Är sampro­duk­tio­ner lös­ning­en?

Tidskriften OPERA - - Ledare -

I mi­na se­nas­te le­da­re har jag skri­vit om den eko­no­mis­ka kri­sen vid den dans­ka na­tio­nal­sce­nen, Det Konge­li­ge Te­a­ter, och om de ner­skär­ning­ar som har ge­nom­förts där. Pre­cis när vår­num­ret av OPERA var fär­dig­pro­du­ce­rat kom ny­he­ten om att A.P. Møl­ler Fon­den ger Kö­pen­hamn so­pe­ran ett tre­siff­rigt mil­jon­be­lopp i gå­va för att hö­ja fö­re­ställ­nings­kva­li­te­ten och ge eko­no­misk sta­bi­li­tet för opera­verk­sam­he­ten.

Fler ny­pro­duk­tio­ner, mins­kad ener­gi­för­bruk­ning och ett ak­tivt pub­lik­ar­be­te för att för­yng­ra publi­ken är nå­got av allt det som ska be­ta­las via do­na­tio­nen. Den­na syf­tar ock­så till att ska­pa en po­pu­lär kärn­re­per­to­ar för att at­tra­he­ra en stör­re publik. Det är en god ny­het, men det kan in­te va­ra me­ning­en att en na­tio­nal­scens verk­sam­het ska ba­se­ras på fond­me­del. Vad hän­der när peng­ar­na är för­bru­ka­de?

Al­la ope­ra­hus har ock­så ett ålig­gan­de att sat­sa på mer ex­pe­ri­men­tel­la upp­sätt­ning­ar och in­te ba­ra spe­la de mest po­pu­lä­ra ver­ken. När man får en gå­va där det ställs spe­ci­fi­ka krav, ja då ham­nar man lätt i en grå­zon där det kan bli oklart om vem det är som be­stäm­mer te­a­terns konst­när­li­ga pro­fil. I Kö­pen­hamn är dock peng­ar­na öron­märk­ta. Gå­van änd­rar in­te på de ner­skär­ning­ar som ope­ra­led­ning­en re­dan har be­slu­tat, de lig­ger fast.

OPERA fort­sät­ter i som­mar­num­ret att un­der­sö­ka hur de svens­ka ope­ra­hu­sen väl­jer sin re­per­to­ar. I det ak­tu­el­la num­ret in­ter­vju­as bå­de Bir­git­ta Sven­dén, Kung­li­ga Ope­rans konst­när­li­ga chef och vd, och Step­hen Lan­gridge, konst­när­lig le­da­re för Gö­te­borgso­pe­ran. Sven­dén tyc­ker det är ro­ligt att kun­na få hem vå­ra in­ter­na­tio­nel­la svens­ka sång­a­re regelbundet. Och hon tyc­ker att spon­so­rer­na in­om nä­rings­li­vet ock­så bor­de se stjärn­glan­sen in­om oper­a­kons­ten och in­te främst in­om id­rot­ten. Eng­els­man­nen Lan­gridge på­pe­kar att de in­täk­ter som spon­so­rer­na ge­ne­rar i Sve­ri­ge pro­cen­tu­ellt sett är be­tyd­ligt mind­re än i Eng­land el­ler USA. Han skul­le gär­na se ett mer gynn­samt kli­mat, där en­skil­da do­na­to­rer upp­munt­ra­des ge­nom skat­te­re­duk­tion.

Bå­da che­fer­na ta­lar bl.a. om sampro­duk­tio­ner och de­ras öns­ke­dröm­mar om ospe­la­de verk är de­sam­ma: Ar­nold Schön­bergs Mo­ses och Aron och Hector Ber­li­oz' Tro­ja­ner­na. Ta­la om krä­van­de mas­to­dont­verk! För att de­ras dröm­mar ska bli verk­lig­het vo­re väl en­da ut­vä­gen en sampro­duk­tion mel­lan Sve­ri­ges två störs­ta ope­rain­sti­tu­tio­ner. I höst­num­ret går OPERA vi­da­re med re­per­toar­po­li­ti­ken och sy­nar ope­ra­hu­sen i Mal­mö, Karl­stad och Umeå.

När des­sa ra­der skrivs vän­tar ur­pre­miä­ren på Jan Sand­ströms och Tu­va­li­sa Rang­ströms opera Ro­ko­ko­ma­ski­ne­ri­et på Drott­ning­holms Slottste­a­ter, ett led i fi­ran­det av ba­rock­te­a­terns 250-års­ju­bi­le­um. OPERAS re­cen­sion kan ni lä­sa på vår Fa­ce­book­si­da el­ler på hem­si­dan.

Med tillöns­kan om en skön och in­spi­re­ran­de ope­ra­som­mar!

SÖ­REN TRANBERG Chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.