REPORTAGE

Tidskriften OPERA - - Innehåll - SKRIBENT: ING­VAR VON MALM­BORG

Ing­var von Malm­borg por­trät­te­rar Den Jys­ke Ope­ra i År­hus, som i år är kul­tur­hu­vud­stad. Nye ope­ra­che­fen och re­gis­sö­ren Philipp Koch­heim in­ter­vju­as.

Jyl­landso­pe­ran är nå­got så ovan­ligt som ett stat­ligt tur­ne­ran­de ope­ra­säll­skap. Ba­sen finns på det im­po­ne­ran­de Mu­sik­hu­set i År­hus, Dan­marks and­ra stad. Men de­ras upp­sätt­ning­ar spe­las även på ett fem­ton­tal and­ra or­ter i Dan­mark – som mest. Var­je år lan­dar man has­tigt för ett par kor­ta gäst­spel på Det Konge­li­ge i Kö­pen­hamn, det in­går i spel­pla­ner­na. Det dans­ka nam­net är Den Jys­ke Ope­ra. Verk­sam­he­ten grun­da­des 1946 och den 4 mars i år fi­ra­de ope­ra­säll­ska­pet sitt 70-års­ju­bi­le­um med en stor och min­ne­stät gala­fö­re­ställ­ning. Ju­bi­le­et in­träf­fa­de un­der en hög­dra­ma­tisk pe­ri­od i sta­dens kul­tur­liv: År­hus är Eu­ro­pas kul­tur­hu­vud­stad 2017 till­sam­mans med Pap­hos på Cy­pern.

I ett så­dant sam­man­hang är pro­gram­met na­tur­ligt­vis ald­rig slump­vis fram­ta­get. Än­då kan ing­en in­blan­dad rik­tigt sva­ra på var­för kul­tur­hu­vud­stads­å­ret är så tungt las­tat med ope­ra och mu­sik­te­a­ter. Men så är det. I sta­den har in­te mind­re än fy­ra ny­skriv­na opera­verk dansk pre­miär un­der 2017 och det är inga obe­tyd­li­ga sats­ning­ar.

Den Jys­ke Ope­ra bju­der på Brö­der (se s. 58), ut­i­från Su­san­ne Bi­ers film med sam­ma namn. Kasper Hol­ten står för re­gin. Den Jys­ke Ope­ra sät­ter ock­så upp In­tet, en fa­mil­je­o­pe­ra kom­po­ne­rad av Da­vid Bru­ce ef­ter en dansk ro­man. Det Konge­li­ges bi­drag he­ter Rö­de Orm, ett jät­te­spek­ta­kel för 3 500 åskå­da­re ef­ter Frans G. Bengts­sons ro­man om den skåns­ke vi­king­ahjäl­ten. År­hus sommaropera ger Dar­win, om ve­ten­skap, kär­lek och etik.

ÅR­HUS SAKNAR LILLEBRORSKOMPLEX

År­hus har 330 000 in­vå­na­re me­dan Storkö­pen­hamn har två mil­jo­ner. Där­för finns ing­et lillebrorskomplex gente­mot hu­vud­sta­den. I stäl­let har År­hus in­rät­tat sig som pro­vins- och stu­dent­stad. Kul­tur­ut­bu­det är på­fal­lan­de rikt och sta­dens år­li­ga fes­ti­val, Aar­hus Festu­ge i sep­tem­ber, är en av de konst­när­ligt mest in­tres­san­ta i Nor­den. I år har fes­ti­va­len bli­vit en tvil­ling­bror till kul­tur­hu­vud­stads­å­ret.

Kom­mu­nen lät upp­fö­ra Mu­sik­hu­set 1982. Det­ta fas­tig­hets­kom­plex lig­ger centralt och ri­ta­des av Kjaer & Rich­ter, en ar­ki­tekt­by­rå från sta­den. I sam­band med en grund­lig om­bygg­nad

25 år se­na­re upp­för­des en till­bygg­nad för Kung­li­ga Mu­sika­ka­de­mi­en i År­hus. I det gam­la hu­set finns sta­dens sym­fo­nior­kes­ter, sex kon­sert­hal­lar, nio sce­ner, en barn­te­a­ter, en or­ga­ni­sa­tion för ståupp­ko­mi­ker, en mu­sik­park med mo­bil scen och en am­fi­te­a­ter ut­om­hus. Och Den Jys­ke Ope­ra.

Ope­ra­säll­ska­pet spe­lar ba­ra i Mu­sik­hu­set åt­ta–tio gång­er per år. Kon­sert­sa­long­en rym­mer 1 473 plat­ser och är in­redd av den dans­ke konst­nä­ren Mo­gens Gis­sel i vin­rött, cur­ry­gult, mus­grått, nöt­brunt, azur­blått och kol­svart. Pre­miä­rer­na bru­kar va­ra väl­be­sök­ta eve­ne­mang.

– Vi spe­lar runt om­kring i Dan­mark och det är ett lo­gis­tiskt pus­sel, kon­sta­te­rar den nye ope­ra­che­fen Philipp Koch­heim med en viss hu­mor. Dess­utom sam­ar­be­tar vi med fem oli­ka sym­fo­nior­kest­rar. Det blir väl­digt många re­pe­ti­tio­ner … .

Philipp Koch­heim till­träd­de den 1 au­gusti. Han ef­ter­träd­de ir­länds­kan An­ni­le­se Miskim­mon, som bli­vit konst­när­lig ledare på Den Nors­ke Ope­ra i Oslo. När­mast var han ope­ra­chef i fy­ra år på Staat­st­hea­ter Braunschweig, en stad som är un­ge­fär jämn­stor med År­hus, men där det väl­kän­da ope­ra­hu­set går till­ba­ka än­da till 1690.

PUBLI­KEN I ÅR­HUS ÄR NYFIKEN

– Na­tur­ligt­vis är det skill­nad på dansk och tysk ope­ra­publik, sä­ger han. I Braunschweig gjor­de vi åt­ta–tio upp­sätt­ning­ar un­der en sä­song och det fanns all­tid publik. I År­hus gör vi tre tur­ne­ran­de upp­sätt­ning­ar per spelår, in­te mer. Sam­ti­digt är publi­ken här mer nyfiken, öpp­na­re och mind­re låst i si­na för­vänt­ning­ar.

Ope­ra­hu­set får mot­sva­ran­de 50 mil­jo­ner svens­ka kro­nor från Dan­marks kul­tur­mi­ni­ste­ri­um, två mil­jo­ner från År­hus stad och en dryg mil­jon i spon­sorin­täk­ter. De sce­ner där Den Jys­ke Ope­ra gäst­spe­lar be­ta­lar för upp­sätt­ning­ar­na, vil­ket gör de to­ta­la in­täk­ter­na hög­re. To­talt har ope­ra­hu­set ett 60-tal an­ställ­da.

Philipp Koch­heim tän­ker ut­ö­ka re­per­to­a­ren med en upp­sätt­ning var­je sä­song, in­om sam­ma bud­getram. Det­ta ska ske ge­nom konst­när­li­ga sam­ar­be­ten och han be­rät­tar iv­rigt om in­sti­tu­tio­ner i sta­den som ska in­gå i pro­jek­ten.

En vik­tig del av Den Jys­ke Operas fram­ti­da ar­be­te kom­mer att bli sats­ning­ar på ung­do­mar – ung publik och unga so­lis­ter – in­te ba­ra i mind­re rol­ler ut­an även i hu­vud­rol­ler. År­hus ska bli ett ope­ra­hus där många unga so­lis­ter in­le­der sin kar­riär och där be­gåv­ning­ar av oli­ka slag ska få chan­sen. Mads Mik­kel­sen, Hol­ly­wood­skå­de­spe­la­ren, bör­ja­de fak­tiskt här, på­pe­kar han med ett li­tet skratt.

– Oper­a­kons­ten mås­te för­nya sig, häv­dar Koch­heim be­stämt. Ibland är jag den yngs­ta per­so­nen i sa­long­en, al­la and­ra är i sex­tio­års­ål­dern.

– Vis­ser­li­gen vill en del av publi­ken ha det så, fort­sät­ter han. Men för att över­le­va som konst­form mås­te vi ska­pa upp­sätt­ning­ar som är re­le­van­ta för de yng­re ge­ne­ra­tio­ner­na och verk med te­man som är an­ge­läg­na för vår tid.

– I dag fram­förs ny­skriv­na ope­ror kanske ba­ra tio gång­er på en en­da scen och se­dan för­svin­ner de bort ur med­ve­tan­det, på­pe­kar han. Och trots att det finns fle­ra tu­sen opera­verk to­talt, spe­lar vi ba­ra om­kring ett hund­ra­tal på sce­ner­na runt om i värl­den.

Philipp Koch­heim är född 1970 i Ham­burg och stu­de­ra­de te­a­ter, histo­ria och konst­ve­ten­skap i Mün­chen. Han bör­ja­de re­gis­se­ra fullt ut 1998 och fick re­dan tre år se­na­re an­sva­ret för Erk­ki-sven Tüürs ope­ra Wal­len­berg vid ur­pre­miä­ren i Dort­mund.

Vid oli­ka mel­lansto­ra tys­ka ope­ra­hus har han se­dan dess ta­git sig an ett an­tal klas­si­ker – Car­men, La Tra­vi­a­ta, Ri­go­let­to, Tosca – och fått fle­ra pri­ser. Mu­si­ka­ler har han ock­så äg­nat sig åt: Hair, West Si­de Sto­ry, Evi­ta – en gri­pan­de och myc­ket upp­skat­tad upp­sätt­ning – lik­som Astor Pi­az­zol­las María de Bu­e­nos Aires. När han på stads­tea­tern i Ni­e­der­sach­sen Nord för­sök­te spe­la Samu­el Bec­ketts te­a­ter­pjäs I vän­tan på Go­dot med två kvinn­li­ga skå­de­spe­lers­kor – av fy­ra man­li­ga rol­ler i pjäs­tex­ten – sa för­la­get nej av upp­hovs­rätts­li­ga skäl och en konst­när­lig kris upp­stod.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.