Bou­le­vard So­li­tu­de

Tidskriften OPERA - - Föreställningar - DET KONGE­LI­GE TE­A­TER, KPH • RE­CEN­SENT: LENNART BRO­MAN­DER www.kgl­te­a­ter.dk

Bou­le­vard So­li­tu­de är Hans Wer­ner Hen­zes förs­ta ope­ra, skri­ven av en tju­go­femå­rig ton­sät­ta­re 1951 och urupp­förd året där­på i Han­no­ver. Den väck­te ome­del­bart upp­se­en­de, ef­tersom det­ta så up­pen­bart var ett verk av en rikt be­gå­vad ton­sät­ta­re, men den ska­pa­de ock­så för­fä­ran in­om ton­gi­van­de kon­ser­va­ti­va kret­sar. Hen­ze be­skyll­des för att ”ha för­rått den tys­ka kul­tu­ren” – oklart hur.

Hand­ling­en i Bou­le­vard So­li­tu­de är väl­be­kant, histo­ri­en om den lätt­fär­di­ga Ma­nons un­der­gång och fall, ti­di­ga­re ope­ra­be­hand­lad av Mas­se­net och Puc­ci­ni. Någ­ra an­spel­ning­ar på de­ras verk finns dock in­te, det är en Ma­non för 1950-ta­let som Hen­ze och hans li­bret­tist Gre­te Weill ska­pat. Hu­vud­per­son är in­te Ma­non ut­an Des Gri­eux (här kal­lad vid för­namn, Ar­mand), som är en tids­ty­pisk out­si­der, präg­lad av tom­het, en­sam­het och ex­i­sten­ti­ell för­tviv­lan. Sar­t­re, Camus och Bo­ris Vi­an spö­kar i bak­grun­den, och tan­kar­na går ock­så till Mar­cel Car­nés fil­mis­ka tret­ti­o­tals­klas­si­ker Dim­mor­nas kaj. Det finns ett klart fil­miskt drag även över själ­va den sce­nis­ka be­rät­tel­sen. Ti­teln är för­stås in­spi­re­rad av Bil­ly Wil­ders då myc­ket ak­tu­el­la Sun­set Bou­le­vard. I mu­si­ken hörs spår av bå­de jazz, Hin­de­mith och and­ra käl­lor som ska­par stark tidsat­mo­sfär. Grund­stäm­ning­en är ly­riskt ele­gisk, och grund­tem­pot ett slags ”an­dan­te fu­nesto”, sam­ti­digt som det ock­så finns in­slag av en Al­ban Bergsk ex­pres­sio­nism. Sce­ner­na fo­gas sam­man av mel­lan­spel som i Woz­zeck.

Al­ban Berg är ock­så an­nars lätt att as­so­ci­e­ra till, ef­tersom den­na Ma­non är en ut­präg­lad Lu­lu­fi­gur. Hon drar till sig män på det fa­ta­la vis men är själv ett slags amo­ra­lisk oskuld, som dri­ver bå­de sig själv och män­nen i olyc­ka. Hen­nes bror Le­scaut är en rik­tigt ful fisk, en vid­rig su­te­nör, som le­ver på sin sys­ters pro­sti­tu­tion och kallt lå­ter hen­ne få so­na ett mord han själv be­gått.

Kö­pen­hamn­so­pe­rans förs­ta pre­miär för sä­song­en ut­gjor­de en nå­got sen­kom­men Skan­di­na­vi­en­pre­miär på det­ta Hen­zes så star­ka

HEN­ZE: BOU­LE­VARD SO­LI­TU­DE

Pre­miär 1 ok­to­ber, be­sökt fö­re­ställ­ning 10 ok­to­ber 2015. Di­ri­gent: Jéré­mie Rho­rer Re­gi: Lot­te de Be­er Sce­no­gra­fi, ko­stym och ljus: Cle­ment & Sanôu So­lis­ter: Si­ne Bund­gaard, Gert Hen­ning-jen­sen, Ben­ja­min Be­van, Mar­tin Hat­lo, Kor-jan Dus­sel­jee, Jens Søn­der­gaard, Hel­le Kristi­an­sen, Jens Bay.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.