al­ber­to zed­da 1928–2017

Tidskriften OPERA - - In Memoriam -

† Den ita­li­ens­ke di­ri­gen­ten och mu­sik­fors­ka­ren Al­ber­to Zed­da har av­li­dit 89 år gam­mal. Han stu­de­ra­de i sin hemstad i Mi­la­no för di­ri­gen­ter­na An­to­ni­no Vot­to och Carl Ma­ria Gi­uli­ni. Zed­da gjor­de sin de­but 1956 ge­nom att di­ri­ge­ra Bar­be­ra­ren i Se­vil­la. Om­gå­en­de bör­ja­de Zed­da di­ri­ge­ra i en mängd ita­li­ens­ka ope­ra­hus och där­ef­ter tog hans in­ter­na­tio­nel­la kar­riär fart med upp­drag i Bor­deaux, Pa­ris, Wi­en, Ber­lin, Lon­don, New York osv. En pe­ri­od var han mu­si­ka­lisk le­da­re för Fes­ti­val del­la Val­le d´itria och även konst­när­lig chef för Ros­sini­festi­va­len i Pe­sa­ro. På då­va­ran­de Mal­mö Stads­tea­ter di­ri­ge­ra­de Zed­da Ros­si­ni­buf­fan Sil­kes­ste­gen.

Som mu­sik­fors­ka­re var han an­sva­rig för ett otal ut­gå­vor av käll­kri­tis­ka ope­ra­par­ti­tur av Vi­val­di, Hän­del, Do­ni­zet­ti, Bel­li­ni, Ver­di, men mest känd är han för si­na kri­tis­ka ut­gå­vor av Ros­si­ni­verk. Al­ber­to Zed­das diskogra­fi är om­fat­tan­de med främst Ros­si­ni­o­pe­ror, som t.ex. Tancre­di, Ita­li­ens­kan i Al­ger, Den tjuv­ak­ti­ga ska­tan, Askung­en och La don­na del la­go samt Bel­li­nis Be­a­trice di Ten­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.