Gerd Grochowskis

Tidskriften OPERA - - Festivaler -

in­sat­ser som Am­for­tas och Ti­tu­rel, me­dan Kling­s­or var av det mer harm­lö­sa sla­get.

Man bru­kar ju sä­ga att Bay­reuth är en verk­stad där upp­sätt­ning­ar­na spe­lar upp sig un­der ett par sä­song­er och når full­bor­dan sis­ta gång­en som de står på spel­pla­nen. Jag tviv­lar på att så blir fal­let med den­na upp­sätt­ning.

Den som und­rar hur Jo­nat­han Mee­ses Par­si­fal skul­le ha ar­tat sig kan näs­ta år be­ge sig till Wi­en, där han kom­mer att bju­da på sin ver­sion av ver­ket. Un­der ti­den re­kom­men­de­ras ett be­sök på jo­nat­han­mee­se.com, där han med brys­ka me­del kom­men­te­rar Bay­reuth – Wag­ner debri­e­fing som bäst! Alex­an­der Hu­se­bye

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.