In­ter­na­tio­nal Opera Awards 2016

Tidskriften OPERA - - Awards - Ann Hal­len­berg As­mik Gri­go­ri­an Vic­ki Mor­ti­mer

Årets pris­ut­del­ning äg­de rum i Lon­don den 15 maj. No­mi­ne­ring­ar­na till de oli­ka priska­te­go­ri­er­na ha­de valts ut av re­dak­tö­ren för Opera Ma­ga­zi­ne och mu­sik­kri­ti­kern vid The Daily Te­le­graph John Al­li­son. Här föl­jer en sam­man­ställ­ning av ju­ryns val och de vik­ti­gas­te pris­ta­gar­na:

Vår in­ter­na­tio­nellt verk­sam­ma svens­ka mez­zo­stjär­na Ann Hal­len­berg vann Opera Awards för sin re­ci­tal­ski­va Agrip­pi­na (Deutsche Har­mo­nia Mun­di).

Så här skrev OPERA om in­spel­ning­en i nr 3/15: "Och Ann Hal­len­berg lå­ter all­de­les fan­tas­tiskt. Hen­nes stäm­ma är oer­hört rik på fär­ger som hon ut­nytt­jar bå­de med vir­tu­o­si­tet och sub­ti­li­tet. Hon kan an­vän­da rös­ten in­stru­men­talt och le­ka med obo­ens timb­re i ett par ari­or, där obo­en har en mer ob­li­gat roll el­ler ock­så när­mar sig hen­nes klang­färg bras­set el­ler strå­kar­na när det pas­sar bätt­re. Och det ström­mar av ge­ne­rös vär­me i de fyl­li­ga läg­re re­gi­o­ner­na av rös­ten."

Årets bäs­ta kom­plet­ta ope­ra­in­spel­ning blev Gae­ta­no Do­ni­zet­tis Les Mar­tyrs på Opera Ra­ra från ett kon­ser­tant fram­fö­ran­de i Royal Al­bert Hall i Lon­don. Mark El­der di­ri­ge­rar Or­chest­ra of the Age of En­lighten­ment.

Niko­laj Rimskij-kor­sa­kovs Tsar­bru­den i re­gi av Dmitri Tcher­ni­a­kov och di­ri­ge­rad av Da­ni­el Ba­ren­bo­im val­des till årets dvd-in­spel­ning (Be­lair Clas­sics). Dvd:n re­cen­se­ra­des f.ö. i OPERA nr 2/16.

Den li­tau­is­ka so­pra­nen As­mik Gri­go­ri­an vann klas­sen Young Fe­ma­le Sing­er. Gri­go­ri­an – som i fjol gjor­de stor sen­sa­tion i ti­tel­rol­len i Kung­li­ga Ope­rans nyupp­sätt­ning av Ma­da­ma But­ter­fly – åter­kom­mer i höst för att gö­ra ti­tel­rol­len i Um­ber­to Gi­or­da­nos Fe­do­ra.

Sce­no­gra­fen Vic­ki Mor­ti­mer vann en Opera Award. Mor­ti­mer är nu ak­tu­ell med sce­no­gra­fi och ko­sty­mer till Unga på Ope­rans upp­sätt­ning av Vägen hem, som ha­de svensk pre­miär i maj.

Den al­bans­ka so­pra­nen Er­mo­ne­la Ja­ho, som bl.a. sjung­it ti­tel­rol­len i Kung­li­ga Ope­rans La Tra­vi­a­ta, till­de­la­des Re­a­ders' Award.

Ty­värr tog in­te Hans Ge­fors och Kerstin Perskis No­to­ri­ous – som urupp­för­des på Gö­te­borgso­pe­ran i hös­tas med Ni­na Stem­me i hu­vud­rol­len – hem se­gern i ka­te­go­rin ur­pre­miä­rer. Det blev i stäl­let San­ta Fe Opera som vann med operan Cold Mountain av Jen­ni­fer Hig­don.

Thea­ter an der Wi­en vann pris för årets bäs­ta nyupp­sätt­ning, Ben­ja­min Brit­tens Pe­ter Gri­mes. Christof Loy sva­ra­de för re­gin, där den svens­ka so­pra­nen Ag­ne­ta Eichen­holz ge­stal­ta­de El­len Or­ford.

Till årets bäs­ta kör ut­sågs Eng­lish Na­tio­nal Opera Cho­rus. Gi­a­nandrea No­se­da blev årets di­ri­gent. Årets re­gis­sör he­ter Lau­rent Pel­ly. Årets kvinn­li­ga sång­ers­ka blev so­pra­nen Ma­ri­el­la De­via och den man­li­ga, te­no­ren Gre­go­ry Kun­de.

De Ne­der­landse Opera i Ams­ter­dam fick ut­mär­kel­sen årets ope­ra­hus. Årets upp­täckt blev Jac­ques Of­fen­bachs Le Roi Ca­rot­te, som spe­la­des på Opé­ra de Lyon.

Ut­mär­kel­sen Li­fe Achi­e­ve­ment gick till kam­mer­sän­ge­rin, mez­zo­so­pra­nen och ope­ra­che­fen Bri­git­te Fass­baen­der. Sö­ren Tranberg

Elim Chan blir Norr­landso­pe­rans nya chefs­di­ri­gent

Hon är för när­va­ran­de verk­sam vid Lon­don Symp­ho­ny Or­chest­ra och till­trä­der sin chefs­tjänst i Umeå hös­ten 2017 – ett kon­trakt som lö­per över tre spelår. Den 30-åri­ga Hong­kong­föd­da Chan blev i de­cem­ber 2014 den förs­ta kvinn­li­ga vin­na­ren av den in­ter­na­tio­nel­la di­ri­gent­täv­ling­en Do­na­tel­la Flick Con­ducting Com­pe­ti­tion. Om­gå­en­de ut­sågs hon till as­si­ste­ran­de di­ri­gent för Lon­don Symp­ho­ny Or­chest­ra.

Det klic­ka­de di­rekt mel­lan hen­ne och Norr­landso­pe­rans or­kes­ter. I vå­ras di­ri­ge­ra­de Elim Chan, ef­ter en per­son­lig in­bju­dan från Va­le­rij Ger­gi­ev, Ma­ri­in­skij­te­a­terns or­kes­ter bå­de i Sankt Pe­ters­burg och på en tur­né i Mex­i­ko. I au­gusti kom­mer hon att fram­trä­da på Lu­cer­ne Fes­ti­val. Un­der 2017 gör hon nor­da­me­ri­kansk de­but med Detro­it Symp­ho­ny Or­chest­ra, och strax där­ef­ter ska hon di­ri­ge­ra Hong Kong Phil­har­mo­nic Or­chest­ra. Elim Chan ef­ter­trä­der Ru­mon Gam­ba, som va­rit Norr­landso­pe­rans chefs­di­ri­gent se­dan 2009. www.norr­landso­pe­ran.se

Fol­ko­pe­rans nya vd kom­mer från Cull­berg­ba­let­ten

2Fol­ko­pe­rans nya vd blir Mo­ni­ca Fred­riks­son. Hon kom­mer när­mast från Cull­berg­ba­let­ten, där hon va­rit verk­sam­hets­chef se­dan 2009. Sty­rel­sen för Fol­ko­pe­ran AB har ut­sett Mo­ni­ca Fred­riks­son som verk­stäl­lan­de di­rek­tör för Fol­ko­pe­ran AB fr.o.m. den 1 sep­tem­ber 2016.

Fred­riks­son har en lång er­fa­ren­het av sam­ar­bets­pro­duk­tio­ner och in­ter­na­tio­nel­la kon­tak­ter. Hon har ti­di­ga­re även ar­be­tat som pro­du­cent på Rikste­a­tern och Unga Riks. Hon är ock­så en­ga­ge­rad som ord­fö­ran­de i Sta­tens kul­tur­råds re­fe­rens­grupp för ak­tö­rer in­om fri scen­konst och dans. Till­för­ord­nad vd fram till den 1 sep­tem­ber är Jonas Fors­sell. www.fol­ko­pe­ran.se

1 Gö­te­borgso­pe­ran sät­ter upp Wag­ners Ring 2018–21

För förs­ta gång­en sätts Ni­be­lung­ens ring upp i Gö­te­borg. Ett pro­jekt som ska spränga grän­ser på mil­jö­om­rå­det och som på­går fram till 2021, då Gö­te­borg fyl­ler 400 år.

Ring­ens fy­ra de­lar – Rhen­gul­det, Val­ky­ri­an, Si­eg­fri­ed och Rag­narök – sätts upp mel­lan 2018 och 2021 (pre­miä­rer i no­vem­ber re­spek­ti­ve år). För re­gin står Gö­te­borgso­pe­rans konst­när­li­ge chef, Step­hen Lan­gridge, sce­no­graf är Ali­son Chit­ty och di­ri­gent Evan Ro­gis­ter. Fle­ra av Gö­te­borgso­pe­rans fram­stå­en­de Wag­ner­sång­a­re med­ver­kar.

För att va­ra så håll­ba­ra och kli­mats­mar­ta som möj­ligt kom­mer in­te al­la ope­ror­na sät­tas upp sam­ti­digt. Men publi­ken ska än­då få upp­le­va Ring­en på ett sam­man­hål­let sätt. De­lar­na fil­mas och vi­sas ihop med den sista sce­nis­ka upp­sätt­ning­en. Lan­gridge vill an­vän­da det­ta stor­verk för att tes­ta hur långt man kan kom­ma för att mins­ka på­ver­kan på mil­jön.

Gö­te­borgso­pe­rans Ring­en-sats­ning är tänkt att in­spi­re­ra, spri­da och ge kun­skaps­ut­byte i sa­m­ar­be­te med or­ga­ni­sa­tio­ner, Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, forsk­ning, fö­re­tag, myn­dig­he­ter och nyfiken all­män­het. Am­bi­tio­nen är att Ring­en ska på­ver­ka och bi­dra till håll­bar ut­veck­ling i Väst­ra Gö­ta­land, res­ten av Sve­ri­ge och in­ter­na­tio­nellt. www.opera.se

Esa-pek­ka Sa­lo­nen di­ri­ge­rar Ni­be­lung­ens ring i Helsing­fors …

… i en ny­pro­duk­tion på Fin­lands Na­tio­na­lo­pe­ra 2019–21. Ka­ri He­is­ka­nen re­gis­se­rar te­tralo­gin. Rhen­gul­det får sin pre­miär hös­ten 2019, Val­ky­ri­an vå­ren 2020, hös­ten sam­ma år Si­eg­fri­ed och slut­li­gen Rag­narök, med pre­miär vå­ren 2021. Där­ef­ter kom­mer he­la cy­keln att spe­las. Än så länge har man ba­ra av­slö­jat vil­ka som kom­mer att sjunga Wo­tan och Brünn­hil­de. Det blir Tom­mi Ha­ka­la och Jo­han­na Ru­sa­nen-kar­ta­no.

Ope­ra­che­fen Lil­li Paa­si­ki­vi vill ge Ring­en med en­bart in­hems­ka sång­a­re så långt det är möj­ligt för att kun­na visa upp vad den yng­re sång­ar­ka­dern förmår.

Sam­ti­digt har Na­tio­na­lo­pe­ran pre­sen­te­rat näs­ta sä­songs pro­gram. Nyupp­sätt­ning­ar­na är: Elekt­ra i Pa­trice Chéreaus iscen­sätt­ning från fest­spe­len i Aix-en-pro­vence. Evelyn Her­lit­zi­us ge­stal­tar Elekt­ra, Eli­sa­bet Strid be­går sin Chry­sot­he­mis-de­but, me­dan Wal­traud Mei­er ge­stal­tar den neu­ro­tis­ka mo­dern, Kly­taim­nest­ra. Esa-pek­ka Sa­lo­nen di­ri­ge­rar. Pre­miär den 2 sep­tem­ber. Kasper Hol­ten re­gis­se­rar Den fly­gan­de hol­län­da­ren med Jo­han Reu­ter i ti­tel­rol­len och Ca­mil­la Nylund i Sen­tas par­ti. Pre­miär den 18 no­vem­ber.

Ole An­ders Tand­bergs suc­céom­ta­la­de upp­sätt­ning av Sjosta­ko­vitj La­dy Mac­beth från Mt­sensk, som re­dan spe­lats i Oslo och Ber­lin, får sin Helsing­forspre­miär den 27 ja­nu­a­ri 2017. Där­ef­ter vän­tar Tjaj­kov­skijs Eu­gen One­gin i Marco Ar­tu­ro Ma­rel­lis re­gi. Pre­miär den 17 mars.

Fin­lands Na­tio­na­lo­pe­ra fi­rar lan­dets själv­stän­dig­het för hund­ra år se­dan med att ge Kai­ja Saa­ri­a­hos se­nas­te opera, On­ly the Sound Re­mains, som får sin fins­ka pre­miär den 12 april 2017. Operan byg­ger på den ja­pans­ka no-tra­di­tio­nen. Ver­ket ha­de ur­pre­miär på Ams­ter­da­mo­pe­ran i år. Pe­ter Sel­lars re­gis­se­rar. André de Rid­der di­ri­ge­rar, vil­ket han även gjor­de i Ams­ter­dam. www.oop­pe­ra­ba­let­ti.fi

En ny Ring ock­så i dans­ka Es­b­jerg

Ri­chard Wag­ners te­tralo­gi Ni­be­lung­ens ring är till­ba­ka på Den Ny Opera i Es­b­jerg i en nyupp­sätt­ning som kom­mer att spe­las i Mu­sik­hu­set. För­ra gång­en var 2003–08. Allt in­leds med Val­ky­ri­an den 25 au­gusti 2017. Där­ef­ter föl­jer Rhen­gul­det 2019, Si­eg­fri­ed 2021 och Rag­narök 2023. He­la Ring­en ges 2024. Kasper Wil­ton re­gis­se­rar, Ma­rie í Da­li sva­rar för sce­no­gra­fin och Mi­chael Bre­i­ner gör ljus­sätt­ning­en. He­la pro­jek­tet är ett sa­m­ar­be­te mel­lan Den Ny Opera och Søn­derjyl­lands Sym­fo­nior­kes­ter med si­na 89 mu­si­ker. Di­ri­ge­rar gör ope­ra­che­fen för Den Ny Opera Lars Ole Mat­hi­a­sen. Än så länge har ba­ra rollis­tan för Val­ky­ri­an av­slö­jats: Ja­mes John­son (Wo­tan), An­na­le­na Pers­son (Brünn­hil­de), Cornelia Beskow (Si­eglin­de), Mag­nus Vi­gi­li­us (Si­eg­mund), Ran­di Ste­ne (Fric­ka) och Jesper Brun-jen­sen (Hun­ding). www.den­nyo­pe­ra.dk.

Sym­fo­nisk helaf­ton­so­pe­ra av Ste­ingri­mur Rohloff

Det Konge­li­ge Te­a­ter har be­ställt en ny opera av den in­ter­na­tio­nellt er­kän­de kom­po­si­tö­ren Ste­ingri­mur Rohloff (f.1971). För li­bret­tot sva­rar för­fat­ta­ren och mu­si­kern Kristi­an Leth (f.1980). Operan Dark Mat­ters vän­tas bli urupp­förd vå­ren 2018 på Det Konge­li­ge Te­a­ters Gam­le Sce­ne av Det Konge­li­ge Te­a­ters ope­ra­so­lis­ter, Det Konge­li­ge Ka­pel och Det Konge­li­ge Oper­a­kor. Ste­ingri­mur Rohloff kom­mer att flä­ta in elekt­ro­nik och vi­deo mel­lan mu­si­ken och dra­mat som ut­spe­las på sce­nen.

Cav & Pag på Co­vent Gar­den har vun­nit Oli­vi­er Awards

Re­gis­sö­ren Da­mi­a­no Michi­e­let­tos upp­sätt­ning av par­häs­tar­na Ca­val­le­ria rusti­ca­na och Pa­jaz­zo på Royal Opera House, Co­vent Gar­den, i Lon­don har vun­nit Oli­vi­er Awards för Årets bäs­ta ope­ra­pro­duk­tion. Pro­duk­tio­nen är ett sa­m­ar­be­te mel­lan Co­vent Gar­de­no­pe­ran, Syd­neyo­pe­ran, La Mon­naie i Brys­sel och Gö­te­borgso­pe­ran. Pre­miä­ren äg­de rum i Lon­don den 3 de­cem­ber 2015. Om två år kom­mer upp­sätt­ning­en att spe­las på Gö­te­borgso­pe­ran. Oli­vi­er Awards har de­lats ut se­dan 1976 och är en av brit­tisk te­a­ters mest ef­ter­trak­ta­de ut­mär­kel­ser. www.kgl­te­a­ter.dk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.