Kasper Hol­ten ta­lar ut!

Tidskriften OPERA - - Ledare - Chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re

I min för­ra le­da­re skrev jag om den eko­no­mis­ka kri­sen vid den dans­ka na­tio­nal­sce­nen, Det Konge­li­ge Te­a­ter, och om even­tu­el­la ned­skär­ning­ar. Nu har Kö­pen­hamnsa­vi­sen Po­li­ti­ken (2015-11-05) fort­satt sitt grä­van­de i frå­gan ge­nom att in­ter­vjua te­a­terns för­re ope­ra­chef och re­gis­sör Kasper Hol­ten, som pre­cis haft pre­miär på sin iscen­sätt­ning av Fris­kyt­ten på Hol­men.

Hol­ten sä­ger: ”Det är na­ivt att tro att Det Konge­li­ge kan spa­ra 30–40 mil­jo­ner dans­ka kro­nor ut­an att kva­li­te­ten blir li­dan­de.” Se­dan drygt fy­ra år till­ba­ka är han konst­när­lig le­da­re för Co­vent Gar­den-ope­ran i Lon­don och ser nu de dans­ka pro­ble­men ut­i­från och med and­ra ögon. Han an­ser att om man spa­rar för hårt finns det en över­häng­an­de risk att by­rå­kra­tin slu­kar de mins­kan­de an­slag som an­nars skul­le va­rit öron­märk­ta för kons­ten. Sam­ti­digt som det är na­ivt att tro att pri­vat­per­so­ner i Dan­mark skul­le stöt­ta Det Konge­li­ges verk­sam­het. Hol­ten tror att det kanske finns ett ti­o­tal så­da­na per­so­ner i Kö­pen­hamn, vil­ket in­te räc­ker långt. Spon­sor­vil­lig­he­ten är be­tyd­ligt stör­re i Lon­don.

I Kö­pen­hamn rör det sig om en be­spa­ring på åt­ta pro­cent och in­om en fy­ra­års­pe­ri­od rör det sig om yt­ter­li­ga­re åt­ta pro­cent. Och Kasper Hol­ten av­slu­tar in­ter­vjun: ”Vad jag sak­nar i po­li­ti­ken är att man in­te törs dis­ku­te­ra kon­se­kven­ser­na av de val man be­slu­tar sig för att ge­nom­fö­ra. Hur ser det ut om 20 år?”

Det har un­der hös­ten stor­mat or­dent­ligt på svens­ka so­ci­a­la me­di­er och i dags­pres­sen när det såg ut som att Väs­terås Sin­fo­ni­et­ta skul­le få läg­gas ner. Di­ri­gen­ten Pa­trik Ring­borg – chefs­di­ri­gent vid ope­ran i Kas­sel – skrev en frän de­battar­ti­kel i Svens­ka Dag­bla­det (2015-10-14): ”Var­för får kul­tur in­te kos­ta i Sve­ri­ge?” Han jäm­för­de Kas­sel med Väs­terås som in­te ens läg­ger en tred­je­del av vad den tys­ka vänor­ten gör på te­a­ter och or­kes­ter. Kul­tur är all­var och mås­te få kos­ta. Och Ring­borg har från sitt tys­ka per­spek­tiv sett en för­änd­ring när det gäl­ler hur kul­tu­ren i Sve­ri­ge och dess in­sti­tu­tio­ner styrs och ifrå­ga­sätts från po­li­tiskt håll.

Och de­bat­ten fort­sat­te i SVD (2015-11-07) när Stu­re Carls­son, f.d. kon­sert­hus­chef i Gö­te­borg och för­bunds­ord­fö­ran­de vid Svensk Scen­konst, och Da­vid Karls­son, ord­fö­ran­de för Nät­verk­stan i Gö­te­borg och sek­re­te­ra­re för 2009 års kul­turut­red­ning, skrev ett re­jält in­lägg. Sam­ver­kans­mo­del­len är de se­nas­te de­cen­ni­er­nas störs­ta kul­tur­po­li­tis­ka re­form, men vad den syf­tar till är dock oklart, skri­ver de­bat­tö­rer­na. Sta­ten har in­te till­fört någ­ra nya me­del för mo­del­lens ge­nom­fö­ran­de. Och kul­tur­po­li­ti­ken ser ut pre­cis som den gjor­de in­nan mo­del­len in­för­des. De bå­da me­nar att vi fått en re­gi­o­na­li­se­rad kul­tur­po­li­tik ut­an re­gi­o­ner. Kon­se­kven­ser­na bör­jar sy­nas nu. Fler ex­em­pel lär snart dy­ka upp ef­ter de­bat­ten om Väs­terås Sin­fo­ni­et­ta, vars ned­lägg­nings­hot fö­re­fal­ler va­ra avvärjt på kort sikt. Vi får hop­pas att Ni­na Stem­me, Pa­trik Ring­borg, An­na Lars­son med fle­ra är be­red­da att ryc­ka ut igen till för­svar nu när sta­ten ab­di­ke­rat!

Det är myc­ket vik­tigt att kul­tur­po­li­tik och dess kon­se­kven­ser de­bat­te­ras re­gel­bun­det i vå­ra me­di­er.

OPE­RA tac­kar för året som gått och öns­kar al­la pre­nu­me­ran­ter, lä­sa­re och an­non­sö­rer en God Jul och Ett Gott Nytt År!

SÖ­REN TRAN­BERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.