NOTERAT

Tidskriften OPERA - - Innehåll - Sa­ne­ring av Köl­no­pe­ran

Om Köl­no­pe­rans ske­nan­de om­bygg­nads­kost­na­der.

Tys­kar­nas världs­vi­da ryk­te som ef­fek­ti­va or­ga­ni­sa­tö­rer och eko­no­mer har de se­nas­te åren fått si­na tör­nar, åt­minsto­ne in­om byggsek­torn. I förs­ta hand gäl­ler det na­tur­ligt­vis den nya flyg­plat­sen i Ber­lin som se­dan fle­ra år står fär­dig men obruk­bar. En­vi­sa tek­nis­ka pro­blem gör den omöj­lig att öpp­na för tra­fik.

Den så kraf­tigt för­dy­ra­de och för­se­na­de Elbp­hil­har­mo­nie i Ham­burg var länge en li­ka sorg­lig föl­je­tong men har se­dan den änt­li­gen öpp­na­de i ja­nu­a­ri bli­vit en to­tal suc­cé in­te ba­ra mu­si­ka­liskt. Un­der dra­ma­ti­ken kring G 20mö­tet i ju­li syn­tes stän­digt Elbp­hil­har­mo­nie som ett nytt kän­ne­tec­ken för sta­den som bak­grund till ny­hets­rap­por­te­ring­en i tysk tv.

Re­no­ve­ring­en av Ber­lins Staatso­per Un­ter den Lin­den har ock­så bli­vit myc­ket dy­ra­re och mer tidsö­dan­de än be­räk­nat. Den skul­le ta två år, men det blev sju. I höst ska den – hop­pas al­la – öpp­na igen. Håll tum­mar­na!

Yt­ter­li­ga­re en sorg­lig föl­je­tong är re­no­ve­ring­en av Köl­no­pe­ran. Den har re­dan dra­git långt över ti­den, bygg­fusk har upp­täckts, och en ny tek­nisk verk­sam­hets­le­da­re, Bernd Streit­ber­ger, har in­för­skaf­fats. I som­mar har han of­fent­lig­gjort en ny siff­ra för de tro­li­ga bygg­kost­na­der­na: 570 mil­jo­ner eu­ro. Och då hand­lar det allt­så ba­ra om en re­no­ve­ring. Det an­tas dess­utom att kost­na­der­na kom­mer att sti­ga. Ny tid för åter­öpp­ning­en har an­non­se­rats till – hös­ten 2022! ”Di­sas­ter!” är kom­men­ta­ren från Kölns ”Ober­bür­ger­meis­te­rin” Hen­ri­et­te Re­ker. Lennart Bro­man­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.