION

Visst är det en sär­skild käns­la att gå på ope­ra i ett jät­te­likt såg­verk på lands­byg­den. Ope­ra på Skä­ret är be­lä­get vid sjön Ljus­na­rens nord­spets strax ut­an­för Kopp­ar­berg i Bergs­la­gen. Den väl­di­ga la­dan med dess när­ma­re fyr­tio bänkra­der har en his­nan­de tak­höjd och det känns som att sti­ga in i en enorm vil­da väs­tern­sa­loon; träplank så långt ögat når, ett slut­tan­de jät­te­likt scen­golv som mås­te va­ra en ut­ma­ning för var­je re­gis­sör och sce­no­graf att gö­ra nå­got vet­tigt på. Den fyl­li­ga aku­sti­ken vi­sar snart att lo­ka­len myc­ket väl läm­par sig för ope­ra.

Re­gis­sö­ren Alex­an­der Niclas­son har med små me­del lyc­kats åstad­kom­ma en upp­sätt­ning som är tra­di­tio­nell och han le­tar in­te ef­ter ori­gi­nel­la in­gång­ar i den­na väl­kän­da histo­ria om den lung­sju­ka kur­ti­sa­nen som läm­nar ett liv i sus och dus för sam­bo­li­vets tryg­ga famn. Så länge det nu går in­nan Al­fre­dos pap­pa dy­ker upp med fa­mil­jeä­ran i släp­tåg och den "fall­na" tving­as till en för­ned­ran­de sor­ti in­nan slut­sce­nens åter­för­e­ning i dö­dens skug­ga.

Niclas­son ut­nytt­jar ock­så sce­nens flan­ker till en stör­re in­ti­mi­tet, spe­ci­ellt i sista ak­ten som in­leds med att sex hu­sor i svart med vi­ta för­klä­den bär in den lung­sju­ka Vi­o­let­ta och hen­nes säng som vo­re det ett be­grav­nings­tåg. Han har hel­ler in­te prop­sat på att Ger­monts ca­ba­let­ta ska stry­kas i and­ra ak­ten, nå­got som an­nars är van­ligt, och lå­ter Vi­o­let­ta sjunga sin ”Ad­dio del pas­sa­to” i sista ak­ten med två ver­ser (nå­got jag ald­rig hört ti­di­ga­re, var­ken på ski­va el­ler scen). Det här är en iscen­sätt­ning där det sce­nis­ka är un­der­ord­nat det mu­si­ka­lis­ka ut­an att för den skull va­ra nöd­torf­tig.

Sce­no­gra­fen Sven Öst­bergs guld­fär­ga­de glas­pa­god, som kan vinklas och vri­das på, blir fast punkt ak­ter­na ige­nom. Här ha­de man ve­lat ha en stör­re kon­trast­ver­kan mel­lan kur­ti­sa­nen Vi­o­let­tas mon­dä­na pa­ri­ser­vå­ning och and­ra ak­tens pas­to­ra­la lant­gods.

I förs­ta ak­tens fest­scen be­fol­kas sce­nen snabbt av ett myl­ler av gäs­ter som fyl­ler si­na cham­pagneglas ur glas­pa­go­dens por­lan­de fon­tän. Kö­ren, re­jält till­ta­gen, kling­ar tät och kraft­full. I and­ra ak­tens spanskt­fär­ga­de maske­rad- och zi­ge­narscen får någ­ra av dess kvinn­li­ga med­lem­mar upp­trä­da som ma­tro­nor med ero­tiskt sug i en lätt ama­tör­mäs­sig ko­re­o­gra­fi.

Den här gång­en har Ope­ra på Skä­ret en­ga­ge­rat den väl­re­nom­me­ra­de Svens­ka Kam­ma­ror­kes­tern från Öre­bro, som re­dan i för­spe­lets lät­ta stråk­klang­er upp­vi­sar en ren fo­ku­se­rad ton. Di­ri­gen­ten Mar­cel­lo Mot­ta­del­lis tem­pi är ge­ne­rö­sa och sta­di­ga och or­kes­ter­spe­let hål­ler för­bluf­fan­de bra Ver­di­klass.

Vi­o­let­ta sjungs av den unga ame­ri­kans­ka so­pra­nen Jes­si­ca Ro­se Cam­bio som gör en ny­an­se­rad ge­stalt­ning. Hen­nes röst är slank och rund med fi­na pi­a­nis­si­mon men får ty­värr en be­svä­ran­de chev­ro­te­ring på höj­den i mer kraft­ful­la lä­gen. Den syd­ko­re­ans­ke te­no­ren Won Whi Choi sjung­er Al­fre­do med emel­lanåt scha­blonar­ta­de ges­ter. Han har en stäm­ma med fint le­ga­to, en bred klang i mel­lan­lä­get och fin lys­ter på höj­den. Den let­tis­ke ba­ry­to­nen Val­dis Jan­sons som pap­pa Ger­mont sjung­er pryd­ligt och vac­kert och kom­mer bäst till sin rätt när han mör­kar klang­en re­jält.

Att ett tåg på järn­vä­gen strax ut­an­för la­dan lät som om det vo­re på väg upp på sce­nen i förs­ta ak­ten – och Vi­o­let­ta fick gö­ra ett kort up­pe­håll i sin ”È stra­no! è stra­no!” – blev pa­ra­dox­alt nog ba­ra en stäm­nings­hö­ja­re.

VER­DI: LA TRA­VI­A­TA

Pre­miär 1 au­gusti, be­sökt föreställning 8 au­gusti 2015. Di­ri­gent: Mar­cel­lo Mot­ta­del­li Re­gi: Alex­an­der Niclas­son Sce­no­gra­fi: Sven Öst­berg Ko­stym: An­na Kjells­dot­ter Ljus: Ke­vin Wyn-jo­nes So­lis­ter: Jes­si­ca Ro­se Cam­bio, Won Whi Choi, Val­dis Jan­sons, So­fie Alm­roth, Alex­an­der Grove, Va­len­tin Va­si­lio, Mar­co Stel­la, Ro­ger Krebs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.