IN­TER­NA­TIO­NELL GÄST­SPELS­SCEN I STOCK­HOLM

Stock­holm be­hö­ver en gäst­spels­scen av hög klass, kom sta­den fram till 2009. Hu­vud­sta­den ha­de ing­en så­dan scen, var­ken bra el­ler då­lig, och har det fort­fa­ran­de in­te. Ef­tersom Stock­holmso­pe­ran, Dra­ma­ten och Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern an­vän­der si­na sce­ner i pr

Tidskriften OPERA - - Aktuellt - SKRI­BENT: ING­VAR VON MALMBORG • FO­TO: STOCK­HOLMS STAD

Många eu­ro­pe­is­ka stor­stä­der har en väl­ut­rus­tad gäst­spels­scen. Även Oslo och Helsing­fors och till och med det fat­ti­ga Aten. Stock­holm mis­sar dä­re­mot de tur­ne­ran­de in­ter­na­tio­nel­la te­a­ter­grup­per, rock­band, ny­cir­ku­sen­semb­ler och ope­raupp­sätt­ning­ar som är sto­ra at­trak­tio­ner för be­sö­ka­re. För­lus­ten är dub­bel. Kul­tur­li­vet får in­te den sti­mu­lans som sto­ra gäst­spel ger och sta­den för­lo­rar po­ten­ti­el­la tu­ri­stin­koms­ter.

Sta­den tit­ta­de där­för på Nor­ra Djur­gårds­sta­den, en ny stads­del, som väx­er fram med hö­ga am­bi­tio­ner. Här fanns inga kul­tur­ak­ti­vi­te­ter alls, men fy­ra gaskloc­kor som länge stått över­giv­na. De ri­ta­des av Fer­dinand Bo­berg un­der hans mest pro­duk­ti­va pe­ri­od och upp­för­des i en stil­full in­dustri­ar­ki­tek­tur från för­ra se­kel­skif­tet.

Sta­den fast­na­de för Gas­kloc­ka 2. Bygg­na­den är från 1899. Den har en soc­kel i gra­nit och rött te­gel som grund, plus möns­ter­band i gult te­gel från Schle­si­en. To­talt 2 365 m² gol­vy­ta. Lo­ka­len skul­le ef­ter en renovering kun­na ta 2 000 sit­tan­de åskå­da­re al­ter­na­tivt 3 000 stå­en­de, vil­ket är ide­a­liskt för många ty­per av gäst­spel.

För­e­ning­en In­ter­na­tio­nell scen i gas­ver­ket bil­da­des och där ingick er­far­na kul­tu­rent­re­pre­nö­rer och te­a­te­rar­ki­tek­ter. Stock­holms stad sat­sa­de fy­ra mil­jo­ner på pro­jek­te­ring och för­e­ning­en fick eko­no­miskt stöd för att ar­be­ta fram af­färsmo­del­ler och kon­cept. Re­vi­sions­by­rån KPMG an­såg att verk­sam­he­ten bäst skul­le dri­vas av en själv­stän­dig stif­tel­se.

Vå­ren 2014 an­slog stads­full­mäk­ti­ge 530 mil­jo­ner till in­ve­ste­ring­ar. I be­slut­stex­ten nämns att gas­kloc­kan skul­le kun­na fun­ge­ra som er­sätt­nings­scen för Stock­holmso­pe­ran un­der dess kom­man­de renovering. För­de­len för sta­den var att sce­nen un­der ett par år skul­le ar­be­tas in i publi­kens med­ve­tan­de och sam­ti­digt ge­ne­re­ra en hy­ra.

Be­slu­tet in­ne­bar att Gas­kloc­ka 2 skul­le dri­vas som dot­ter­bo­lag till Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern. Ar­gu­men­tet var att Stads­tea­tern ha­de stor kom­pe­tens, lik­som att sta­den då kun­de kon­trol­le­ra att eko­no­min in­te gick över­styr.

Pro­ble­met var att star­ka rös­ter i te­a­terns sty­rel­se mot­sat­te sig det­ta. Kort ef­ter va­let 2014 upp­häv­des stads­full­mäk­ti­ges be­slut. All pro­jek­te­ring upp­hör­de och an­sva­ret för Gas­kloc­ka 2 flyt­ta­des bort från Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern.

Makt­skif­tet i riks­da­gen med­för­de ock­så för­änd­ring­ar. Trots att peng­ar för en renovering av Stock­holmso­pe­ran re­ser­ve­rats i riks­da­gens bud­get re­dan i de­cem­ber 2013 har Sta­tens fas­tig­hets­verk först nu fått sig­na­ler att sät­ta igång. Det­ta har ska­pat en osä­ker­het runt kul­tur­mi­nis­terns in­ten­tio­ner och där­för har allt stått stil­la runt Gas­kloc­ka 2. In­te hel­ler i grann­hu­set Gas­kloc­ka 1, där ett mu­sik­ho­tell med 150 rum och en scen i bot­ten­pla­net va­rit in­pla­ne­rad, har nå­gon ak­ti­vi­tet ägt rum.

I VÅR HAR FLE­RA SA­KER HÄNT PA­RAL­LELLT

Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern har med­de­lat att hela verk­sam­he­ten, fem sce­ner, ska ut­lo­ka­li­se­ras un­der ett och ett halvt år med bör­jan 2019. Fas­tig­he­ten är i stort be­hov av upp­rust­ning. Även Dra­ma­tens sto­ra scen ska va­ra stängd i sju må­na­der, tro­li­gen med bör­jan 2019. Där­med re­no­ve­ras de tre störs­ta scen­konstin­sti­tu­tio­ner­na i hu­vud­sta­den un­der ung­e­fär sam­ma tids­pe­ri­od.

Med det­ta kom­mer dis­kus­sio­nen om Gas­kloc­ka 2 åter­i­gen upp på bor­det. Gas­kloc­kan lig­ger in­te centralt och är okänd för många stock­hol­ma­re. Men verk­sam­he­ten skul­le få en ly­san­de in­trim­ning om först Dra­ma­ten, se­dan Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern och till sist Stock­holmso­pe­ran an­vän­de hu­set som er­sätt­nings­scen. Är det­ta möj­ligt?

– Bå­de för Stock­holm och om­rå­det är det vik­tigt att en kul­tur­verk­sam­het kan eta­ble­ras i Gas­kloc­ka 2, sä­ger an­sva­ri­ga bor­gar­rå­det Jan Va­le­skog (S). Där­för har Ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret nu i upp­drag att un­der­sö­ka för­ut­sätt­ning­ar­na för att över­lå­ta bygg­na­den till en ak­tör med go­da am­bi­tio­ner för den­na uni­ka mil­jö.

– Det är sta­dens an­svar att ta hand om de kul­tur­bygg­na­der som Fer­dinand Bo­bergs gaskloc­kor ut­gör, me­nar det ti­di­ga­re fi­nans­bor­gar­rå­det Sten Nor­din (M). Här har vi en unik chans att ska­pa en ny kul­turin­sti­tu­tion i en av sta­dens nya väx­an­de stads­de­lar.

– Stock­holm är dess­utom en allt­mer in­ter­na­tio­nell stad och mås­te hänga med i ut­veck­ling­en på al­la om­rå­den, fort­sät­ter Sten Nor­din. An­na Ta­ka­nen, scen­konst­chef på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern, lå­ter oer­hört en­tu­si­as­tisk in­för att flyt­ta ut verk­sam­he­ten och spe­la runt om i Stock­holm – och kanske mö­ta en helt ny publik. Hon be­skri­ver nu­lä­get så här.

– Vi tit­tar på al­la möj­li­ga lo­ka­ler. Vi kom­mer att ar­be­ta på plat­ser där ing­en gjort teater ti­di­ga­re. Vi kom­mer att sam­ar­be­ta med små­teat­rar och fria grup­per, och själv­klart spe­la på vår fi­li­al i Skär­hol­men som in­te be­rörs av upp­rust­nings­pro­jek­tet. Men vi har ing­et in­tres­se av Gas­kloc­ka 2.

PÅ DRA­MA­TEN LÅ­TER DET AN­NORLUN­DA

– Dra­ma­ten över­vä­ger al­la möj­lig­he­ter och skul­le det bli ak­tu­ellt med Gas­kloc­ka 2 kom­mer vi ab­so­lut att tit­ta även på den sce­nen, sä­ger press­che­fen Mim­mi Fristorp ef­ter att ha råd­frå­gat te­a­ter­led­ning­en.

Kom­mer re­no­ve­ring­en av gaskloc­kor­na att få fart, trots allt? In­te lätt att sva­ra på. Men al­la de tre sto­ra scen­konstin­sti­tu­tio­ner­na i Stock­holm be­hö­ver spel­plat­ser un­der si­na upp­rust­nings­pe­ri­o­der. De­ras even­tu­el­la in­tres­se av Gas­kloc­ka 2 kom­mer att av­gö­ra om Stock­holm får en in­ter­na­tio­nell gäst­spels­scen i Nor­ra Djur­gårds­sta­den.

VISIONSBILD GAS­VER­KET I HJORTHAGEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.