BO­RIS GODUNOV

Tidskriften OPERA - - Nyttpaco - | | | | | | | | | Hen­ry Larsson

svensk ope­ras­ång­a­re i dag som för­med­lar den svens­ka ro­mans­skat­ten med så­dan käns­la, oklan­der­ligt väl­ljud och ut­sökt text­tolk­ning som Karl-mag­nus Fred­riks­son.

Den här fi­na dub­bel-cd:n, in­spe­lad i Sve­ri­ges Ra­di­os stu­dio 3 vå­ren 2015 till­sam­mans med sång­a­rens mång­å­ri­ge ac­kom­pan­ja­tör Mat­ti­as Böhm, ger en bred prov­kar­ta på Fred­riks­sons stil­ful­la sång­konst; från Strauss yvigt ro­man­tis­ka ”Zu­ei­gnung”, över Si­be­li­us och de svens­ka na­tio­nal­ro­man­ti­ker­na till den mer po­le­ra­de visto­nen i pär­lor ur den svens­ka vis­skat­ten som Evert Tau­bes ”Så skim­ran­de var ald­rig ha­vet” och ”Kom i min famn” och Olle Adolp­h­son ”Trub­bel” och ”Karls­son evig vår”.

Många av sång­er­na har spe­lats in ti­di­ga­re: Gri­egs ”En drøm” och ”Jeg els­ker dig”, Si­be­li­us ”Var det en dröm” och ”Flic­kan kom ifrån sin älsk­lings mö­te”, Alfvéns ”Jag läng­tar dig”, ”Sko­gen so­ver” och många and­ra nor­dis­ka ro­mans­klas­si­ker.

I ”Chest­nuts Ro­asting On An Open Fi­re”, Mel Tor­més gam­la jul­klas­si­ker från 1944, hör vi Fred­riks­son stil­fullt ax­la Nat King Co­les man­tel för att i näs­ta spår med ful­lö­digt väl­ljud ta sig an Adams julsång ”O hel­ga natt”. Snyggt!

Ski­van in­ne­hål­ler en pre­sen­ta­tion av sång­a­ren. Kans­ke att ut­gi­va­ren ha­de kun­nat be­mö­da sig om en ald­rig så kort­fat­tad text­kom­men­tar till de många sång­er­na och vi­sor­na. Ty­värr sak­nas även sång­tex­ter även om upp­gif­ter om text­för­fat­ta­re finns pryd­ligt an­giv­na. Men det be­ty­der mind­re när man lyss­nar på den­na ma­ka­löst fi­na dub­bel-cd.

An­non­sö­rer i det­ta nummer:

Fa­vo­ri­t­re­sor Fol­ko­pe­ran Gö­te­borgso­pe­ran Härnö­sand folk­hög­sko­la Kung­li­ga Ope­ran Lu­leå tek­nis­ka uni­ver­si­tet Mal­mö Ope­ra Stock­holms Kon­sert­hus Sto­ra Te­a­tern Svens­ka Kul­tur­re­sor Vadste­na-aka­de­min Werm­land Ope­ra Your Next Tour AB

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.