Salo­me

Tidskriften OPERA - - Foresrallningar - DET KONGE­LI­GE TE­A­TER, KÖ­PEN­HAMN • RE­CEN­SENT: CLAES WAH­LIN www.kgl­te­a­ter.dk • FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN

Den norsk­föd­de – men nu­me­ra of­tast verk­sam runt om i Eu­ro­pa – re­gis­sö­ren Ste­fan Her­heim har en sär­de­les god för­må­ga att ska­pa frä­scha och över­ras­kan­de tolk­ning­ar av oper­a­klas­si­ker­na. I Sve­ri­ge har han en­dast en gång fått ett upp­drag, på Fol­ko­pe­ran där han iscen­sat­te Così fan tut­te strikt sym­met­riskt. För­väx­ling­ar­na mel­lan de bå­da pa­ren över­sat­tes till syn­lig ma­te­ma­tik.

Med Ri­chard Strauss Salo­me mö­ter publi­ken en milt ut­tryckt över­ras­kan­de scen­bild. He­i­ke Sche­e­le har byggt upp ett li­tet uni­ver­sum på sce­nen som do­mi­ne­ras av en gi­gan­tisk stjärn­ki­ka­re. En hög, svängd fond sträc­ker sig mot rym­den, där må­nen kan skå­das så­väl på av­stånd som i ex­trem när­bild. Blic­ken, den som ser, den som blir sedd, är vad som ut­gör fo­kus i den­na egen­ar­ta­de men lik­väl över­ty­gan­de upp­sätt­ning.

Här har in­te den in­ces­tu­ö­sa histo­ri­en fått sin lös­ning med en ek­va­tion från Freud (men möj­li­gen Lacan). Kans­ke hand­lar det om en form av mi­me­tiskt be­gär att vil­ja det som den and­re vill. Nar­ra­bot­hs in­led­nings­scen med pa­gen, där den för­re är för­häx­ad av Salo­me, den se­na­re av må­nen, dub­ble­ras av He­ro­des och He­ro­dias. Ovan­för allti­ho­pa, i li­ka­da­na ko­sty­mer, mi­mar He­ro­des och He­ro­dias Nar­ra­both och pa­gen. Vem föl­jer vem? Såsom i him­len, så ock på jor­den?

Så där hål­ler det på. Plöts­ligt vill fler än He­ro­des ha Salo­me. Grup­pen med ju­dis­ka skrift­lär­da föl­jer vem som helst, så länge ve­der­bö­ran­de ver­kar för de­ras syf­ten. Ja, ju­dar för­res­ten, bland sce­nens fi­gu­rer finns en rad hi­sto­ris­ka härs­ka­re, Ludvig XIV, Na­po­le­on, Hit­ler …, så He­ro­des makt är i förs­ta hand Mak­ten och dess be­gär. Vad Salo­me vill, möj­li­gen, är att av­skil­jan­det av Jocha­naans hu­vud ska få slut på om in­te Mak­ten, så be­gä­ret. För det är in­te ba­ra Salo­me som dör i den­na upp­sätt­nings slut­scen. He­ro­des skjuts ihjäl av He­ro­dias se­kun­den ef­ter att han be­ord­rat Salo­mes död. Den se­na­re sker för öv­rigt ge­nom att hon bok­stav­li­gen upp­slu­kas av Jocha­naan, vars hu­vud i slu­tet är så stort att hon lätt kan kli­va om­kring i hans mun­hå­la. Nu vo­re den­na upp­sätt­ning in­te li­ka över­ty­gan­de om in­te so­lis­ter­na age­ra­de så sä­kert. Stän­digt hän­der det sa­ker, in­te ba­ra mel­lan de för stun­den sjung­an­de, ut­an det på­går rän­ker och an­nat vid si­dan om. Främst bland al­la des­sa är Ann Pe­ter­sens Salo­me, som sce­niskt är ett li­tet mi­ra­kel, en le­ge­ring av Lo­li­ta, Ma­rilyn Mon­roe och Mo­desty Blai­se. Hen­nes röst är dess­utom som skräd­dar­sydd för par­ti­et, elas­tisk, stark och oer­hört ut­trycks­full. Det är den bäs­ta Salo­me jag har hört på många år, Ni­na Stem­me ing­et un­dan­tag.

Mäk­ti­ga rös­ter har ock­så John Lund­gren som Jocha­naan, John­ny van Hals He­ro­des och Su­san­ne Res­marks He­ro­dias. De­ras när­va­ro är be­ty­dan­de, så även Adam Frand­sens Nar­ra­both och pa­gen Sabri­na Kö­gel. Al­la har bå­de stäm­mor av hög klass och age­rar som vo­re de på en bätt­re tal­te­a­ter. Or­kes­tern sling­rar sig sug­gestivt fram un­der Mi­chael Bo­ders led­ning, mjukt men dra­ma­tiskt och med god upp­märk­sam­het på sång­ar­na.

I den­na sampro­duk­tion mel­lan Det Konge­li­ge, Den Nors­ke Opera och Salz­burg­fest­spe­len dri­ver Her­heim kon­se­kvent sin lin­je och stäl­ler fler frå­gor än han ger svar, kär­le­kens gå­ta må va­ra stör­re än dö­dens hem­lig­het, sjung­er Salo­me. En­ligt Her­heim är Salo­mes gå­ta stör­re än kär­le­kens, el­ler i al­la fall be­gä­rets.

STRAUSS: SALO­ME

Pre­miär 17 april, be­sökt fö­re­ställ­ning 26 april 2016. Di­ri­gent: Mi­chael Bo­der Re­gi: Ste­fan Her­heim Sce­no­gra­fi: He­i­ke Sche­e­le Ko­stym: Ge­si­ne Völlm Ljus: Jo­achim Kle­in Vi­de­o­de­sign: Fett­film (Mom­me Hin­richs och Tor­ge Møl­ler) Ko­re­o­gra­fi: Mic­ke Strid So­lis­ter: John­ny van Hal, Su­san­ne Res­mark, Ann Pe­ter­sen, John Lund­gren, Adam Frand­sen, Sabri­na Kö­gel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.