Bo­ka di­na an­non­ser sam­ar­bets­part­ner! via vår

Be­ställ an­nons­pris­lis­tan re­dan nu! Nr 1/2016 ut­kom­mer den 19 feb­ru­a­ri och bok­nings­stop­pet är satt till den 29 ja­nu­a­ri.

Tidskriften OPERA - - Kalender -

Vid ett till­fäl­le när man spe­la­de Car­men ha­de en myc­ket skick­lig scen­tek­ni­ker an­ställts, vi kal­lar ho­nom Kal­le. Men skick­lig är en san­ning med mo­di­fi­ka­tion; Kal­le var enormt bra på att pro­gram­me­ra och i lugn och ro lö­sa tek­nis­ka pro­blem. Men när det gäll­de snab­ba by­ten på sce­nen tyck­tes det som Kal­le ha­de tum­men mitt i han­den. Vid ett snab­byte mel­lan akt 3 och 4 skul­le Kal­le ta bort en mängd iso­le­rings­tejp runt någ­ra slad­dar till strål­kas­ta­re vid de­ko­ren till akt 3. Kal­le rå­ka­de tap­pa sitt he­ad­set med mik­ro­fon ner mot tejpen. In­om någ­ra se­kun­der ha­de Kal­le lyc­kats få all tejp runt så­väl sig själv som strål­kas­tar­na, de­kor­bi­tar­na, scen­mat­tor­na och he­adse­tet. Kal­le satt fasttej­pad som i ett orm­bo, och sam­ti­digt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.