KRASSLIG FÄRGARFRU

Tidskriften OPERA - - Opera Weekend - www.oper-leip­zig.de

Av­slut­ning­en på den­na Straus­strio i Leip­zig, Die Frau oh­ne Schat­ten, blev li­te ram­po­ne­rad sce­niskt p.g.a. ett sjuk­doms­fall. Jen­ni­fer Wil­son er­sat­tes av Ele­na Pank­ra­to­va, som sjöng rol­len från si­dan med hjälp av ett not­ställ me­dan en re­gi­as­si­stent gick sce­ne­ri­er­na. Det blev li­te av­sla­get. Pank­ra­to­vas färgarfru var full­stän­digt ful­mi­nant med sin här­ligt flö­dan­de dra­ma­tis­ka stäm­ma. Den 80-åri­ge Franz Grund­he­ber gjor­de här för­mod­li­gen och för­hopp­nings­vis sin sis­te Barak. Den­ne världs­ba­ry­ton har haft en ly­san­de kar­riär och jag tyck­te det var be­kläm­man­de att se en äld­re ar­tist där ål­dern har ta­git ut sin rätt. Trots en myc­ket so­lid sång­tek­nik blev det en vo­kal sned­be­last­ning gente­mot Pank­ra­to­vas oce­an­li­ka röst. Det finns ett bäst fö­re da­tum även för sång­a­re.

Kej­sar­pa­ret Burk­hard Fritz och Si­mo­ne Sch­nei­der var dock oklan­der­li­ga. Mest im­po­ne­rad var jag av mez­zo­so­pra­nen Ka­rin Lo­ve­li­us i rol­len som am­man. Dråp­lig var sce­nen när hon stek­te fis­kar­na, likt ett mat­lag­nings­pro­gram i tysk te­ve. Lo­ve­li­us har det­ta krä­van­de par­ti un­der hu­den och de svå­ra in­ter­vall­språng­en fix­a­de hon ga­lant. Sång­ers­kan är se­dan fle­ra år en­ga­ge­rad i Leip­zig, där hon gjort suc­cé främst i Wag­ner- och Strauss­re­per­to­a­ren.

Balázs Ko­va­liks re­gi och He­i­ke Sche­e­les sce­no­gra­fi ha­de ta­git fas­ta på det över­då­di­ga i ver­ket, men de lyf­te även fram de små käns­li­ga kam­mar­mu­si­ka­lis­ka sce­ner­na på ett över­ty­gan­de sätt.

Åte­ri­gen vi­sa­de Ge­wand­hau­sor­kes­tern sam­ma höga och jäm­na stan­dard un­der Ulf Schir­mers välav­väg­da di­ri­ge­ring i Ri­chard Strauss kanske mest mo­nu­men­ta­la opera­verk. Oper Leip­zig be­kräf­ta­de den här hel­gen sin tät­po­si­tion som ett av de le­dan­de tys­ka ope­ra­hu­sen.

SALO­ME

Pre­miär 17 ju­ni 2017. Di­ri­gent: Ulf Schir­mer Re­gi: Aron Sti­ehl Sce­no­gra­fi och ko­stym: Ro­sa­lie Ljus: Mi­chael Rö­ger Ko­re­o­gra­fi: Ram­ses Sigl So­lis­ter: Eli­sa­bet Strid, Mi­chael We­i­ni­us, Ka­rin Lo­ve­li­us, Tu­o­mas Pur­sio, Sergej Pi­sa­rev, Sand­ra Max­hei­mer.

ARABELLA

Pre­miär 18 ju­ni 2016, be­sökt fö­re­ställ­ning 16 ju­ni 2017. Di­ri­gent: Ulf Schir­mer Re­gi: Jan Sch­midt-gar­re Sce­no­gra­fi: He­i­ke Sche­e­le Ko­stym: Tho­mas Kai­ser Ljus: Gui­do Pet­zold So­lis­ter: Bet­sy Hor­ne, Tho­mas J. May­er, Ole­na To­kar, Mar­kus Franc­ke, Jan-hend­rik Roo­te­ring, Re­na­te Behle, Paul Mcna­ma­ra, Jür­gen Kurth, Se­jong Chang.

DIE FRAU OH­NE SCHAT­TEN

Pre­miär 14 ju­ni 2015, be­sökt fö­re­ställ­ning 18 ju­ni 2017. Di­ri­gent: Ulf Schir­mer Re­gi: Balázs Ko­va­lik Sce­no­gra­fi: He­i­ke Sche­e­le Ljus: Mi­chael Rö­ger Vi­deo: Va­le­rio Fi­guc­cio So­lis­ter: Burk­hard Fritz, Si­mo­ne Sch­nei­der, Franz Grund­he­ber, Ele­na Pank­ra­to­va, Tu­o­mas Pur­sio, Jo­nat­han Michie, Se­jong Chang, Dan Karl­ström.

1. Ex­te­ri­ör Oper Leip­zig. Fo­to: Shut­ter­stock. 2. Scen ur Salo­me. Fo­to: Kirsten Nij­hof. 3. Scen ur Die Frau oh­ne Schat­ten. Fo­to: Kirsten Nij­hof.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.