La ci­u­dad de las men­ti­ras

Tidskriften OPERA - - Foreställningar - TE­ATRO RE­AL, MADRID • RECENSENT: SVEN ÅKE HEED • FO­TO: JAVIER DEL RE­AL www.te­atro-re­al.com

Te­atro Re­al i Madrid har ny­li­gen haft pre­miär på en ny­skri­ven opera av den spans­ka ton­sät­ta­ren Ele­na Men­do­za, född i Se­vil­la, men nu­me­ra bo­satt och verk­sam i Ber­lin. La ci­u­dad de las men­ti­ras (Lögn­er­nas stad) är ett be­ställ­nings­verk, det sista som åter­stod av dem som för­re ope­ra­che­fen Ge­rard Mor­ti­er var ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till fö­re sin död. Ope­ran byg­ger på fy­ra no­vel­ler av den uru­gu­ay­ans­ke för­fat­ta­ren Ju­an Car­los Onet­ti. Samt­li­ga berättelser ut­spe­lar sig i den fik­ti­va sta­den San­ta María, vars in­vå­na­re speg­lar myc­ket av spansk – och sär­skilt la­ti­na­me­ri­kansk – men­ta­li­tet så som vi lärt kän­na den i den mo­der­na lit­te­rä­ra tra­di­tio­nen i La­ti­na­me­ri­ka med dess ab­sur­dis­tis­ka över­to­ner.

Fy­ra kvin­nor står i cent­rum och det är de­ras öden vi får föl­ja, di­rekt el­ler in­di­rekt ge­nom kom­men­ta­rer från oli­ka män­ni­skor i sta­den. Och skval­ler i en små­stad kan ibland, som be­kant, när­ma sig den re­na lögn­en, vil­ken i vis­sa fall ock­så kan ut­veck­las till en be­kväm lev­nads­stra­te­gi. Ope­ran rym­mer en del kon­kre­ta, of­ta dråp­li­ga, si­tu­a­tio­ner, som in­te vä­jer för slap­stic­kets hals­bry­tan­de ko­mik, med re­fe­ren­ser till Char­lie Chaplin el­ler Bus­ter Ke­a­ton. Men i långa styc­ken be­står li­bret­tot av en be­rät­tan­de text som läggs i mun­nen på de oli­ka per­so­ner­na och som il­lu­stre­rar li­vet i sta­den. Dra­ma­tur­giskt lig­ger kanske här ett av de störs­ta pro­ble­men med upp­sätt­ning­en. Fle­ra av so­lis­ter­na har ock­så ta­la­de re­pli­ker, av vil­ka någ­ra får ka­rak­tä­ren av ren upp­läs­ning.

Par­ti­tu­ret be­står allt­så av en po­ly­fo­ni av rös­ter, men det för­ut­sät­ter även med­ver­kan på sce­nen av in­tru­men­ta­lis­ter i oli­ka rol­ler. Av de fy­ra kvin­nor­na i hu­vud­rol­ler­na spe­lar ock­så två ett in­stru­ment, fi­ol re­spek­ti­ve drag­spel. De övri­ga två har ock­så ut­bild­ning och er­fa­ren­het av oli­ka in­stru­ment samt – lik­som för öv­rigt samt­li­ga med­ver­kan­de – en bred bakgrund in­om sam­ti­da avant­gar­dis­tisk mu­sik­te­a­ter. Det är, som man för­står, en hand­ploc­kad en­semb­le som ar­be­tat fram upp­sätt­ning­en i en lång pro­cess. Om man ska för­sö­ka be­skri­va mu­si­ken så ar­be­tar den med oli­ka ut­tryck, allt­i­från avan­ce­rad in­stru­men­tell mu­sik till ljud som upp­står i kropps­rö­rel­ser el­ler i kon­takt med oli­ka fö­re­mål. Ett ex­em­pel är det drag­spel som trak­te­ras av roll­fi­gu­ren Car­men och som an­vänds i re­kla­men för upp­sätt­ning­en. Den som vän­tat sig drag­spels­mu­sik blir nog be­svi­ken, för in­stru­men­tet an­vänds ge­nom hela fö­re­ställ­ning­en till att ska­pa ljud med hjälp av knack­ning­ar el­ler ibland ge­nom att ut­an att ge ton töm­ma bäl­gen på luft, än­da till sista sce­nen när Car­men plöts­ligt bris­ter ut i ett im­po­ne­ran­de vir­tu­ost so­lo.

Ele­na Men­do­za och hen­nes li­bret­tist Matt­hi­as Reb­stock ut­gör ett sam­man­svet­sat team, som till­sam­mans ock­så står för re­gin. De­ras när­mas­te med­ar­be­ta­re är samt­li­ga tys­kar som an­sva­rar för så­väl sce­no­gra­fi som ljus- och ljud­de­sign samt vi­de­oin­slag. Även det sce­nis­ka är starkt in­flu­e­rat av sam­ti­da tysk teater. Det är up­pen­bart att Men­do­za haft sto­ra am­bi­tio­ner med sitt mu­sik­te­a­ter­pro­jekt – som hon fö­re­drar att kal­la det – sna­ra­re än opera. Än är dock kanske steget långt till för­verk­li­gan­det av hen­nes pla­ner på att, som hon sä­ger, ska­pa en helt ny mu­sik­te­a­ter­gen­re.

MEN­DO­ZA: LA CI­U­DAD DE LAS MEN­TI­RAS

Pre­miär 20 feb­ru­a­ri, be­sökt fö­re­ställ­ning 24 feb­ru­a­ri 2017. Di­ri­gent: Ti­tus Eng­el Re­gi: Matt­hi­as Reb­stock, Ele­na Men­do­za Sce­no­gra­fi: Bet­ti­na Mey­er Ko­stym: Sa­bi­ne Hilscher Ljus: Urs Schö­ne­baum Ljud­de­sign: SWR Ex­pe­ri­men­talstu­dio Frei­burg So­lis­ter: Ka­tia Gu­e­des, Laia Fal­cón, An­ne Lan­da, An­na Spi­na, Gra­ham Va­len­ti­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.