I ATEN

NYA OPE­RA­HU­SET

Tidskriften OPERA - - Repotage -

Atens nya Ope­ra lik­nar ing­et an­nat som värl­den har sett. Här ska vi tän­ka bort de ope­ra­hus i ny­ba­rock och ny­re­näs­sans som do­mi­ne­rar Eu­ro­pas stor­stä­der. I stäl­let ska vi tän­ka Gre­kland: varm natt, vi­ta stjär­nor på en glim­ran­de him­mel, dof­ten av pin­jer och oliv­träd, hav och bå­tar. Med de bil­der­na på nät­hin­nan ska vi när­ma oss det nya ope­ra­hu­set i Kal­lit­hea som in­vigs i år.

Kal­lit­hea är in­te den mest up­pen­ba­ra plat­sen för en ny ope­ra­bygg­nad. En tätt­be­fol­kad förstad till Aten – mer ex­akt till den liv­li­ga men slit­na hamn­sta­den Pi­reus. I sta­den lig­ger de id­rotts­a­re­nor som upp­för­des i sam­band med olym­pi­a­den 2004 och det­ta var ock­så plat­sen för den förs­ta som­ma­ro­lym­pi­a­den 1896. Kal­lit­he­as en­da egent­li­ga sam­rö­re med mu­sik be­står i att gre­kisk blues, re­be­ti­ko, en gång upp­stod här, ska­pad av gre­kisk­ta­lan­de emi­gran­ter från Tur­ki­et. Ren­zo Pi­a­no Buil­ding Works­hop Pro­jects är an­sva­ri­ga för ar­ki­tek­tu­ren. Fö­re­ta­gets front­fi­gur är den 80-åri­ge ita­li­ens­ke mä­s­te­rar­ki­tek­ten Ren­zo Pi­a­no. Han har ri­tat många kul­tur­bygg­na­der, som Cent­re Pom­pi­dou i Pa­ris och Art In­sti­tu­te of Chi­ca­go. Kom­plex­et i Kal­lit­hea in­ne­fat­tar även ett stil­fullt nytt gre­kiskt na­tio­nal­bib­li­o­tek – ut­for­mat i sam­ar­be­te med Bri­tish Lib­ra­ry – och en de­sig­nad park på 170 000 kvadrat­me­ter, fylld med oliv­träd och me­del­havs­väx­ter.

Tom­ten var un­der OS par­ke­rings­plats och dess­förin­nan kapp­löp­nings­ba­na. Ren­zo Pi­a­nos förs­ta in­sats var där­för att ska­pa en 32 me­ter hög kul­le. Gre­kland och ha­vet är evigt för­bund­na, me­na­de han, och be­sö­kar­na på så­väl Ope­ran som bib­li­o­te­ket skul­le kun­na se den blå Fa­li­ron­buk­ten, som dol­des av mo­tor­vä­gar och fas­tig­he­ter.

Ope­ra­hu­set är en gå­va från Stav­ros Ni­ar­chos Founda­tion, en stif­tel­se vars peng­ar ut­gått från den storm­ri­ke skepps­re­da­ren Stav­ros Ni­ar­chos. Kon­tak­ten med ha­vet an­spe­lar där­för ock­så på re­dar­fa­mil­jens verk­sam­het. To­talt har bygg­kom­plex­et kostat 5,8 mil­jar­der kro­nor, vil­ket gör det­ta till värl­dens i sär­klass störs­ta pri­va­ta spon­sorå­ta­gan­de. Pro­jek­te­ring­en på­bör­ja­des 2008, när Gre­kland gick in i sin dju­pa eko­no­mis­ka kris, och av­sik­ten har va­rit att ska­pa fram­tids­hopp.

De två ope­ra­sce­ner­na lig­ger i en egen fly­gel. Sto­ra sce­nen går i klas­siskt rött, en häst­sko­sa­long med 1400 åskå­dar­plat­ser och fy­ra ra­der. Grund­tan­ken har va­rit att ska­pa när­het och in­ti­mi­tet även upp­i­från ra­der­na. Här finns ock­så en li­ten ex­pe­ri­ments­cen ut­an fas­ta åskå­dar­plat­ser. Den kan ta upp till 450 åskå­da­re be­ro­en­de på hur upp­sätt­ning­ar­na pla­ne­ras och kan även an­vän­das som am­fi­te­a­ter. Sam­man­ta­get blir det ett av värl­dens tek­niskt bäst ut­rus­ta­de ope­ra­hus.

Stif­tel­sen har in­te spa­rat på nå­got. Till scen­land­ska­pet har de an­li­tat väl­kän­da Theat­re Pro­jects i London, en ar­ki­tekt­fir­ma spe­ci­a­li­se­rad på te­a­terin­te­ri­ö­rer, an­sva­rig även för Den Nors­ke Ope­ra & Bal­lett i Oslo och in­om­hus­sce­nen i ope­ra­fes­ti­valsta­den Glyn­de­bour­ne.

Den nya Ope­ran smy­göpp­na­de re­dan i ju­ni 2016. Un­der hös­ten har ett par mind­re eve­ne­mang ägt rum och när Eu­ro­pas stats­mi­nist­rar var på eko­no­mi­be­sök hölls ett av mö­te­na i fas­tig­he­ten. Men det full­stän­di­ga över­läm­nan­det sker först i mars 2017 och drif­ten be­räk­nas va­ra helt i gång först till som­ma­ren, ung­e­fär när Aten­fes­ti­va­len bör­jar på den an­ti­ka am­fi­te­a­tern He­ro­des At­ticus Odeion, där Gre­klands Na­tio­na­lo­pe­ra all­tid fram­trä­der.

Dis­kus­sions­äm­net i Aten har va­rit den gre­kis­ka sta­tens för­må­ga att skö­ta och fi­nan­si­e­ra den väl­di­ga gå­van. Åsik­ter­na går isär och oron är in­te obe­fo­gad med tan­ke på de sto­ra ner­skär­ning­ar­na i de of­fent­li­ga kul­tur­bud­ge­tar­na. Se­dan stif­tel­sen lo­vat att ut­fö­ra ett visst fram­ti­da un­der­håll på bygg­na­den har många – men lång­t­i­från al­la – bli­vit lug­na­re.

”Om man in­te kan skö­ta så­da­na sa­ker som en stat, som en na­tion, då kan vi lå­sa dör­rar­na och hop­pa i Me­del­ha­vet”, sa Andre­as Draco­pou­los, vice vd för Stav­ros Ni­ar­chos Founda­tion beskt vid en press­kon­fe­rens i som­ras. Det­ta sä­ger en del om de dis­kus­sio­ner som förts mel­lan re­ge­ring­en och stif­tel­sen.

Över he­la bygg­na­den har Ren­zo Pi­a­no lagt ett tunt tak, två cen­ti­me­ter tjockt och täckt med sol­pa­ne­ler. Som­ma­ren kan va­ra glöd­het i Aten och skug­ga är en nöd­vän­dig­het.

Ing­var von Malm­borg

– Vi ska gö­ra det nya ope­ra­hu­set till ett vik­tigt in­ter­na­tio­nellt cent­rum för kul­tur i Gre­kland, sä­ger ope­ra­che­fen My­ron Mi­chai­li­dis en­tu­si­as­tiskt.

– Vik­tigt in­te ba­ra för kul­tu­ren ut­an ock­så för eko­no­min och tu­ris­men. Med en vulkan av ak­ti­vi­te­ter, fle­ra dag­li­ga ak­ti­vi­te­ter!

I ok­to­ber 2017 ska det förs­ta kom­plet­ta opera­ver­ket fram­fö­ras i det nya ope­ra­hu­set i Kal­lit­hea. Vad det blir vill My­ron Mi­chai­li­dis in­te av­slö­ja – mer än att det kom­mer att bli högin­tres­sant för en in­ter­na­tio­nell publik. Gre­kis­ka kul­tur­mi­ni­s­te­ri­et ger ett år­ligt an­slag på 162 mil­jo­ner kro­nor till GNO. My­ron Mi­chai­li­dis, som stu­de­ra­de mu­sik vid Uni­ver­si­tät der Küns­te i Ber­lin för Hans-mar­tin Ra­benste­in, räk­nar med att få in yt­ter­li­ga­re en mil­jon kro­nor i spon­sorin­täk­ter.

– I Gre­kland finns ing­en tra­di­tion av kul­turspons­ring från sto­ra fö­re­tag, me­nar han. Fast det här pro­jek­tet är så spe­ci­ellt, ett slags åter­upp­stån­del­se för he­la Gre­kland, att vi än­då är gans­ka säk­ra på att peng­ar­na finns där.

Man kom­mer att spe­la ope­ra, ope­ret­ter, ba­lett och mu­si­ka­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.