Mäs­ter­sång­ar­na i Nürn­berg

Tidskriften OPERA - - Föreställningar - STAATSO­PER IM SCHIL­LER THEA­TER, BERLIN • RE­CEN­SENT: LENNART BRO­MAN­DER • FOTO: BERND UHLIG

Ri­chard Wag­ners Mäs­ter­sång­ar­na i Nürn­berg togs ti­digt som giss­lan av tyskna­tio­nel­la kret­sar, vil­ka an­vän­de ope­ran som själv­be­speg­lan­de tyskt re­pre­sen­ta­tions­verk. Wagner ha­de ju ock­så ge­nom Hans Sachs slut­mo­no­log läm­nat fäl­tet öp­pet för så­dant miss­bruk. Den na­tio­na­lis­tis­ka yran kring Mäs­ter­sång­ar­na kul­mi­ne­ra­de un­der na­zi­ti­den, då Hit­ler till ex­em­pel på­bjöd att de na­zis­tis­ka par­ti­da­gar­na i Nürn­berg var­je år skul­le in­le­das med en fest­fö­re­ställ­ning av Mäs­ter­sång­ar­na.

Ef­tersom den nu rå­kar va­ra ett äls­kat mäs­ter­verk gick det dock in­te att stäl­la det åt si­dan såsom allt­för be­fläc­kat ef­ter Tred­je ri­kets un­der­gång. Det mås­te fram­fö­ras, men hur? Man kun­de ju in­te låt­sas som ingen­ting och bort­se från ver­kets tvi­vel­ak­ti­ga re­cep­tions­hi­sto­ria. Det har allt­se­dan kri­get prö­vats många skil­da sätt att ifrå­ga­sät­ta och om­prö­va ver­kets tris­ta re­cep­tions­hi­sto­ria, allt­i­från ny-bay­reut­hs ta­bu­la ra­sa-es­te­tik till Pe­ter Konwitschnys pro­vo­ka­ti­va ifrå­ga­sät­tan­de av det ide­o­lo­gis­ka bud­ska­pet och nu se­nast i Bay­reuth Kat­ha­ri­na Wag­ners lätt för­vir­ra­de an­ti­na­tio­na­lis­tis­ka gro­tesk.

Det har va­rit spän­nan­de att för­sö­ka föl­ja des­sa oli­ka för­sök att tack­la pro­ble­met. Men när jag ser Andrea Mo­ses nyupp­sätt­ning av Mäs­ter­sång­ar­na på Staatso­per i Berlin und­rar jag om det nu är slut med pro­ble­ma­ti­se­ring­en. Staatso­per i Berlin var fö­re kri­get vid si­dan av Bay­reuth den le­dan­de Wag­ner­sce­nen. Un­der Daniel Ba­ren­bo­ims mer än tju­go­å­ri­ga chef­skap har man ar­be­tat sig till­ba­ka till den po­si­tio­nen. I höst har Staatso­per pre­sen­te­rat en Mäs­ter­sång­ar-ver­sion som tycks dra ett streck över de se­nas­te

sjut­tio årens land­vin­ning­ar. Allt är idyll, och att det skul­le fin­nas någ­ra ide­o­lo­gis­ka pro­blem blun­das det re­so­lut för. Un­der kvin­tet­ten hål­ler sång­ar­na upp en gi­gan­tisk tysk fa­na, men som en tra­sa vil­ken som helst. Inga un­der­tex­ter av nå­got slag kan skön­jas.

Ing­et ver­kar ha hänt se­dan ur­pre­miä­ren 1868. Jo, al­la har mo­der­na klä­der, så man slip­per åt­minsto­ne allt tön­tigt hi­sto­ri­se­ran­de. Jan Pap­pel­baums scen­bil­der är kon­ven­tio­nel­la.

Sett till vad som hän­der på sce­nen är det­ta en ir­ri­te­ran­de platt upp­sätt­ning, men mu­si­ka­liskt är det su­per­klass. Daniel Ba­ren­bo­ims mång­å­ri­ga fi­lan­de på Berliner Staatska­pel­les Wag­ner­kva­li­te­ter har gjort mu­si­ker­nas spel helt ma­ka­löst. Re­dan un­der för­spe­let drar jag djupt ef­ter an­dan, när jag hör de un­der­bart ele­gan­ta över­gång­ar­na mel­lan oli­ka in­stru­ment­grup­per; strå­kar­nas lys­ter är näs­tan att ta på, och al­la fra­ser har me­nings­full pro­fil och känns li­ka na­tur­li­ga som ge­nom­tänk­ta.

Men upp­sätt­ning­en le­ver in­te ba­ra i or­kes­tern. Sång­ar­na är val­da med störs­ta om­sorg, och här sjungs verk­li­gen Wagner på en re­pre­sen­ta­tiv ni­vå. Hans Sachs, ett av ope­ra­re­per­to­a­rens längs­ta par­ti­er, krä­ver en röst som lig­ger mitt emel­lan bas och ba­ry­ton, just en så­dan som Wol­f­gang Koch har. Kochs Hans Sachs är dess­utom flex­i­bel, kan­ta­bel och fylld av fi­na små psy­ko­lo­gis­ka drag­ning­ar. Klaus Flo­ri­an Vogt har som Wal­ter in­te ba­ra rös­ten ut­an ock­så ut­se­en­det för sig. Hans lju­sa smi­di­ga te­nor har en så na­tur­lig kraft att han mås­te däm­pa den en smu­la för att den ska pas­sa in på den re­la­tivt be­grän­sa­de Schil­ler Thea­ter.

Ju­lia Klei­ter är en väl­gö­ran­de mo­dern Eva, in­te allt­för ”se­de­sam” och med här­lig ex­pan­sions­kraft i sin ly­ris­ka so­pran. Där­till Kwang­chul Youns so­no­ra bas som Pog­ner och Step­han Rüga­mers lät­ta, sym­pa­tis­ka te­nor som Da­vid. Markus Wer­ba, som fått hop­pa in som Beck­mes­ser i stäl­let för den can­cer­drab­ba­de Jo­han­nes Mar­tin Krän­z­le, är en bril­jant ko­me­di­ant och sjung­er väl, men Beck­mes­ser som lust­spels­fjant blir våd­ligt oin­tres­sant.

I ra­den av mäs­ter­sång­a­re ha­de man mo­bi­li­se­rat ett rent spök­tåg av fö­re­det­ting­ar, el­ler kanske jag li­tet ar­ti­ga­re ska kal­la dem ett pärl­band av le­gen­da­rer. El­ler vad sägs om Si­eg­fri­ed Je­ru­sa­lem, Re­i­ner Gold­berg, Gra­ham Clark, Olaf Bär och som sär­klas­sig ål­der­man den 91-åri­ge Franz Ma­zu­ra. I den­na re­mar­kab­la sam­ling av gam­ling­ar stack Gra­ham Clark ut vo­kalt med sin ka­rak­te­ris­tis­ka Mi­me-te­nor. Pre­miär 3 ok­to­ber, be­sökt fö­re­ställ­ning 15 ok­to­ber 2015. Di­ri­gent: Daniel Ba­ren­bo­im Re­gi: Andrea Mo­ses Sce­no­gra­fi: Jan Pap­pel­baum Ko­stym: Adri­a­na Bra­ga Pe­retzki Ljus: Olaf Freese So­lis­ter: Wol­f­gang Koch, Kwang­chul Youn, Markus Wer­ba, Jür­gen Linn, Ju­lia Klei­ter, Klaus Flo­ri­an Vogt, An­na Lap­kov­ska­ja, Step­han Rüga­mer.

Wol­f­gang Koch och Markus Wer­ba

Scen ur Mäs­ter­sång­ar­na i Nürn­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.